• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2010
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 18B/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 1 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Quy định số lượng, mức hỗ trợ tiền lương và tiền đóng BHXH, BHYT

cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường

mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 14 về việc phát triển giáo dục mầm non tỉnh Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, tại Tờ trình số 1370/SGD ĐT-TTCB ngày 16/8/2010; của Giám đốc Sở Tài chính, tại văn bản số 1055/STC-NS ngày 6/9/2010 và của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 939 /TTr-SNV ngày 6/9/2010, về việc hỗ trợ tiền lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn được ngân sách hỗ trợ tiền lương và tiền đóng bảo hiểm xã  hội, bảo hiểm y tế là 6.259 người, không kể cán bộ quản lý và giáo viên trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

(có biểu chi tiết theo từng huyện, thành phố kèm theo)

Điều 2. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập tại điều 1 như sau:

1. Hỗ trợ tiền lương cho giáo viên mầm non ngoài biên chế theo trình độ đào tạo:

- Giáo viên mầm non có trình độ đại học hệ số 1,20 hệ số lương tối thiểu.

- Giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng hệ số 1,00 hệ số lương tối thiểu

- Giáo viên mầm non có trình độ trung cấp hệ số 0,80 hệ số lương tối thiểu

- Giáo viên mầm non có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo hệ số 0,60 hệ số lương tối thiểu

2. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập theo mức lương tối thiểu.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ tiền lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị traansa từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáp dục đào tạo trong dự toán ngân sách huyện, thành phố hàng năm.

Điều 4. Mức hỗ trợ tiền lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định được thực hiện kề từ ngày 01/9/2010.

Quyết định này thay thế quyết định số 774/2002/QĐ-UB ngày 21/03/2002 của UBND tỉnh Nam Định về việc hỗ trợ tiền đóng BHXH,BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài công lập; quyết định số 571/2002/QĐ-UB ngày 06/02/2002 của UBND tỉnh Nam Định về việc hỗ trợ tiền đóng BHXH,BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài công lập trong các trường mầm non xã, phường, thị trấn và quyết định số 448/QĐ-UB ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định số lượng giáo viên mầm non được hỗ trợ tiền lương và trợ cấp tiền đóng BHXH,BHYT trong các trường mầm non xã, phường, thị trấn.

Điều 5. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2010.

             - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Hiệu trưởng các trường mầm non công lập và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tuấn

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.