• Quyết định 64/2010/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  28/12/2010

  07/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 63/2010/QĐ-UBND

  Ban hành chương trình công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  24/12/2010

  03/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 62/2010/QĐ-UBND

  Ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  24/12/2010

  03/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 61/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 59/2010/QĐ-UBND

  Về chức danh, số lượng , một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2010

  30/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND

  Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 153/2010/NQ-HĐND

  Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 146/2010/NQ-HĐND

  Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Long An 5 năm giai đoạn 2011-2015

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 158/2010/NQ-HĐND

  Về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi một số Điều của Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ

  01/12/2010

  11/12/2010

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.