• Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An

  29/01/2024

  15/02/2024

 • Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND

  Ban hành quy định chế độ hỗ trợ cho người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

  01/12/2023

  15/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 29/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

  01/12/2023

  11/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND nagỳ 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An

  01/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND

  Về quy định mức thu, đơn vị tính phí và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND

  Về quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND

  Về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND

  Về việc quy định nội dung chi, mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận phát luận và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2023

  11/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND

  Về bãi bỏ một phần và bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết ban hành danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2023

  11/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND

  Quy định việc phân định các nhiệm vụ chi và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.