• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2010
HĐND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 138/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 9 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với

cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn,

ở thôn (xóm), tổ dân phố

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

           

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 24/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn (xóm), tổ dân phố

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng, chức danh cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn (xóm), tổ dân phố như sau:

1. Số lượng, chức danh cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn là 14 (mười bốn) người (theo Biểu số 01 đính kèm).

2. Số lượng, chức danh cán bộ hoạt động không chuyên trách ở phường là 15 (mười lăm) người (theo Biểu số 02 đính kèm).

Riêng phường Trường Thi được bố trí thêm 01 phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố; các phường Cửa Nam, Lộc Vượng, Lộc Hạ, mỗi phường được bố trí thêm 01 Phó chủ tịch Hội nông dân.

3. Số lượng, chức danh cán bộ hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn (xóm), tổ dân phố là 3 (ba) người gồm:

- Bí thư chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố;

- Trưởng thôn (xóm), tổ dân phố;

- Phó thôn (xóm) kiêm công an viên, tổ dân phố kiêm bảo vệ dân phố.

Điều 2. Quy định số lượng Công an viên thường trực tại mỗi xã, thị trấn tối đa là 09 người.

Điều 3. Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn; thôn (xóm) tổ dân phố theo hệ số lương tối thiểu chung của nhà nước (theo Biểu số 03 đính kèm).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2010. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn(xóm), tổ dân phố và Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND; Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung số lượng và điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn (xóm), tổ dân phố.

Điều 5. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Chu Văn Đạt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.