• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 10/10/2022
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
___________
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
 
 
Lạng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2007
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chính sách đối với cán bộ luân chuyển
_____________________
 
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đối với cán bộ luân chuyển;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 160 /TTr-SNV ngày 11 tháng 12 năm 2007,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành chính sách đối với cán bộ luân chuyển như sau:
1. Đối tượng
Cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) trong quy hoạch, kế hoạch được luân chuyển để giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh, gồm:
a) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh được luân chuyển đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã.
b) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước cấp huyện được luân chuyển đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước cấp tỉnh; các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước cấp xã hoặc đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước huyện khác.
c) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước cấp xã được luân chuyển đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước cấp huyện hoặc đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước xã khác.
Không áp dụng đối với cán bộ luân chuyển trên cùng địa bàn thị trấn thuộc huyện lỵ và cán bộ luân chuyển trên cùng địa bàn thành phố Lạng Sơn.
2. Chính sách đối với cán bộ luân chuyển
a) Về lương và phụ cấp:
Nếu lương và phụ cấp chức vụ của cán bộ được luân chuyển đến vị trí mới cao hơn so với trước khi được luân chuyển thì cán bộ được hưởng mức lương và phụ cấp của chức vụ mới; nếu thấp hơn thì cán bộ được hưởng bảo lưu mức lương và phụ cấp của chức vụ trước khi luân chuyển.
b) Về chế độ hỗ trợ kinh phí:
Thống nhất hỗ trợ một lần đối với cán bộ luân chuyển theo các mức sau:
- Luân chuyển đến huyện hoặc đến tỉnh: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
- Luân chuyển đến xã và thị trấn khu vực II: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).
- Luân chuyển đến xã khu vực III và xã thuộc Chương trình 135: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
Các mức hỗ trợ trên đây không áp dụng đối với những cán bộ đã được luân chuyển trước khi ban hành chính sách này.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
                                                           

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Vy Văn Thành

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.