• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 18/12/2021
HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 09/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 5345/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 và số 5605/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 172 dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với diện tích 1.640,01 héc ta, trong đó đất trồng lúa là 777,25 héc ta, diện tích các loại đất còn lại là 862,76 héc ta (Chi tiết có biểu 01 kèm theo), bao gồm:

- 02 dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa;

- 133 dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng theo Khoản 3, Điều 62;

- 37 dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Chi tiết từng huyện, thành, thị như sau:

1. Thành phố Việt Trì 23 dự án với diện tích 633,54 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 253,21 héc ta; các loại đất còn lại 380,33 héc ta.

2. Thị xã Phú Thọ 09 dự án với diện tích 94,41 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 45,13 héc ta; các loại đất còn lại 49,28 héc ta.

3. Huyện Lâm Thao 21 dự án với diện tích 86,87 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 70,03 héc ta; các loại đất còn lại 16,84 héc ta.

4. Huyện Phù Ninh 14 dự án với diện tích 92,10 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 45,16 héc ta; các loại đất còn 46,95 héc ta.

5. Huyện Đoan Hùng 13 dự án với diện tích 15,51 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 7,13 héc ta; các loại đất còn lại 8,38 héc ta.

6. Huyện Thanh Ba 17 dự án với diện tích 87,63 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 28,29 héc ta; các loại đất còn lại 59,34 héc ta.

7. Huyện Hạ Hòa 12 dự án với diện tích 41,00 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 17,27 héc ta; các loại đất còn lại 23,73 héc ta.

8. Huyện Cẩm Khê 14 dự án với diện tích 71,71 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 10,45 héc ta; các loại đất còn lại 61,26 héc ta.

9. Huyện Yên Lập 14 dự án với diện tích 121,68 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 23,92 héc ta; các loại đất còn lại 97,76 héc ta.

10. Huyện Tam Nông 07 dự án với diện tích 12,05 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 9,37 héc ta; các loại đất còn lại 2,68 héc ta.

11. Huyện Thanh Thủy 12 dự án với diện tích 222,84 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 189,26 héc ta; các loại đất còn lại 33,58 héc ta.

12. Huyện Thanh Sơn 07 dự án với diện tích 144,42 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 73,06 héc ta; các loại đất còn lại 71,36 héc ta.

13. Huyện Tân Sơn 09 dự án với diện tích 16,25 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 4,98 héc ta; các loại đất còn lại 11,27 héc ta.

(Chi tiết có biểu 1.1 đến 1.13 kèm theo)

Điều 2. Dự án cho chuyển tiếp thực hiện:

Tổng số 37 dự án với diện tích 234,61 héc ta (trong đó: Diện tích đất trồng lúa 91,43 héc ta, diện tích các loại đất khác là 143,18 héc ta) tại Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết có biểu 02 kèm theo)

Điều 3. Dự án trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Tổng số có 13 dự án, với tổng diện tích cần thu hồi là 4.178,11 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 710,03 héc ta; các loại đất còn lại là 2.663,05 héc ta.

(Chi tiết có biểu 03 kèm theo)

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các dự án sử dụng đất trồng lúa trên 10 héc ta theo quy định;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Khóa XVIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.

Biểu số 01

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Huyện, thành, thị

Số dự án

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Các loại đất khác

 

TỔNG CỘNG

172

1.640,01

777,25

862,76

1

Thành phố Việt Trì

23

633,54

253,21

380,33

2

Thị xã Phú Thọ

9

94,41

45,13

49,28

3

Huyện Lâm Thao

21

86,87

70,03

16,84

4

Huyện Phù Ninh

14

92,10

45,16

46,95

5

Huyện Đoan Hùng

13

15,51

7,13

8,38

6

Huyện Thanh Ba

17

87,63

28,29

59,34

7

Huyện Hạ Hòa

12

41,00

17,27

23,73

8

Huyện Cẩm Khê

14

71,71

10,45

61,26

9

Huyện Yên Lập

14

121,68

23,92

97,76

10

Huyện Tam Nông

7

12,05

9,37

2,68

11

Huyện Thanh Thủy

12

222,84

189,26

33,58

12

Huyện Thanh Sơn

7

144,42

73,06

71,36

13

Huyện Tân Sơn

9

16,25

4,98

11,27

 

Biểu số 1.1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 23 DỰ ÁN

633,54

253,21

380,33

 

 

A

Các dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

7,50

2,70

4,80

 

 

 

Các công trình, dự án đất Quốc phòng

 

'

7,50

2,70

4,80

 

 

1

Xây dựng trụ sở mới sở chỉ huy thường xuyên Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ

Phường Vân Phú

Bộ CQHQS tỉnh Phú Thọ

7,50

2,70

4,80

Thông báo số 1128-TB/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Phú Thọ; Công văn số 4217/UBND-KTN ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

B

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công

0,10

0,00

0,10

 

 

 

Dự án xây dựng công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm

0,10

0,00

0,10

 

 

2

Khu Du lịch Văn Lang

Phường Thọ Sơn

UBND thành phố

0,10

 

0,10

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án Hồ Công viên Văn Lang

 

C

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

8,25

3,06

5,19

 

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

5,27

2,00

3,27

 

 

3

Bổ sung diện tích đất thực hiện dự án Xây dựng khu TĐC Đồng Mạ thuộc khu 3 phường Vân Phú, thành phố Việt Trì

Phường Vân Phú, TP Việt Trì

Sở GTVT

1,87

1,00

0,87

Khu TĐC Đồng Mạ có diện tích xây dựng là 3,37ha, theo NQ số 02/2018 đã phê duyệt kế hoạch 1,50 ha, vì vậy còn thiếu là: 3,37 - 1,50 = 1,87 ha

 

4

Dự án xây dựng Bến xe khách;

Phường Bến Gót, xã Sông Lô

UBND thành phố Việt Trì

1,40

 

1,40

Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh Phú thọ; QĐ số 683/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Việt Trì

 

5

Bổ sung diện tích thực hiện dự án Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút giao với đường Hùng Vương đến Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng

Phường Vân Phú, TP Việt Trì

Sở GTVT

2,00

1,00

1,00

Bổ sung diện tích manh mún, xô sạt và diện tích bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị định 11/2011/NĐ-CP

 

II

Dự án xây dựng công trình năng lượng

2,98

1,06

1,92

 

 

6

Đường dây và TBA 110KV Thụy Vân

Xã Thụy Vân

Ban quản lý dự án lưới điện miền Bắc

1,10

1,00

0,10

Văn bản số 1063/UBND_KTN ngày 23/03/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

7

Chống quá tải lưới điện phân phối thành phố Việt Trì (0,07 ha); Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” thuộc dự án: “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức” (1,81 ha).

Phường Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú; Xã Hùng Lô; Kim Đức, Phượng Lâu, Sông Lô, Tân Đức, Thanh Đình, Thụy Vân, Trưng Vương

Công ty Điện lực Phú Thọ

1,88

0,06

1,82

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ; Quyết định số 875/QĐ-BCT ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng bộ Công thương

 

D

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1,75

0,00

1,75

 

 

I

Dự án xây dựng đất chợ

 

 

1,75

0,00

1,75

 

 

8

Dự án xây dựng chợ khu vực phường Bến Gót

Phường Bến Gót, xã Sông Lô

UBND thành phố Việt Trì

1,67

 

1,67

Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

II

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư

 

 

 

 

 

9

Dự án xây dựng Nhà văn hóa xóm Vòng

Xã Trưng Vương

UBND xã Trưng Vương

0,08

 

0,08

Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND thành phố Việt Trì về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

E

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

612,71

244,42

368,29

 

 

I

Dự án xây dựng khu đô thị

611,45

243,16

368,29

 

 

10

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đấu giá QSD đất tại khu 2, phường Vân Cơ

Phường Vân Cơ

UBND phường Vân Cơ

0,33

0,30

0,03

QĐ số 9056/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt QH chi tiết 1/500

 

11

Khu đô thị mới FLC Việt Trì tại xã Trưng Vương và xã Sông Lô

Xã Trưng Vương, xã Sông Lô

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

150,00

50,00

100,00

Văn bản số 4988/UBND-KTN ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới FLC Việt Trì tại xã Trưng Vương và xã Sông Lô, thành phố Việt Trì

 

12

Khu Công viên giải trí và Dịch vụ đô thị tổng hợp

Xã Sông Lô

Công ty cổ phần đầu tư và XD Dương Phú Thành

208,40

100,00

108,40

Văn bản số 2880/UBND-KTTH ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 1274-CV/TU ngày 10/9/2018 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc nghiên cứu, khảo sát lập QHCT 1/500 Khu công viên giải trí và dịch vụ đô thị tổng hợp tại xã Sông Lô, TPVT

 

13

Phố đi bộ kết hợp thương mại dịch vụ

Phường Tiên Cát

Công ty Sông Hồng Thủ Đô

12,80

9,80

3,00

Đang xin chủ trương của Tỉnh

 

14

Khu đô thị mới hai bên đường Trường Chinh

Xã Kim Đức, Phượng Lâu, Vân Phú

Công ty cổ phần tập đoàn Cosy

154,36

30,00

124,36

Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

 

15

Khu nhà ở Nam Việt

Xã Trưng Vương

Công ty TNHH kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS

10,80

9,00

1,80

QĐ số 3070/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ vv phê duyệt QHCT 1/500

 

16

Khu đô thị mới hai bên đường Hai Bà Trưng kéo dài

Xã Trưng Vương

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

70,00

40,00

30,00

Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

 

17

Dự án XD Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu Đồng Cây Vông (4,76 ha)

Phường Thanh Miếu

UBND phường Thanh Miếu

4,76

4,06

0,70

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Việt Trì về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

 

II

Dự án xây dựng khu dân cư

1,26

1,26

0,00

 

 

18

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để đấu giá QSD đất tại hai bên đường công vụ thuộc xóm ngoại, xã Thụy Vân (1,24ha); Chuyển mục đích thành đất ở để công nhận QSD đất tại thôn Phú Hậu (0,02 ha)

Xã Thụy Vân

UBND xã Thụy Vân

1,26

1,26

 

QĐ số 3060/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết 1/500; QĐ số 11916/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố Việt Trì về phê duyệt QH chi tiết 1/500

 

F

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

3,23

3,03

0,20

 

 

