• Nghị quyết 104/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định

  08/12/2022

  19/12/2022

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 81/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 80/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 78/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh Nam Định quản lý

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 77/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 83/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn Gia phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 79/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  01/08/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.