• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
QUỐC HỘI
Số: 47/2019/QH14
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tải file đính kèm
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.