19

Khu dịch vụ thương mại, mua bán ô tô, xe máy và văn phòng của công ty

Xã Thụy Vân

Công ty cổ phần đầu tư Tam Sơn

0,95

0,90

0,05

Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

dự án Kho hàng hóa và Trung tâm phân phối vùng tại xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

Xã Thụy Vân

Công ty TNHH Hà Trung

0,45

0,40

0,05

Văn bản số 5464/UBND-KTN ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh vv đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Hà Trung được thực hiện các thủ tục xin thuê đất để thực hiện dự án

 

20

Showroom vật liệu xây dựng tổng hợp, kho bãi tập kết hàng hóa

Xã Thụy Vân

Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ Vương Phát

0,50

0,50

 

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

21

Dự án Xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hùng Vương Việt Trì

Xã Hùng Lô

Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương Phú Thọ

0,41

0,41

 

Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ vv phê duyệt chủ trương đầu tư

 

22

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Xã Thụy Vân

Công ty TNHH Hà Dương Phú Thọ

0,30

0,20

0,10

Dự án đang có hồ sơ xin chủ trương đầu tư; đã được các ngành thống nhất đề xuất

 

23

Xưởng sửa chữa, bảo hành và kinh doanh xe ô tô

Phường Bến Gót

Công ty cổ phần Địa ốc va TM Hòa Phong

0,62

0,62

 

Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

 

Biểu số 1.2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 09 DỰ ÁN

94,41

45,13

49,28

 

 

A

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công

1,00

0,30

0,70

 

 

 

Dự án xây dựng công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm

1,00

0,30

0,70

 

 

1

Xây dựng vườn hoa trung tâm xã Thanh Minh

Xã Thanh Minh

UBND thị xã Phú Thọ

1,00

0,30

0,70

QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư: số 4228/QĐ-UBND ngày 14/8/2018

 

B

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

8,72

2,80

5,92

 

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

8,68

2,79

5,89

 

 

2

Cải tạo nâng cấp các tuyến đường: ĐH 12 đi xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ; Đường từ TL 315B (khu 9, xã Văn Lung) nối với đường Ngô Quyền (phường Trường Thịnh), thị xã Phú Thọ (giai đoạn 2); Đoạn từ TL 315B (km 7) đi khu 1,2 xã Hà Lộc; Đường Lê Lai, phường Thanh Vinh

xã Phú Hộ; xã Văn Lung, phường Trường Thịnh; Hà Lộc; Thanh Vinh

UBND thị xã Phú Thọ

2,20

0,36

1,84

QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư: số 3285/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; số 1424/QĐ-UBND ngày 08/6/2018; số 4226/QĐ-UBND ngày 14/8/2018; Số 4227/QĐ-UBND ngày 14/8/2018.

 

3

Dự án cải tạo, nâng cấp đường GT xã Thanh Minh đoạn từ Đê Tả Thao đi khu 7; Đoạn từ Cống Đọi - Trằm Bưng với đường trục trung tâm; Đoạn từ khu 1 đi đường Trường Chinh; Đoạn từ Xóm Lý đi Xóm Vân giai đoạn 3

Xã Thanh Minh

UBND thị xã Phú Thọ

2,30

0,83

1,47

QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư: số 1426/QĐ-UBND ngày 11/6/2018; số 4002/QĐ-UBND ngày 17/7/2018; số 4079/QĐ-UBND ngày 27/7/2018; số 4136/QĐ-UBND ngày 02/8/2018; số 4136/QĐ-UBND ngày 02/8/2018

 

4

Dự án cải tạo, nâng cấp đường GT xã Văn Lung: Đoạn từ Đồng Bân đi ĐH 7; Đoạn từ ĐH 7 đi Nghĩa trang nhân dân thị xã; Đoạn từ Nhà thờ Trù Mật đi TL 315B; Đoạn từ TL 315B đi TL 320C;

xã Văn Lung

UBND xã Văn Lung

4,18

1,60

2,58

QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư: số 3911/QĐ-UBND ngày 09/7/2018; số 1446/QĐ-UBND ngày 15/6/2018; số 4139/QĐ-UBND ngày 02/7/2018; số 4138/QĐ-UBND ngày 02/8/2018

 

II

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,0398

0,0105

0,0293

 

 

5

Chống quá tải lưới điện phân phối TX Phú Thọ (0,0108ha); Chống quá tải TG Phù Ninh (Giai đoạn 1) (0,029ha)

Xã Hà Lộc, Thanh Minh, Hà Thạch; phường Âu Cơ, Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ

Công ty Điện lực Phú Thọ

0,0398

0,0105

0,0293

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ

 

C

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

84,69

42,03

42,66

 

 

I

Dự án xây dựng khu dân cư đô thị

 

 

53,51

30,30

23,21

 

 

6

Quy hoạch khu nhà ở mới Phú Lợi, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ

Phường Trường Thịnh

UBND thị xã Phú Thọ

19,90

4,50

15,40

Văn bản số 3709/UBND-KTN ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

7

Khu đô thị mới tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ

Xã Hà Lộc

UBND thị xã Phú Thọ

18,00

17,50

0,50

Văn bản số 3090/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam đề nghị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

8

Dự án đấu giá QSDĐ các khu: Đồng Nhà Dần tại phường Hùng Vương và phường Âu Cơ (4,31 ha); Ven đường Ngô Quyền, phường Trường Thịnh, Thanh Vinh (5,7 ha); Khu 5, phường Trường Thịnh (4,3 ha); Đồng Nhà Mười (băng 2), Thanh Vinh (1,3 ha)

Phường Hùng Vương, Âu Cơ

UBND thị xã Phú Thọ

15,61

8,30

7,31

Quyết định phê duyệt QH chi tiết: số 3833/QĐ-UBND ngày 2/7/2018; số 4225/QĐ-UBND ngày 14/8/2018; số 4753/QĐ-UBND ngày 21/8/2018

 

II

Dự án xây dựng khu dân cư

31,18

11,73

19,45

 

 

9

Xây dựng chợ Phú Hà và đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Hộ và Hà Thạch

Xã Hà Thạch, Phú Hộ

UBND thị xã Phú Thọ

5,00

4,70

0,30

Quyết định số 4226 /QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND thị xã Phú Thọ

 

Xã Thanh Minh (Trằm Khuân giai đoạn 2: 1,43 ha; Hồ Đình Tối giai đoạn 2: 1,00 ha; khu 7: 0,06 ha); Xã Phú Hộ (khu 3: 6,7 ha; Ven TL 320B: 0,6 ha); xã Hà Thạch (Khu 6: 3,0 ha; Ven TL 320B: 7,1 ha); Xã Hà Lộc (khu 12, 13: 4,06 ha; khu 3: 0,5 ha); Văn Lung (Rừng Sao, khu 1: 1,2 ha)

Thanh Minh, Phú Hộ, Hà Thạch, Hà Lộc, Văn Lung

UBND thị xã Phú Thọ

26,18

7,03

19,15

Quyết định phê duyệt QH chi tiết: số 4756/QĐ-UBND ngày 21/8/2018; số 4752/QĐ-UBND ngày 21/8/2018; số 4752/QĐ-UBND ngày 21/8/2018; số 4133/QĐ-UBND ngày 02/8/2018; số 4137/QĐ-UBND ngày 02/8/2018; số 4135/QĐ-UBND ngày 02/8/2018; số 3823/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

 

 

Biểu số 1.3

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM THAO

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 21 DỰ ÁN

86,87

70,03

16,84

 

 

A

Các dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

1,69

0,54

1,15

 

 

 

Các công trình, dự án đất Quốc phòng

 

 

1,69

0,54

1,15

 

 

1

Dự án mở rộng thao trường bắn Lữ đoàn 604

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (1,26 ha, trong đó: đất lúa 0,11 ha); Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh (0,43 ha đất lúa)

Bộ tư lệnh Quân khu 2

1,69

0,54

1,15

Văn bản số 1045/BTL-BTM ngày 06/11/2018 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Văn bản số 5202/UBND-KTN Ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh

 

B

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

3,20

2,01

1,19

 

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

3,00

1,86

1,14

 

 

2

Dự án xây dựng đường giao thông từ TL 325B đi khu 12

Xã Tiên Kiên

UBND xã Tiên Kiên

1,00

0,50

0,50

QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Lâm Thao về chủ trương đầu tư

 

3

Dự án sửa chữa, cải tạo Cầu qua Kênh Diên Hồng và Cầu Kênh Đồng He

Xã Thạch Sơn

UBND xã Thạch Sơn

0,10

0,06

0,04

Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

4

Dự án sửa chữa, cải tạo tuyến đường nối từ Quốc lộ 32C đi QL 2D

Xã Thạch Sơn

UBND xã Thạch Sơn

1,90

1,30

0,60

Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

II

Các dự án, công trình đất bãi thải, xử lý chất thải

 

0,11

0,10

0,01

 

 

5

Dự án bãi tập kết thu gom rác thải

Đồng Trầm Nói, xã Xuân Lũng

UBND xã Xuân Lũng

0,11

0,10

0,01

Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt BCKTKT, kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình khu tập kết rác thải tập trung trên địa bàn huyện Lâm Thao

 

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,090

0,046

0,044

 

 

6

Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Lâm Thao (0.025ha); Chống quá tải đường dây 6kV lộ 671 trạm trung gian Vĩnh Mộ (0.065ha)

Xã Sơn Vi; Cao Xá; Vĩnh Lại - Huyện Lâm Thao

Công ty Điện lực Phú Thọ

0,090

0,046

0,044

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ

 

C

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng

0,03

0,00

0,03

 

 

 

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư

0,03

0,00

0,03

 

 

7

Dự án mở rộng khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư

Khu 3A - xã Xuân Huy

UBND xã Xuân Huy

0,03

0,00

0,03

Văn bản số 389/UBND-TNMT ngày 24/4/2018 của UBND huyện Lâm Thao về đồng ý chủ trương giao đất cộng đồng khu dân cư

 

D

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

70,71

56,53

14,18

 

 

I

Dự án xây dựng khu dân cư đô thị

 

 

29,23

22,19

7,04

 

 

8

Khu đô thị mới thị trấn Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

10,55

9,89

0,66

Văn bản số 3090/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam đề nghị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

9

Khu đô thị mới thị trấn Hùng Sơn

Thị trấn Hùng Sơn

13,33

9,98

3,35

 

10

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

Khu Đồng Cầu Dáy

UBND TT Lâm Thao

0,53

0,50

0,03

Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Khu Đồng Nhà Vam

1,82

1,62

0,20

 

