• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2023
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 37/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 18 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định

1/01/clip_image001.gif" width="175" />                    

                                

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

          Căn cứu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

          Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

          Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-SXD ngày 18/9/2023; Báo cáo thẩm định  số 1233/BC-STP ngày 15/9/2023 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày 01/11/2023.

          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hà Lan Anh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.