• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2017
UBND TỈNH LONG AN
Số: 15/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 28 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh ban hành
 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 718/TTr-SXD ngày 20/3/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 356/STP-XDKTVB ngày 17/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng:

1. Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 12/02/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

3. Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

4. Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý sử dụng nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung của các văn bản trên không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Chánh Vãn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2017./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.