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen ghép trong các khu dân cư

TT Lâm Thao

0,50

0,10

0,40

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lâm Thao

 

11

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

Khu Đồng Giang

UBND TT Hùng Sơn

2,20

0,00

2,20

Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 31/7/2018; Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Lâm Thao về chủ trương đầu tư thực hiện dự án

 

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen ghép trong các khu dân cư

TT Hùng Sơn

0,30

0,10

0,20

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lâm Thao

 

II

Dự án xây dựng khu dân cư

41,48

34,34

7,14

 

 

12

Dự án xây dựng khu nhà ở và chợ đầu mối

Khu Đồng Na - xã Tứ Xã

UBND huyện Lâm Thao

3,30

3,20

0,10

Văn bản số 4455/UBND-KTN ngày 2/10/2018 v/v đồng ý cho CTCP tập đoàn Sông Hồng thủ đô nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở và chợ đầu mối tại khu Đồng Na, xã Tứ Xã

 

13

Dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới

Xã Tứ Xã

UBND xã Tứ Xã

11,70

9,97

1,73

Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

14

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới

Khu Quán Rùa

UBND xã Sơn Vi

0,50

0,30

0,20

Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Đồng Con Trám (khu 6)

2,31

2,16

0,15

 

khu Ao Trại

0,12

0,12

0,00

Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới

Khu Đồng Mấn

UBND xã Cao Xá

0,65

0,60

0,05

Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Khu Xóm Thành (Ao ông Nông + Ao ông Lăng)

0,56

0,00

0,56

 

Bèo Dài

0,87

0,75

0,12

 

Gò Dâu, gò Táo (Thanh Hà)

0,56

0,56

0,00

 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới

Khu Đồng Chăn Nuôi

UBND xã Vĩnh Lại

0,56

0,54

0,02

Quyết định số 4065/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Khu Đòa (khu 9)

1,12

0,94

0,18

 

Khu Dộc (khu 2)

0,20

0,19

0,01

 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới

Đồng Chân Kênh (Khu 4)

UBND xã Bản Nguyên

0,97

0,90

0,07

Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương

 

Hóc Ao (Khu 2) - Giai đoạn 2

1,20

0,70

0,50

 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới

Đồng Rùng (khu 3)

UBND xã Kinh Kệ

0,55

0,54

0,01

Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Sau Ao (khu 4)

0,71

0,70

0,01

 

Đồng Sau Chùa băng 3 (khu 2)

0,40

0,39

0,01

 

Cổng Hàng (khu 7)

0,70

0,70

0,00

 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới

Khu Đồng Rổ - xã Thạch Sơn

UBND xã Thạch Sơn

3,72

3,63

0,09

Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới

Khu Đầu Tường

UBND xã Sơn Dương

0,58

0,54

0,04

Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới

Khu Cội Gạo

UBND xã Hợp Hải

1,80

1,74

0,06

Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Khu 3, khu 4

0,68

0,66

0,02

Quyết định số 4062/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới

khu Lò Nồi (khu 6)

UBND xã Xuân Huy

0,40

0,36

0,04

Quyết định số 4067/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Đồng thần chân đê (khu 8)

0,25

0,15

0,10

 

Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn

Khụ Dọc Đầm

UBND xã Xuân Lũng

0,44

0,40

0,04

Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

 

Khu Đồi Cây Thiều

0,12

0,00

0,12

 

Dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới

Khu 15 (Song Cầu)

UBND xã Tiên Kiên

1,13

0,54

0,59

Qụyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới

Khu 12 (khu Gia Binh)

UBND xã Tiên Kiên

3,38

3,06

0,32

Quyết định số 4058/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

Giao đất xen ghép trong các khu dân cư trên địa bàn huyện Lâm Thao

Các xã, thị trấn

UBND các xã, thị trấn

2,00

 

2,00

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lâm Thao

 

E

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

11,24

10,95

0,29

 

 

15

Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Khu 7 - xã Tứ Xã

Công ty TNHH xăng dầu Cầu Đá Phú Thọ

0,25

0,17

0,08

Văn bản số 4309/UBND-KTN ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đồng ý về chủ trương thực hiện dự án

 

16

Dự án xây dựng cây xăng Nam Bình - Phú Thọ (Lô TMDV-20)

Khu Quán Tế - xã Tứ Xã

Công ty TNHH MTV Nam Bình Phú Thọ

0,27

0,27

0,00

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương đầu tư

 

17

Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Xã Sơn Vi

Công ty xăng dầu Phú Thọ

0,52

0,51

0,01

Văn bản số 2305/UBND-KTN ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc nghiên cứu đề xuất báo đề xuất đề nghị xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại xã Sơn Vi

 

18

Dự án đầu tư xây dựng bãi tập kết VLXD

Khu Đồng Sào - Xã Vĩnh Lại

Hộ kinh doanh

1,30

1,20

0,10

Văn bản số 1168/UBND-TNMT ngày 25/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; Văn bản số 5011/UBND-KTN ngày 02/11/2018

 

19

Dự án khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi Mart

Xã Hợp Hải

Cty TNHH Lan Chi

1,60

1,50

0,10

Đang trình hồ sơ xin chủ trương đầu tư

 

20

Dự án chuyển mục đích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng thủy sản

Khu Đồng Đường - xã Vĩnh Lại (1,6 ha); Khu Bờ Mới - xã Cao Xá (3,00 ha)

Hộ kinh doanh

4,60

4,60

0,00

Văn bản số 515/UBND-TNMT ngày 25/5/2018 và Văn bản số 1165/UBND-TNMT ngày 25/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

21

Dự án chuyển mục đích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng thủy sản

Khu Đồng Xoan Đào, Đồng Chân Chim - xã Xuân Lũng (1 ha); Khu Đồng Nhà Săm, xã Sơn Vi (1,7ha)

Hộ kinh doanh

2,70

2,70

0,00

Văn bản số: 1166, 1167/UBND-TNMT ngày 25/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao vv chấp thuận chủ trương đầu tư

 

 

Biểu số 1.4

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 14 DỰ ÁN

92,10

45,16

46,95

 

 

A

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

10,27

6,40

3,88

 

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

10,23

6,38

3,85

 

 

1

Dự án sửa chữa hư hỏng nền đường, mặt đường và công trình trên ĐT. 323D (0,86ha); Dự án sửa chữa hư hỏng nền đường, mặt đường và công trình trên ĐT. 323G đoạn km3+400 -km7+000 (0,37 ha)

Các xã thuộc huyện Phù Ninh

Sở GTVT

1,23

0,38

0,85

Chủ trương đầu tư số: 2026, 2027/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

2

Dự án đường trục chính từ Quốc lộ 2 (ngã 3 Phú Lộc) đến đường tránh thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh; Dự án xây dựng đường giao thông nội đồng kết hợp hệ thống kênh mương từ Trầm Nọc đi Trầm Vàng xã Trị Quận, huyện Phù Ninh

Xã Phú Lộc, xã Trị Quận

UBND huyện Phù Ninh

4,00

3,00

1,00

QĐ 2866a/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 duyệt BC BKKT; Quyết định số 1704a/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 về việc phê duyệt báo cáo KTKT.

 

3

Dự án cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Giáp, đoạn cây xi khu 2 đi khu 7 (2ha); cải tạo đường GTNT, tuyến 1: từ nhà bà Huệ đi bà Bình khu 6; tuyến 2: từ nhà văn hóa khu 1 đi huyện lộ P5 nhà anh Cảnh; tuyến 3: Từ nhà Thịnh Đương đi HLP1 bà Bình khu 1 (2ha)

Xã Trung Giáp

UBND xã Trung Giáp

4,00

2,00

2,00

QĐ số 3221, 3222/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo KTKT

 

4

Dự án cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Phù Ninh (đoạn TL 323C khu 13 đi trung tâm xã)

Xã Phù Ninh

UBND xã Phù Ninh

1,00

1,00

 

QĐ 3223/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo KTKT

 

II

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,0421

0,0165

0,0256

 

 

5

Dự án chống quá tải lưới điện phân phối huyện Phù Ninh (0.033ha); Chống quá tải lưới điện 10kV xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (0.009ha); Chống quá tải cấp bách lưới điện tỉnh Phú Thọ (0.001 ha)

Xã Trị Quận, Tiên Phú, Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Nham, TT Phong Châu, Tử Đà, An Đạo, Gia Thanh - Huyện Phù Ninh

Công ty điện lực Phú Thọ

0,0421

0,0165

0,0256

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ; Quyết định số 407/QĐ-EVNNPC ngày 9/3/2018 của Tổng Công ty ĐL Miền Bắc

 

B

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng

0,82

0,82

0,00

 

 

I

Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao

0,65

0,65

0,00

 

 

6

Dự án xây dựng sân thể thao xã Phú Mỹ

Khu 8, xã Phú Mỹ

UBND xã Phú Mỹ

0,65

0,65

 

QĐ số 1325(a)/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: sân vận động xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

 

II

Dự án xây dựng chợ (1 dự án)

0,17

0,17

0,00

 

 

7

Xây dựng chợ xã Phú Mỹ

Khu 8

UBND xã Phú Mỹ

0,17

0,17

 

QĐ số 1323(a)/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Chợ xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

 

C

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

47,37

29,68

17,69

 

 

 

Dự án xây dựng khu dân cư

 

 

47,37

29,68

17,69

 

 

8

Khu đô thị mới Phong Châu

Thị trấn Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

14,60

11,00

3,60

Văn bản số 3090/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam đề nghị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

9

Khu dân cư đô thị

Thị trấn Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

11,20

11,20

 

Đã có văn bản của UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch chi tiết

 

10

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Đồng Bờ Me (khu 6) TT. Phong Châu.

UBND TT Phong Châu

3,00

2,90

0,10

Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết.

 

Núi Ái (khu 13), xã Phù Ninh

UBND xã Phù Ninh

1,90

 

1,90

Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

Đồng Luộc (khu 5), xã Phù Ninh

UBND xã Phù Ninh

0,90

0,80

0,10

Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

Khu 2, xã Lệ Mỹ

UBND xã Lệ Mỹ

1,55

 

1,55

Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

Khu 3, xã Trạm Thản

UBND xã Trạm Thản

4,42

2,28

2,14

Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết.

