• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2002
QUỐC HỘI
Số: 02/2002/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 5 tháng 8 năm 2002

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10,Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 2 của Luật Tổ chứcChính phủ và Điều 15 của Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Căn cứ vào Tờ<span font-family:'times"="" lang="EN-GBstyle="> trình số38/CP- TCCB ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướngChính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

I.CÁC BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM GỒM CÓ

A. Các Bộ:

1. Bộ Quốc phòng;

2. Bộ Công an;

3. Bộ Ngoại giao;

4. Bộ Tư pháp;

5. Bộ Tài chính;

6. Bộ Thương mại;

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

8. Bộ Giao thông vận tải;

9. Bộ Xây dựng;

10. Bộ Thủy sản;

11. Bộ Văn hóa - Thông tin;

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

14. Bộ Công nghiệp;

15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

16. Bộ Y tế,

17. Bộ Khoa học và Công nghệ;

18. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

19. Bộ Bưu chính, Viễn thông;

20. Bộ Nội vụ.

B. Các cơ quan ngang Bộ:

1. Thanh tra Nhà nước;

2. Ngân hàng Nhà nước;

3. y ban Thể dục Thể thao;

4. y ban Dân tộc;

5. y ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

6. Văn phòng Chính phủ.

II. Những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số Bộ, cơquan ngang Bộ đã được quy định tại các luật, pháp lệnh hiện hành, nhưng nay do có sựthay đổi về cơ cấu tổ chức theo Nghị quyết này, thì được chuyển giao cho cácBộ, cơ quan ngang Bộ tương ứng kể từ ngày các cơ quan này được sắp xếp lại.

III. Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt độngcủa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và của Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ nhất thông qua tại phiên họp ngày 05tháng 8 năm 2002./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn An

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.