• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2017
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 30/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 23 tháng 2 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý

tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An

 
   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 13/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số 14/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009  quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số 24/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 21/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức; số 29/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; số 41/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; số 45/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các văn bản quy định pháp lý hiện hành về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 20/TTr-SNV ngày   25/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 63/2008/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=69&lan=1" target="_blank">57/2012/QĐ-UBND ngày 10/08/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Đường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.