 

Khu 1, xã Bảo Thanh

UBND xã Bảo Thanh

3,20

 

3,20

Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

11

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới

Mả Vàng (khu 5), xã Tử Đà

UBND xã Tử Đà

6,60

1,50

5,10

Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

D

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

33,64

8,26

25,38

 

 

12

Khu du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng (đấu giá QSDĐ)

Xã Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

30,00

5,70

24,30

Đã có văn bản của UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch chi tiết

 

13

Nhà máy sản xuất chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Khu 4, xã Trị Quận

Cty TNHH một thành viên An Việt Phát

3,00

2,20

0,80

Quyết định chủ trương số 2129/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

14

Khu dịch vụ tổng hợp phục vụ xe đường dài Ngọc Anh

Xã Phú Lộc

Công ty TNHH MTV thương mại Ngọc Anh

0,64

0,36

0,28

Quyết định chủ trương số 3207/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

 

Biểu số 1.5

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 13 DỰ ÁN

15,51

7,13

8,38

 

 

A

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

6,416

0,635

5,780

 

 

I

Dự án giao thông

0,04

0,02

0,02

 

 

1

Thu hồi bổ sung đất dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 318

Xã Yên Kiện, Vân Đồn, Vụ Quang

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Phú Thọ

0,04

0,02

0,02

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 318 tại các xã Yên Kiện, Vân Đồn, Vụ Quang, huyện Đoan Hùng.

 

II

Dự án thủy lợi

 

 

5,83

0,36

5,47

 

 

2

Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Nhà Giặc, xã Vân Du (3,57ha); Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Núi Đẫu, xã Ngọc Quan (1,2ha); Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Núi Đẫu, xã Ngọc Quan (1,06ha)

Các xã: Vân Du, Ngọc Quan, Hùng Quan

Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

5,83

0,36

5,47

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

 

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng

 

 

0,5455

0,2553

0,2902

 

 

3

Xuất tuyến 10kV lộ 973 trạm 110kV Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (0,0103ha); Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Đoan Hùng (0.535ha); Chống quá tải cấp bách lưới điện tỉnh Phú Thọ (0.002ha)

Xã Ngọc Quan; Vân Du; Nginh Xuyên; Vụ Quang; Tiêu Sơn; Tây Cốc; Chi Đám; Hùng Long; Vân Đồn - Huyện Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0,5455

0,2553

0,2902

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ

Quyết định số 407/QĐ-EVNNPC ngày 9/3/2018 của Tổng Công ty ĐL Miền Bắc

 

B

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1,13

0,15

0,98

 

 

I

Đất chợ

0,15

0,15

0,00

 

 

4

Mở rộng chợ Minh Lương

Khu trung tâm xã Minh Lương

UBND xã Minh Lương

0,15

0,15

-

Văn bản số 170/UBND-TNMT ngày 2/3/2018 của UBND huyện Đoan Hùng về việc xin mở rộng chợ Trung tâm xã Minh Lương; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND xã Minh Lương v/v xây dựng mở rộng chợ Minh Lương.

 

II

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư

0,12

0,00

0,12

 

 

5

Xây dựng nhà cộng đồng dân cư thôn 4, thôn 6, xã Minh Lương;

Xã Minh Lương

UBND xã Minh Lương

0,12

 

0,12

VB số 165/UBND-TNMT ngày 2/3/2018 của UBND huyện Đoan Hùng về việc di chuyển nhà văn hóa thôn 4, thôn 6, xã Minh Lương; QĐ số 3089a/QĐ-UBND ngày 18/9/2017; 3177a/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 v/v phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình NVH thôn 4, thôn 6, xã Minh Lương

 

III

Dự án tôn giáo

 

 

0,86

0,00

0,86

 

 

6

Chùa Phúc Lai (0,15ha); Chùa Bưởi (0,41 ha); Nhà thờ Họ giáo Gò Măng (0,3 ha)

Các xã: Phúc Lai, Phương Trung, Chí Đám

Hội phật giáo xã Phúc Lai; Ban đại diện phật giáo xã Phương Trung; Ban hành giáo họ giáo Gò măng

0,86

 

0,86

VB số 2566/UBND-KTN ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh v/v cho phép thực hiện các thủ tục xin giao đất; Văn bản 1842/UBND-KGVX ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh v/v xây dựng chùa Bưởi; Văn bản số 5075/UBND-KTN ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh

 

C

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

6,27

4,89

1,38

 

 

 

Dự án xây dựng khu dân cư

6,27

4,89

1,38

 

 

7

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở

Xã Tiêu sơn (nhà ông Mậu, Cổng nhà máy gạch Tuynen)

UBND xã Tiêu Sơn

0,67

0,61

0,06

Quyết định quy hoạch chi tiết số 1132/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện

 

Xã Hữu Đô (khu Đầu Cầu, Bến Đò, Ông Nghiêm)

UBND xã Hữu Đô

0,79

0,70

0,09

Quyết định quy hoạch chi tiết số 1130/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện

 

Vụ Quang (khu Bờ Giếng, thôn 4)

UBND xã Vụ Quang

0,16

0,16

 

Quyết định QH chi tiết số 3880/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện

 

Minh Phú (khu thôn 6; khu thôn 8)

UBND xã Minh Phú

0,52

0,41

0,11

Quyết định QH chi tiết số 1129/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện

 

Thôn 4, xã Hùng Long

UBND xã Hùng Long

0,24

0,24

 

Quyết định QH chi tiết số 2564/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện

 

Minh Lương (thôn 1; thôn 8)

UBND xã Minh Lương

0,23

0,23

 

Quyết định QH chi tiết số 1070/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND huyện

 

Gò cao xã Đông Khê

UBND xã Đông Khê

0,42

 

0,42

Quyết định QH chi tiết số 2565/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện

 

Sóc Đăng (thôn 7)

UBND xã Sóc Đăng

0,71

0,71

 

Quyết định QH chi tiết số 1127/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện

 

Chí Đám (khu Trại Trâu, thôn Phượng Hùng 1)

UBND xã Chí Đám

0,81

0,79

0,02

Quyết định QH chi tiết số 1131/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện

 

8

Đấu giá QSD đất

Khu chợ thôn 1, thôn 2 xã Hùng Long

UBND huyện Đoan Hùng

0,41

0,28

0,13

Các QĐ phê duyệt QHCT số 2566/QĐ-UBND ngày 19/10/2018, số 1128/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện; QĐ 2621/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

Khu Đồng Sòi thôn 10, thôn 4 xã Vân Du

UBND huyện Đoan Hùng

1,31

0,76

0,55

 

D

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

1,69

1,45

0,24

 

 

9

Dự án thương mại dịch vụ

Thôn 8, xã Sóc Đăng

Hộ gia đình

0,29

0,29

 

Văn bản số 1006/UBND-TNMT ngày 19/10/2018 của UBND huyện Đoan Hùng v/v chấp thuận dự án dịch vụ thương mại

 

Khu Tân Long, thị trấn Đoan Hùng

Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng

0,60

0,55

0,05

QH chi tiết thị trấn Đoan Hùng (đang trình UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư)

 

10

Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu thị trấn Đoan Hùng

Khu Hưng Tiến, thị trấn Đoan Hùng

Công ty TNHH MTV xăng dầu Hải Ninh

0,30

0,25

0,05

Văn bản số 4310/UBND-KTN ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại khu Hưng Tiến, thị trấn Đoan Hùng

 

11

Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu xã Phong Phú

Thôn 4, xã Phong Phú

Công ty TNHH TM Việt Linh

0,20

0,16

0,04

QĐ chủ trương đầu tư số 23/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

12

Chuyển mục đích đất trồng lúa sang cây lâu năm (cây bưởi đặc sản)

Xã Bằng Doãn

Hộ gia đình, cá nhân

0,10

0,10

 

Kế hoạch 765/KH-UBND ngày 14/9/2016 của UBND huyện Đoan Hùng v/v phát triển cây bưởi đặc sản Đoan Hùng giai đoạn 2016-2020.

 

13

Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu thị trấn Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng

Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng

0,20

0,10

0,10

Văn bản số 3856/UBND-KTN ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại khu Tân Long, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

 

 

Biểu số 1.6

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH BA

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 17 DỰ ÁN

87,63

28,29

59,34

 

 

A

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công

0,76

0,55

0,21

 

 

 

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

0,76

0,55

0,21

 

 

1

Xây dựng Trường Mầm Non Đỗ Xuyên: (0,12ha) và Mở rộng trường THPT Yển Khê (0,04ha); Mở rộng trường mầm non xã Khải Xuân (0,5ha); Mở rộng trường mầm non Đông Lĩnh (0,1ha)

Xã Đỗ Xuyên, Yển Khê, Khải Xuân, Đông Lĩnh,

Trường THPT Yên Khê; UBND xã Khải Xuân; Đông Lĩnh; Đỗ Xuyên

0,76

0,55

0,21

Văn bản số: 1040/UBND-GDDT ngày 23/10/2018 của UBND huyện V/v chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và mở rộng các trường học trên địa bàn huyện

 

B

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

7,15

0,63

6,52

 

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

0,30

0,05

0,25

 

 

2

Nâng cấp và mở rộng tuyến đường từ UBND xã Đông Lĩnh đi tỉnh lộ 314B

Xã Đông Lĩnh

UBND huyện

0,30

0,05

0,25

Quyết định 2371/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về cấp kinh phí cho UBND huyện Thanh Ba để cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Đông Lĩnh

 

II

Các dự án, công trình đất thủy lợi

6,80

0,57

6,23

 

 

3

Dự án nâng cấp hồ Trầm Sắt, xã Đỗ Sơn (3,23ha); nâng cấp hồ Ba Gạc, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (2,97ha)

Xã Đỗ Sơn, xã Ninh Dân

Sở NN&PTNT

6,20

 

6,20

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập" (WB8) do ngân hàng thế giới tài trợ

 

4

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước huyện Thanh Ba tại xã Phương Lĩnh

Xã Phương Lĩnh

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

0,60

0,57

0,03

Quyết định số: 2704/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư

 

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,0491

0,0098

0,0393

 

 

5

Trạm trung gian dã chiến Đỗ Sơn chống quá tải TG Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (0.013ha); Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Thanh Ba (0.0246ha); Chống quá tải lưới điện phân phối TX Phú Thọ (0.0113ha); Chống quá tải cấp bách lưới điện tỉnh Phú Thọ (0.002ha)

