• Quyết định 26/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  15/03/2024

  01/01/2024

 • Quyết định 28/2024/QĐ-UBND

  Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  15/03/2024

  01/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 27/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thu nhận, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  15/03/2024

  01/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 24/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  15/03/2024

  01/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 23/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  13/03/2024

  25/03/2024

 • Quyết định 22/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  07/03/2024

  01/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 21/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  05/03/2024

  15/03/2024

 • Quyết định 20/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

  29/02/2024

  15/03/2024

 • Quyết định 18/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  07/02/2024

  20/02/2024

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.