• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 05/2024/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 15 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024
trên địa bàn tỉnh Nam Định
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
;
Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 152/2015/TT-BTC
ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên; Thông tư số
12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7
Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính;
Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 sửa đổi, bổ sung
điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm
2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017
quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính
chất lý, hóa giống nhau; Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm
2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12
tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính;

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: /2024/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày tháng 3 năm 2024


2
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 54/TTr-STC ngày
28 tháng 02 năm 2024, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 129/BC-STP ngày
22 ngày 01 tháng 2024, Văn phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 59/TBVPUBND ngày 15 tháng 3 năm 2024 và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên
năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định (có Phụ lục kèm theo).
Thuế suất và các quy định liên quan đến việc thu thuế tài nguyên thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục
Thuế tỉnh và cơ quan liên quan
a) Hàng năm, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài
nguyên phù hợp với biến động của thị trường và Khung giá tính thuế tài nguyên
do Bộ Tài chính ban hành;
b) Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 6 Thông tư số
44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, rà soát các loại khoáng sản có
phát sinh khai thác trên địa bàn tỉnh thuộc diện chịu thuế tài nguyên, kịp thời
thông báo cho Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung
giá tính thuế tài nguyên đảm bảo phù hợp.
3. Cục Thuế tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và cơ
quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có chức năng
hoạt động kinh doanh liên quan đến tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm
việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Quyết định này;
b) Trong quá trình thực hiện thu thuế tài nguyên mà phát sinh trường hợp
cần điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên thì Cục Thuế tỉnh thông
báo cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2024 và thay thế
Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh ban hành
Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên
và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Định; Chủ tịch

3
UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động
khai thác tài nguyên thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên và đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Anh Dũng

Tải file đính kèm
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.