Xã Đỗ Sơn, Xã Ninh Dân, Yên Nội, Hoàng Cương, Đông Thành, Đồng Xuân, Đại An, TT Thanh Ba, Xã Thanh Hà, xã Đỗ Xuyên, xã Sơn Cương, xã Võ lao, Thái Ninh

Công ty điện lực Phú Thọ

0,0491

0,0098

0,0393

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ; Quyết định số 407/QĐ-EVNNPC ngày 9/3/2018 của Tổng Công ty ĐL Miền Bắc

 

C

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1,90

1,90

0,00

 

 

I

Dự án tái định cư

0,07

0,07

0,00

 

 

6

Tái định cư dự án mở rộng trụ sở UBND thị trấn Thanh Ba

Khu 4 thị trấn Thanh Ba

UBND thị trấn Thanh Ba

0,07

0,07

 

Văn bản 1020/UBND-TC ngày 17//10/2017 của UBND huyện Thanh Ba V/v chấp thuận đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở UBND TT T.Ba

 

II

Dự án xây dựng cơ sở tôn giáo

0,39

0,39

0,00

 

 

7

Dự án xây dựng nhà giảng pháp chùa Thọ Khuê (0,24ha); Dự án xây dựng chùa Con Dơi (0,15ha)

Khu 5 xã Yển Khê; Khu 4 xã Mạn Lạn

Ban đại diện phật giáo xã Yển Khê và xã Mạn Lạn

0,39

0,39

 

Văn bản chấp thuận số 2697/UBND-KTN ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ; Văn bản chấp thuận số 4649/UBND-KTN ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

III

Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao

0,40

0,40

0,00

 

 

8

Bổ sung diện tích sân thể thao trung tâm xã Khải Xuân

Khu 2 xã Khải Xuân

UBND xã Khải Xuân

0,40

0,40

 

Nghị quyết số 21/2017 ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh đã đưa 0,2 ha, nay xin bổ sung thêm diện tích 0,4 ha

 

IV

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư

0,27

0,27

0,00

 

 

9

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư 4 thị trấn Thanh Ba

Khu 4, TT Thanh Ba

UBND thị trấn Thanh Ba

0,27

0,27

 

Văn bản số 1052/UBND-VH ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Ba về Chủ trương đầu tư xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư 4 thị trấn Thanh Ba

 

V

Dự án xây dựng chợ

 

0,77

0,77

0,00

 

 

10

Mở rộng chợ Ninh Dân

Khu xã Ninh Dân

UBND xã Ninh Dân

0,77

0,77

 

Văn bản số 1053/UBND-HT ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Ba về Chủ trương đầu tư mở rộng chợ xã Ninh Dân

 

D

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

70,09

17,48

52,61

 

 

I

Dự án xây dựng khu đô thị

65,53

15,50

50,03

 

 

11

Dự án đấu giá QSD đất

Khu 1,5,6,9 thị trấn Thanh Ba

Thị trấn Thanh Ba

2,53

1,80

0,73

Quyết định số: 2351/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Ba về việc phê duyệt chủ trương đấu giá QSD đất

 

12

Khu dân cư mới

Xã Đồng Xuân, thị trấn Thanh Ba

Chủ đầu tư

25,00

9,00

16,00

Văn bản số 4824/UBND-KTN ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v chủ trương lập QH chi tiết 1/500

 

13

Khu dân cư mới phía Tây Bắc Thị trấn Thanh Ba

Xã Đồng Xuân, thị trấn Thanh Ba

Chủ đầu tư

38,00

4,70

33,30

Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 1/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

II

Dự án xây dựng khu dân cư

4,56

1,98

2,58

 

 

14

Dự án đấu giá và giao đất

(Khu 12 - 0,27ha, Khu 9 - 0,03ha xã Đỗ Xuyên); (Khu 6 - 0,5ha xã Yển Khê); (khu 4 - 0,3ha, khu 5 - 0,3ha; khu 6 - 0,4ha xã Võ Lao); khu 4: - 0,4ha; Khu 10 - 0,25ha xã Chí Tiên); (Khu 7 - 0,15ha Đồng Xuân); (Khu 8 -0,25ha; Khu 9 - 0,02ha; Khu 1 - 0,22ha; Khu 10 - 0,02ha xã Ninh Dân); (Khu 5 - 0,45ha xã Quảng Nạp); giao đất xen ghép tại các xã (1ha)

UBND xã Đỗ Xuyên, Yển Khê, xã Võ Lao, xã Chí Tiên, xã Đồng Xuân, xã Ninh Dân; Xã Quảng Nạp; xen ghép tại các xã thuộc địa bàn huyện

4,56

1,98

2,58

Quyết định phê duyệt chủ trương số: 2350 đến 2358/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Ba

 

E

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

7,73

7,73

0,00

 

 

15

Dự án xây dựng trung tâm thương mại

Khu 3, Xã Đông Thành

Cty TNHH vật tư phụ tùng Việt Bắc

0,60

0,60

 

Đang trình hồ sơ xin chủ trương đầu tư

 

16

CMĐ từ lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng thủy sản

Xã Thanh Vân 0,3ha, TTTBa: 0,5ha; Ninh Dân 0,1ha

Các hộ có nhu cầu xin chuyển mục đích

0,90

0,90

 

Văn bản số 1051/UBND-NN ngày 25/10/2018 của UBND huyện V/v chuyển mục đích sử dụng đất lúa kém hiệu quả

 

17

CMĐ từ lúa kém hiệu quả sang đất trồng cây lâu năm

Xã Yên Nội (0,5ha, xã Thái Ninh 0,04ha; TT Tba: 0,4ha; xã Đồng Xuân 0,45ha; Khu 7-Cửa Trại 0,6ha Khải Xuân; khu 3 Hanh cù 0,2ha; Ninh Dân khu 4,5 (3,9ha); Khu 4 xã Đại An 0,14ha

Các hộ có nhu cầu xin chuyển mục đích

6,23

6,23

 

 

 

Biểu số 1.7

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 12 DỰ ÁN

41,00

17,27

23,73

 

 

A

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công

0,53

0,20

0,33

 

 

I

Dự án xây dựng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng

0,20

0,00

0,20

 

 

1

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đầm Đen

Khu 4, xã Lang Sơn

UBND xã Lang Sơn

0,20

 

0,20

Văn bản số 584/UBND-KGVX ngày 12/2/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đầm Đen, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa

 

II

Dự án, công trình đất cơ sở y tế

0,13

0,00

0,13

 

 

2

Dự án mở rộng trung tâm y tế huyện Hạ Hòa

Thị trấn Hạ Hòa

Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa

0,13

 

0,13

Văn bản số 5248/UBND-KTN ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đồng ý chủ trương đầu tư

 

III

Dự án xây dựng công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm

0,20

0,20

0,00

 

 

3

Dự án xây dựng nhà bia tưởng niệm

Khu 8, xã Lang Sơn

UBND xã Lang Sơn

0,20

0,20

 

Văn bản số: 618/UBND-TC ngày 24/6/2014 của UBND huyện Hạ Hòa về việc xây dựng công trình: Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Lang Sơn

 

B

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

2,02

0,22

1,80

 

 

I

Các dự án, công trình đất thủy lợi

1,99

0,20

1,79

 

 

4

Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Cây Quýt

Xã Hậu Bổng

Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

1,99

0,20

1,79

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8)

 

II

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,029

0,018

0,011

 

 

5

Dự án chống quá tải lưới điện phân phối huyện Hạ Hòa

Xã Bằng Giã; Mỹ Lung; Y Sơn; Gia Điền; Minh Hạc - Huyện Hạ Hòa

Công ty điện lực Phú Thọ

0,029

0,018

0,011

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ

 

C

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1,04

0,80

0,24

 

 

I

Dự án tái định cư

0,90

0,80

0,10

 

 

6

Bổ sung diện tích Giao đất tái định cư công trình cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 314 đoạn Thanh Ba - Hạ Hòa và tái định cư sạt lở bờ sông Hồng đoạn qua xã Minh Côi

Xã Minh Côi

UBND xã Minh Côi

0,40

0,30

0,10

Tổng diện tích 0.90 ha (Bổ sung 0.30 ha đất lúa, 0.10 ha đất khác. Diện tích trong Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 là 0.50 ha đất lúa)

 

Xã Yên Kỳ

UBND xã Yên Kỳ

0,50

0,50

 

Tổng diện tích 1.00 ha (Bổ sung 0.50 ha đất lúa. Diện tích trong Nghị quyết số 10/2016/NQ- HĐND ngày 8/12/2016 là 0.50 ha đất khác)

 

II

Dự án đất cơ sở tôn giáo

0,14

0,00

0,14

 

 

7

Dự án mở rộng khuân viên nhà thờ Bằng Giã

Xã Bằng Giã

Giáo xứ Bằng Giã

0,14

 

0,14

Văn bản số 4236/UBND-KTN ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Ban hành giáo xứ Bằng Giã đề nghị được giao đất để mở rộng khuân viên nhà thờ Bằng Giã tại xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa

 

D

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

34,57

14,21

20,36

 

 

 

Dự án xây dựng khu dân cư

 

 

34,57

14,21

20,36

 

 

8

Dự án giao đất ở xen ghép khu dân cư

Các xã, thị trấn

UBND các xã, thị trấn

2,00

1,00

1,00

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại các vị trí nằm xen kẹp trong các khu dân cư với diện tích nhỏ, lẻ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đáp ứng nhu cầu của nhân dân

 

9

Dự án khu dân cư nông thôn mới

Xã Bằng Giã

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ

23,78

9,80

13,98

Văn bản số: 3168/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương cho triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng 02 Khu dân cư nông thôn huyện Hạ Hòa

 

Xã Vô Tranh

6,30

1,63

4,67

 

10

Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất

Xã Hậu Bổng: Khu 6

UBND huyện Hạ Hòa

0,17

0,17

 

Bổ sung thêm 0,17 ha đất lúa. Diện tích trong Nghị Quyết số: 10/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 là 0.15 ha đất lúa, 0.31 ha đất khác

 

Xã Đan Thượng: Khu 3

UBND huyện Hạ Hòa

0,10

0,10

 

Bổ sung thêm 0.10 ha đất lúa. Diện tích trong Nghị Quyết số:08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 là 0.40 ha đất lúa

 

Xã Động Lâm: Khu 8

UBND huyện Hạ Hòa

0,32

0,30

0,02

QĐ số 4450/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết công trình: Đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Xã Y Sơn: Khu 2

UBND huyện Hạ Hòa

0,20

0,19

0,01

QĐ số 4453/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết công trình: Đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Xã Quân Khê: Khu 1

UBND huyện Hạ Hòa

0,07

 

0,07

QĐ số 4455/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết công trình: Đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Xã Chuế Lưu: Khu 3, 4

UBND huyện Hạ Hòa

0,80

0,20

0,60

QĐ số 4456/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết công trình: Đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Xã Lang Sơn: Khu 6

UBND huyện Hạ Hòa

0,60

0,60

 

QĐ số 4457/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết công trình: Đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Xã Minh Côi

UBND huyện Hạ Hòa

0,23

0,22

0,01

QĐ số 4459/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết công trình: Đấu giá quyền sử dụng đất.

