• Nghị quyết 102/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 103/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 101/2022/NQ-HĐND

  Quy định tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 106/2022/NQ-HĐND

  Quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Nam Định

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 104/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 105/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 111/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 112/2022/NQ-HĐND

  Quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ đối với một số đối tượng chính sách tự nguyện tham gia điều trị nghiện trong các cơ sở điều trị công lập tỉnh Nam Định

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định

  08/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.