• Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND

  sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguông thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 54/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tỉnh Nam Định khi thực hiện nhiệm vụ

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 53/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấ, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 59/2020/NQ-HĐND

  Về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 55/2020/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025

  17/04/2020

  27/04/2020

 • Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định

  17/04/2020

  27/04/2020

 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Đinh năm 2020

  17/04/2020

  27/04/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.