 

E

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

2,84

1,84

1,00

 

 

11

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, khu chế biến nông lâm sản

Khu 5, xã Ấm Hạ

Công ty TNHH thương mại Đức Mạnh Phú Thọ

0,41

0,41

 

QĐ số 2088/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại Đức Mạnh Phú Thọ

 

Khu 12, xã Hương Xạ

Hộ ông Ngô Ngọc Tuân

0,18

0,18

 

Văn bản số 1846/UBND-TN ngày 2/11/2018 của UBND huyện Hạ Hòa về việc cho ý kiến thuê đất để thực hiện dự án

 

Khu 12, xã Hương Xạ

Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Đức Thọ

1,50

0,95

0,55

Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

12

Dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Khu 7, thị trấn Hạ Hòa

Công ty TNHH xây dựng điện nước Nam Sơn

0,75

0,30

0,45

Văn bản số 4875/UBND-KTN ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn khu 7, thị trấn Hạ Hòa

 

 

Biểu số 1.8

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 14 DỰ ÁN

71,71

10,45

61,26

 

 

A

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công

0,66

0,31

0,35

 

 

 

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

0,66

0,31

0,35

 

 

1

Mở rộng trường mầm non Hương Lung, trường mầm non Tam Sơn, trường THCS Cấp Dẫn

Xã Hương Lung, Xã Tam Sơn, Xã Cấp Dẫn

UBND huyện Cẩm Khê

0,66

0,31

0,35

QĐ số 2631/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Cẩm Khê vv phê duyệt Báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Mầm non Hương Lung; Văn bản số 1465/UBND-TCKH ngày 17/10/2018 của UBND huyện Cẩm Khê vv đồng ý chủ trương thực hiện dự án mở rộng trường THCS Cấp Dẫn; Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND huyện Cẩm Khê

 

B

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

2,05

0,02

2,02

 

 

I

Các công trình, dự án đất thủy lợi

2,00

0,00

2,00

 

 

2

Dự án cải tạo, nâng cấp hồ Đát Dội, hồ Dộc Gạo, huyện Cẩm Khê

Xã Điều Lương, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê

Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

2,00

 

2,00

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

 

II

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,046

0,023

0,023

 

 

3

Di chuyển đường dây 35KV lộ 371E4.13 để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án đầu tư kinh doanh một phần HTKT cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao

Thị trấn Sông Thao

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phương Thành

0,01

0,004

0,006

Văn bản số 1711/UBND-KTN ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thống nhất hướng tuyến công trình: Di chuyển đường dây 35KV lộ 371E4.13 để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án đầu tư kinh doanh một phần HTKT cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

 

4

Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Cẩm Khê

Xã Văn Bán; Tuy Lộc; Điêu Lương; Tiên Lương - Huyện Cẩm Khê

Công ty điện lực Phú Thọ

0,0360

0,0189

0,0171

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ

 

C

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình cửa cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng

26,40

1,04

25,36

 

 

I

Dự án tái định cư

24,02

0,00

24,02

 

 

5

Bổ sung diện tích khu tái định cư dự án Khu công nghiệp Cẩm Khê

Xã Xương Thịnh

Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh

2,20

 

2,20

Văn bản số 08/CV-KCNCK ngày 09/10/2018 của công ty cổ phần xây dựng Đức Anh (bổ sung diện tích các dự án chuyển tiếp kèm theo Nghị Quyết 21/NQ-HĐND ngày 14/12/2017)

 

Xã Sơn Nga

5,76

 

5,76

 

Xã Thanh Nga

9,15

 

9,15

 

Xã Sai Nga

6,91

 

6,91

 

II

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư

0,38

0,07

0,31

 

 

6

Mở mới nhà văn hóa xã Tiên Lương; mở rộng nhà văn hóa khu nhà thờ xã Tam Sơn

Xã Tiên Lương, xã Tam Sơn

UBND xã Tiên Lương, Tam Sơn

0,38

0,07

0,31

QĐ số 779/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND huyện Cẩm Khê về việc phê duyệt BCKTKT XDCT; QĐ số 05/QĐ-UBNP ngày 20/8/2016 của UBND xã Tam Sơn V/v phê duyệt BCKTKT XDCT: NVH khu nhà thờ xã Tam Sơn

 

III

Dự án xây dựng đất chợ

2,00

0,97

1,03

 

 

7

Xây dựng chợ trung tâm Chợ đầu mối cụm kinh tế Phương Xá

Xã Phương Xá

UBND xã Phương Xá

1,08

0,97

0,11

Quyết định số 2145a/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Chợ trung tâm xã Phương Xá; Quyết định số 1570a/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê về việc phê duyệt bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Chợ trung tâm xã Phương Xá

 

8

Bổ sung diện tích đất xây dựng nghĩa trang xã Sai Nga

Xã Sai Nga

Ban Quản lý các KCN

0,92

 

0,92

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 đã đưa 0,76 ha, đề nghị xin bổ sung diện tích để đáp ứng nhu cầu thực tế

 

D

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

41,81

8,33

33,48

 

 

 

Dự án xây dựng khu dân cư

41,81

8,33

33,48

 

 

9

Khu dân cư mới Phú Khê

Xã Phú Khê, xã Thanh Nga

UBND huyện Cẩm Khê

15,11

7,11

8,00

Văn bản số 3090/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam đề nghị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 218/2018/TNG-PTDA1 ngày 25/10/2018 của Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam

 

10

Khu dân cư mới phía tây bắc thị trấn Sông Thao

Thị trấn Sông Thao, xã Thanh Nga

Công ty TNHH Sinh Thái Sơn Thủy

24,10

 

24,10

Văn bản số 4767/UBND-KTN ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 1432/SKD-KTQH ngày 29/10/2018 của Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ

 

11

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn

Xã Ngô Xá (Dốc Đá, Chân Đê, Khu 11, Bờ Chằm, Tổng Liêu - Pháo Đài, Gia Lông - Đồng Đảng, Đồng Rôm, Đất Máy - Chùa Đông); xen ghép trong các khu dân cư; Xã Thanh Nga (Cây Côm, Lý Tề, khu 3); Xã Phú Khê (Bãi Me); Xã Yên Tập (Vườn Hội).

UBND Xã: Ngô Xá, Thanh Nga, Phú Khê, Yên Tập.

2,60

1,22

1,38

Văn bản số 1475/UBND-TCKH ngày 19/10/2018 của UBND huyện Cẩm Khê về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án; Văn bản số 1474/UBND-TCKH ngày 19/10/2018 của UBND huyện Cẩm Khê về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án

 

E

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

0,79

0,75

0,04

 

 

12

Xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Xã Cấp Dẫn

Công ty TNHH xây dựng thương mại Thủy Bình

0,14

0,14

 

Văn bản số 3278/UBND-KTN ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn xã Cấp Dẫn

 

13

Xây dựng cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Xã Phương Xá

Công ty TNHH Anh Khoa

0,26

0,22

0,04

Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Phương Xá

 

14

Dự án xây dựng Trung tâm kinh doanh máy móc, trang thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp

Xã Tình Cương

Công ty TNHH Phú Linh Anh

0,39

0,39

 

Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng Trung tâm kinh doanh máy móc, trang thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp

 

 

Biểu số 1.9

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2019 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ ĐẦUTƯ

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 14 DỰ ÁN

121,68

23,92

97,76

 

 

A

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công.

0,92

0,70

0,22

 

 

 

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

0,92

0,70

0,22

 

 

1

Dự án mở rộng trường mầm non Xuân Thủy

Khu 2, xã Xuân Thủy

UBND xã Xuân Thủy

0,22

0,20

0,02

Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

 

2

Dự án mở rộng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập

Khu Trung Ngãi 6, thị trấn Yên Lập

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập

0,70

0,50

0,20

Văn bản số 4625/UBND-KGVX ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

B

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

92,00

1,03

90,97

 

 

I

Công trình, dự án đất giao thông

 

 

2,75

0,80

1,95

 

 

3

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Xuân Viên đi xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập

Xã Xuân Viên, Xuân Thủy

UBND huyện Yên Lập

1,37

0,60

0,77

Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

 

4

Dự án Chỉnh trang vỉa hè, hành lang hệ thống điện chiếu sáng đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

Thị trấn Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

1,38

0,20

1,18

Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Yên Lập về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

 

II

Dự án đất thủy lợi

 

 

89,20

0,20

89,00

 

 

5

Dự án cải tạo, nâng cấp hồ Vỡ, xã Lương Sơn

Xã Lương Sơn

Sở Nông nghiệp & PTNT

0,80

0,20

0,60

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập" (WB8) do ngân hàng thế giới tài trợ

 

6

Bổ sung diện tích đất cần thu hồi tại xã Trung Sơn, huyện Yên Lập để thực hiện dự án Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

88,40

 

88,40

Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, đang thực hiện thu hồi đất, cần thu hồi bổ sung diện tích đất tại xã Trung Sơn để xây dựng công trình hồ chứa nước Ngòi Giành

 

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng

 

 

0,0475

0,0310

0,0165

 

 

1

Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Yên Lập (0.0325ha); Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Hạ Hòa (0,015ha)

Xã Lương Sơn; Mỹ Lương; Xuân Thủy; TT Yên Lập; Xã Mỹ Lung - Huyện Yên Lập

Công ty điện lực Phú Thọ

0,0475

0,0310

0,0165

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ

 

C

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa

0,10

0,10

0,00

 

 

 

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư

0,10

0,10

0,00

 

 

8

Xây dựng nhà văn hóa khu Tân An 1

TT. Yên Lập

UBND TT. Yên Lập

0,10

0,10

 

Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TT. Yên Lập; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND thị trấn Yên Lập

 

D

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

28,17

21,62

6,55

 

