• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/04/2018
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 18/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Nghệ An

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="211" />

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 298/TTr-STP ngày 02 tháng 4 năm 2018,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Nghệ An

1. Bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” tại Khoản 1, Điều 1.

2. Sửa đổi Khoản 8, Điều 2 như sau:

“8. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp”.

3. Bỏ cụm từ “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Đường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.