• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2023
HĐND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 17/2023/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định

 đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát

----------------------------------

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 10

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội khóa XV về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030;

Căn cứ Thông báo số 739-TB/TU ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Thường trự Tỉnh ủy về chủ trương kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định, điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát trong quy hoạch;

Xét đề nghị tại Tờ trình số  37 /TTr-UBND ngày 18  tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời kỳ quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát trong quy hoạch  khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 ,cụ thể như sau:

        1. Kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác trên địa bàn tỉnh Nam Định (trừ quy hoạch mỏ cát Yên Phúc) đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

        2. Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát tại mỏ cát S1, S2 thuộc mỏ cát Giao Thiện, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy đã có trong quy hoạch khai thác cát để khai thác sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản và làm vật liệu phục vụ thi công các dự án,công trình giao thông trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, kỳ họp thứ  10   thông qua ngày  24 tháng  4 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày  04   tháng 5 năm 2023./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Quốc Chỉnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.