 

 

Dự án xây dựng khu dân cư

28,17

21,62

6,55

 

 

9

Dự án xây dựng quảng trường trung tâm và khu nhà ở Đồng Thịnh thuộc địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 1)

Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh

UBND huyện Yên Lập

14,10

9,00

5,10

Văn bản số 3090/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh; QĐ số 1899/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Yên Lập v/v phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500; văn bản số 5068/UBND-KTN ngày 6/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

10

Dự án Hạ tầng đấu giá QSD đất tại khu Tân An 3, Tân An 4, thị trấn Yên Lập

Khu Tân An 3, Tân An 4, thị trấn Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

5,48

5,48

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 1804/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Yên Lập

 

11

Dự án xây dựng khu dân cư mới

Khu Chùa 12: 1,8 ha; khu Mơ 13: 1,5 ha; khu Trung Ngãi 6: 0,3 ha; khu Trung Ngãi 5: 0,03 ha

UBND thị trấn Yên Lập

3,63

3,35

0,28

Quyết định chủ trương đầu tư số 1798/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Yên Lập

 

Khu 2: 0,76 ha; Khu 5: 0,46 ha

UBND xã Xuân Thủy

1,22

1,16

0,06

Khu 2: Quyết định chủ trương số 1799/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Yên Lập

Khu 5: Quyết định chủ trương đầu tư số 1135/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 của UBND huyện Yên Lập

 

Khu Mè 0,41ha; khu Thiện 1, Thung Bằng 0,21 ha

UBND xã Hưng Long

0,62

0,52

0,10

Quyết định chủ trương đầu tư số 1383/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND huyện Yên Lập

 

Khu Đồng Ve, Phú An xã Mỹ Lương

UBND xã Mỹ Lương

0,80

0,80

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 1800/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Yên Lập

 

Khu Minh Phúc

UBND xã Đồng Lạc

0,49

0,49

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 1801/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Yên Lập

 

Khu An Lạc 1, An Thọ 2

UBND xã Xuân An

0,82

0,82

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 1802/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Yên Lập

 

Khu Minh Đức: 0,4 ha, khu Sinh Tiến: 0,02 ha, xã Minh Hòa

UBND xã Minh Hòa

0,42

 

0,42

Quyết định chủ trương đầu tư số 1804/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Yên Lập

 

Khu 5: 0,22 ha; khu 7: 0,33 ha và khu 1A: 0,04 ha

UBND xã Mỹ Lung

0,59

 

0,59

Quyết định chủ trương đầu tư số 1803/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Yên Lập

 

E

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

0,49

0,47

0,02

 

 

12

Trường tiểu học tư thục Ngô Quang Bích

Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh

Công ty TNHH Tân Hoàng Gia Yên Lập

0,33

0,33

 

Quyết định chủ trương đầu tư số 2067/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh

 

13

Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Tuấn Phú

Khu Thống Nhất, xã Đồng Thịnh

Hộ gia đình ông Đinh Văn Tuấn

0,07

0,07

 

Văn bản số 1192/UBND-TNMT ngày 16/10/2018 của UBND huyện v/v đồng ý chủ trương thực hiện dự án

 

14

Xây dựng nhà trụ sở Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp Xuân Viên

Khu 4 Đồng Xuân, xã Xuân Viên

HTX dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp Xã Xuân Viên

0,09

0,07

0,02

Quyết định chủ trương đầu tư số 1947/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh

 

 

Biểu số 1.10

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM NÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 07 DỰ ÁN

12,05

9,37

2,68

 

 

A

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

1,56

1,54

0,02

 

 

I

Dự án, công trình thủy lợi

1,50

1,50

0,00

 

 

1

Xử lý khẩn cấp sự cố tràn, vỡ đê tả, hữa sông Bứa thuộc địa bàn huyện Tam Nông và Cẩm Khê

Xã Tề Lễ, Quang Húc, Hùng Đô - huyện Tam Nông

Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

1,50

1,50

 

Thực hiện theo Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển tại quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 

II

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,06

0,04

0,02

 

 

2

Mạch vòng 35kV giữa lộ 374 trạm 110kV Phố Vàng và lộ 371 trạm 110kV Tam Nông (0,012 ha); Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Tam Nông (0,0344ha); Chống quá tải đường dây 110kV lộ 972 TBA trung gian Cổ Tiết huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (0,016ha); Chống quá tải cấp bách lưới điện tỉnh Phú Thọ (0.002ha)

Xã Tề Lễ; Xã Dị Nậu; Thọ Văn; Xuân Quang; Xã Cổ Tiết; xã Văn Lương; Xã Thanh Uyên - Huyện Tam Nông

Công ty điện lực Phú Thọ

0,06

0,04

0,02

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ; Quyết định số 407/QĐ- EVNNPC ngày 9/3/2018 của Tổng Công ty ĐL Miền Bắc

 

B

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa

0,82

0,80

0,02

 

 

I

Dự án xây dựng chợ

 

 

0,24

0,22

0,02

 

 

3

Xây dựng chợ xã Dị Nậu

Xã Dị Nậu

UBND xã Dị Nậu

0,24

0,22

0,02

Văn bản số 1383b/UBND-TCKH ngày 26/7/2017 của UBND huyện Tam Nông về việc đầu tư xây dựng công trình: San nền chợ Dị Nậu, huyện Tam Nông

 

II

Dự án tái định cư

0,58

0,58

0,00

 

 

4

Sân vận động, thể thao khu A

Xã Tề Lễ

UBND xã Tề Lễ

0,58

0,58

 

Văn bản số 1093b/UBND-TCKH ngày 26/7/2017 của UBND huyện Tam Nông về việc đầu tư xây dựng sân vận động xã Tề Lễ, huyện Tam Nông

 

C

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

8,87

6,23

2,64

 

 

I

Dự án xây dựng khu đô thị

 

 

0,50

0,50

0,00

 

 

5

Khu dân cư đô thị

khu 7, TT Hưng Hóa

UBND huyện Tam Nông

0,50

0,50

 

Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Tam Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới khu 7, thị trấn Hưng Hóa

 

II

Dự án xây dựng khu dân cư

 

 

8,37

5,73

2,64

 

 

6

Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới

Khu chợ, khu 5, 6, xã Hương Nha

UBND huyện Tam Nông

3,05

2,77

0,28

Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Tam Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới khu 6, xã Hương Nha

 

Khu 4, Văn Lương

0,72

0,55

0,17

Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Tam Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới xã Văn Lương, Quang Húc, Thanh Uyên, Tứ Mỹ

 

Quang Húc

0,53

0,53

 

 

Khu 1,2,6 Thanh Uyên

1,60

0,21

1,39

 

Khu 6, Tứ Mỹ

0,45

 

0,45

 

Khu 6, xã Dậu Dương

0,57

0,32

0,25

Quyết định số 4246/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Tam Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới xã Thọ Văn, Dị Nậu, Dậu Dương

 

Khu 6, khu 4, khu chợ cũ xã Dị Nậu

1,00

0,90

0,10

 

Đường cầu Mom Sóc, khu 2 xã Thọ Văn

0,45

0,45

 

 

D

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

0,80

0,80

0,00

 

 

7

Mở rộng nhà máy gạch Thanh Uyên

Xã Thanh Uyên

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

0,80

0,80

 

Văn bản số 4783/UBND-KTN ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc mở rộng sân chứa gạch tại nhà máy gạch Thanh Uyên, huyện Tam Nông của Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

 

 

Biểu số 1.11

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY
(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 12 DỰ ÁN

222,84

189,26

33,58

 

 

A

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

41,78

25,70

16,08

 

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

37,09

25,67

11,42

 

 

1

Dự án: Tuyến đường nối từ cầu Đồng Quang đến QL.32 tại ngã ba Việt Tiến, xã Định Quả, huyện Thanh Sơn theo hình thức hợp đồng BOT

Huyện Thanh Thủy

Cơ quan NN thực hiện HĐ dự án Sở GTVT

29,60

19,00

10,60

Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường nối từ cầu Đồng Quang đến QL.32 tại ngã ba Việt Tiến, xã Định Quả, huyện Thanh Sơn

 

2

Dự án đường giao thông từ Đường tỉnh 317E xã Trung Thịnh vào Vườn Vua

Xã Trung Thịnh

UBND huyện Thanh Thủy bồi thường, GPMB, nguồn vốn: 100% kinh phí do Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ bố trí

0,67

0,24

0,43

Văn bản số 1163/UBND-KTHT ngày 16/10/2018 của UBND huyện Thanh Thủy về việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ ĐT 317E xã Trung Thịnh vào Vườn Vua huyện Thanh Thủy

 

3

Bổ sung diện tích dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ với tỉnh Hòa Bình

Các xã, thị trấn: Thị trấn Thanh Thủy, Bảo Yên, Đoan Hạ, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Trung Nghĩa, Phượng Mao, Yến Mao, Tu Vũ, huyện Thanh Thủy (5,88ha); Xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn (0,94ha)

UBND huyện Thanh Thủy

6,82

6,43

0,39

Quyết định số 19/QĐ-HĐND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình (Bổ sung cho đúng với diện tích đo đạc thực tế)

 

II

Các dự án, công trình đất thủy lợi

4,62

0,00

4,62

 

 

4

Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Sụ, xã Tân Phương (3,17 ha); cải tạo, nâng cấp hồ Dộc Hẹp, xã Đào Xá (1,45 ha)

Xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy

Sở Nông nghiệp & PTNT

4,62

 

4,62

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập" (WB8) do ngân hàng thế giới, tài trợ

 

III

Dự án đất năng lượng

0,07

0,03

0,04

 

 

5

Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Thanh Thủy

Xã Lương Nha; Yến Mao; Đoan Hạ - Huyện Thanh Thủy

Công ty điện lực Phú Thọ

0,07

0,03

0,04

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ

 

B

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

2,30

0,80

1,50

 

 

I

Dự án tái định cư

2,30

0,80

1,50

 

 

6

Tái định cư thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối QL32 với QL70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình

Khu 5, xã Yến Mao

UBND huyện Thanh Thủy

0,80

0,80

 

Quyết định số 19/QĐ-HĐND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình

 

Đồi sau Tiến (khu 7), xã Trung Nghĩa

1,00

 

1,00

 

Khu 2, xã Tu Vũ

0,50

 

0,50

 

C

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

178,25

162,25

16,00

 

 

 

Dự án xây dựng khu đô thị

177,00

161,00

16,00

 

