• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2017
HĐND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 105/2008/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động
cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

_______________________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ XI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 cua Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí và lệ phí: Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 24/11/2008 cua Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân là ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tinh Nam Định như sau:

Cấp mới giấv phép lao động: 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng)/l giấy phép:

Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)/1 giấy phép:

Gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/1 giấy phép.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được trích để lại 50% (năm mươi phần trăm) trên tổng số tiền lệ phí thu được để chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí, số còn lại 50% (năm mươi phần trăm) nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Chu Văn Đạt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.