• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2012
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 3016/QĐ-BNN-TCLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 3 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-BNN-PC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (kèm theo biểu quy định kế hoạch chi tiết).

Điều 2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản có nhiệm vụ thực hiện các nội dung kế hoạch chi tiết tại biểu kèm theo.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.