• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2023
UBND TỈNH LONG AN
Số: 38/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 11 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ cho người được phân công

trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

trên địa bàn tỉnh Long An

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3510/TTr-STC ngày 04/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An; đối tượng áp dụng và nguồn kinh phí thực hiện: Thực hiện theo Điều 1 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây viết là Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND).

Điều 2. Nguyên tắc và thời gian hỗ trợ

1. Một người có thể được phân công giáo dục, quản lý, giúp đỡ nhiều người nhưng không quá 03 người cùng một thời điểm và chỉ hưởng một mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND.

b) Trường hợp người được phân công giúp đỡ người được giáo dục mà có thời gian giúp đỡ không đủ một tháng (theo số ngày các tháng dương lịch trong năm) thì mức chi hỗ trợ được tính như sau:  

- Thời gian thực hiện giúp đỡ người được giáo dục dưới 15 ngày, tính mức chi hỗ trợ bằng ½ tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND;

- Thời gian thực hiện giúp đỡ người được giáo dục từ 15 ngày trở lên, tính mức chi hỗ trợ bằng 01 tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND.

c) Thời gian hỗ trợ: Người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục được hưởng mức hỗ trợ kể từ ngày Quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục có hiệu lực thi hành đến hết thời gian được phân công trực tiếp giúp đỡ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023. Chế độ quy định tại Quyết định này áp dụng từ ngày 01/8/2023.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Văn Sơn

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.