 

7

Dự án khu đô thị mới thị trấn Thanh Thủy

Xứ đồng Ba Cô, thị trấn Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

9,00

9,00

 

Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu thực hiện

 

8

Dự án khu đô thị mới thị trấn Thanh Thủy

Xứ đồng Cửa Hàng, thị trấn Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

8,00

8,00

 

Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu thực hiện

 

9

Khu đô thị mới Kim Đồng

Thị trấn Thanh Thủy và xã Bảo Yên

UBND huyện Thanh Thủy

160,00

144,00

16,00

Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu thực hiện

 

II

Dự án xây dựng khu dân cư

1,25

1,25

0,00

 

 

10

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn

Xứ đồng Đồng Thị (khu 1), xã Phượng Mao

UBND xã Phượng Mao

1,25

1,25

 

Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Thanh Thủy Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tại xứ đồng Đồng Thị (khu 1), xã Phượng Mao

 

D

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

0,51

0,51

0,00

 

 

11

Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu thị trấn Thanh Thủy

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng AOC Việt Nam

0,21

0,21

 

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quyết định về chủ trương đầu tư

 

12

Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu xã Đào Xá

Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy

Công ty TNHH thương mại xây dựng Loan Thắng

0,30

0,30

 

Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quyết định về chủ trương đầu tư

 

 

Biểu số 1.12

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỎNG CỘNG: 07 DỰ ÁN

144,42

73,06

71,36

 

 

A

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

70,25

23,70

46,55

 

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

66,70

23,45

43,25

 

 

1

Dự án Tuyến đường nối từ cầu Đồng Quang đến QL.32 tại ngã ba Việt Tiến, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn theo hình thức hợp đồng BOT

Huyện Thanh Sơn

Cơ quan nhà nước thực hiện HĐ dự án Sở GTVT

64,00

23,20

40,80

Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường nối từ cầu Đồng Quang đến QL.32 tại ngã ba Việt Tiến, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn

 

2

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tân Lập nối xã Tân Minh - đoạn xóm Chầm 2 xã Tân Lập đi xóm Dớn, xã Tân Minh (1,5ha); Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Khả Cửu - đoạn từ trung tâm xã đi xóm Sinh Dưới (1,2ha)

Xã Tân Lập, xã Tân Minh, xã Khả Cửu

UBND huyện Thanh Sơn

2,70

0,25

2,45

Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND huyện Thanh Sơn vv phê duyệt báo cáo KTKT công trình; QĐ số 3666/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018.

 

II

Dự án công trình đất thủy lợi

3,38

0,20

3,18

 

 

3

Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Đầm Gai

Xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

3,38

0,20

3,18

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

 

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,1697

0,051

0,1187

 

 

4

Cải tạo, chống quá tải lưới điện 35kV xã Thục luyện, Địch quả huyện Thanh Sơn và xã Văn Luông huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ (0,078ha); Mạch vòng 35kV giữa lộ 374 trạm 110kV Phố Vàng và lộ 371 trạm 110kV Tam Nông (0,034ha); Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Thanh Sơn (0,0575ha); Chống quá tải cấp bách lưới điện tỉnh Phú Thọ (0.002ha)

Xã Thục Luyện; Võ Miếu; Địch Quả; Xã Sơn Hùng; Khả Cửu; Hương Cần; Văn Miếu - Huyện Thanh Sơn

Công ty điện lực Phú Thọ

0,1697

0,051

0,1187

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ; Quyết định số 407/QĐ-EVNNPC ngày 9/3/2018 của Tổng Công ty ĐL Miền Bắc

 

B

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

73,92

49,13

24,79

 

 

 

Dự án xây dựng khu dân cư

 

 

73,92

49,13

24,79

 

 

5

Khu dân cư mới Soi Cả

Xã Sơn Hùng

UBND huyện Thanh Sơn

22,00

 

22,00

Đang trình UBND tỉnh Văn bản đồng ý chủ trương

 

6

Khu đô thị thị trấn Thanh Sơn và hạ tầng kết nối

Thị trấn Thanh Sơn

Chủ dự án

51,92

49,13

2,79

Văn bản số 1784/UBND-KTTH ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

C

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng QSD đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

0,25

0,23

0,02

 

 

7

Dự án mở rộng Khu vui chơi giải trí kết hợp nhà hàng sinh thái

Phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn

Hộ kinh doanh ông Trần Văn Tiếm

0,25

0,23

0,02

QĐ số 1239/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND huyện Thanh Sơn vv chấp thuận dự án;

 

 

Biểu số 1.13

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 HUYỆN TÂN SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 09 DỰ ÁN

16,25

4,98

11,27

 

 

A

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

10,22

2,63

7,59

 

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông

9,90

2,50

7,40

 

 

1

Dự án bố trí, ổn định dân cư cho các hộ dân vùng sạt lở, vùng ngập lụt tại xóm Dù, xã Xuân Sơn - Hạng mục: Đường giao thông

Xã Xuân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

3,00

1,50

1,50

Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

2

Cải tạo, sửa chữa đường giao thông đi xóm Còn, xã Thu Ngạc; Cải tạo, sửa chữa đường giao thông đi xóm Liên Minh, xã Thu Ngạc (4ha); Cải tạo, sửa chữa đường giao thông từ TL316C đến trung tâm xã Long Cốc (2,5ha)

Xã Thu Ngạc, xã Long Cốc

UBND huyện Tân Sơn

6,50

1,00

5,50

Quyết định số 4248/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 và Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

3

Khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1 trên tuyến QL.32B đoạn Km3+560 - km3+750 thuộc khu vực Đèo Cón xã Thu Cúc huyện Tân Sơn

Xã Thu Cúc

Sở GTVT

0,40

 

0,40

Thông báo kết luận số 233/TB-TCĐBVN ngày 22/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam; Văn bản số 3349/UBND-KTN ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh; Văn bản số 3414/UBND-KTN ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

II

Dự án xây dựng công trình thủy lợi

0,20

0,10

0,10

 

 

4

Hệ thống thủy lợi xóm Lực, xã Mỹ Thuận (giai đoạn 2); Hệ thống cấp nước tự chảy xóm Lèn, xã Tân Sơn

Xã Mỹ Thuận (0,1 ha); xã Tân Sơn (0,1 ha)

UBND huyện

0,20

0,10

0,10

Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện và Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây

 

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng

0,1243

0,0295

0,0948

 

 

5

Cải tạo, chống quá tải lưới điện 35kV xã Thục Luyện, Địch quả huyện Thanh Sơn và xã Văn Luông huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ (0,043ha); Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Tân Sơn (0,0073ha); Cải tạo, chống quá tải lưới điện 35kV xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (0,074ha)

Xã Minh Đài; Văn Luông; Xã Thu Ngạc; Tân Sơn; Tân Phú - Huyện Tân Sơn

Công ty điện lực Phú Thọ

0,1243

0,0295

0,0948

CV số 1536/PCPT-KT ngày 15/8/2018 của Công ty Điện lực Phú Thọ

 

B

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

2,70

1,70

1,00

 

 

 

Dự án xây dựng khu dân cư

2,70

1,70

1,00

 

 

6

Hạ tầng khu đấu giá QSDĐ tại khu Láng, xã Văn Luông (0,2ha); Hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu 10A, xã Tân Phú (0,7ha); Hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu 9, xã Tân Phú (1,8ha)

Xã Văn Luông, xã Tân Phú

UBND huyện Tân Sơn

2,70

1,70

1,00

Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện Tân Sơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết chia ô đất ở tại khu Láng, xã Văn Luông; Quyết định số 4253/QĐ-UBND và Quyết định số 4254/QĐ- UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện Tân Sơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết chia ô đất ở Khu 10A và Khu 9, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

 

C

Các dự án phát triển kinh tế thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng QSD đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSD đất

3,33

0,65

2,68

 

 

7

Xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm sản tại khu Lũng, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn (3ha, đất lúa 0,5ha); Cửa hàng thương mại tổng hợp (0,2 ha, đất lúa 0,1 ha).

Xã Văn Luông, xã Tân Phú

Hộ bà Trần Lâm Oanh

3,00

0,50

2,50

Văn bản số 963/UBND-TNMT ngày 23/10/2018 của UBND huyện về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án

 

8

Dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu và thương mại tổng hợp khu Lũng, xã Văn Luông

Xã Văn Luông

Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Phúc Lộc

0,13

0,05

0,08

Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

9

Cửa hàng thương mại tổng hợp

Xã Tân Phú

Hộ bà Nguyễn Thị Ngoãn

0,20

0,10

0,10

Văn bản số 966/UBND-TNMT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án

 

 

Biểu số 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ NGHỊ QUYẾT 07/2015/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2015 CỦA HĐND TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Ghi chú

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG SỐ (37 dự án)

 

 

234,61

91,43

143,18

 

 

I

Huyện Hạ Hòa

 

 

6,08

2,36

3,72

 

 

1

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện nối TL 314 với TL 320, huyện Hạ Hòa

Các xã: Đại Phạm, Đan Hà

UBND huyện Hạ Hòa

4,92

1,20

3,72

Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

2

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

Khu Đồng Ga khu 2 (0,4ha); Khu Giếng Nghè khu 3 (0,5ha), xã Đan Thượng

UBND huyện Hạ Hòa

0,90

0,90

 

Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết

 

Khu Khuỳnh Bầu, khu 4, Xã Vụ Cầu

0,12

0,12

 

Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết

 

Khu Dộc Mả, khu 10, xã Yên Kỳ

0,14

0,14

 

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết

 

II

Huyện Cẩm Khê

 

 

29,29

15,25

14,04

 

 

3

Dự án xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản bền vững thuộc các xã Sơn Tình, Tạ Xá, Phú Khê, huyện Cẩm Khê

Các xã Sơn Tình, Tạ Xá, Phú Khê

UBND huyện Cẩm Khê

13,00

9,50

3,50

Thông báo số 100/TB-UBND ngày 16/8/2017 của UBND huyện Cẩm Khê về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

 

4

Dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (Triển khai thực hiện Hồ Ban huyện Cẩm Khê)

Huyện Cẩm Khê

Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

2,50

 

2,50

Thông báo số 38/TB-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện Cẩm Khê về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

 

5

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn

Khu Tăng Xá, Dư Ba, Thủy Trần, Trằm Cây Si (1,5ha); Khu cổng ông Bảo, khu 1 Tăng Xá (0,07ha), xã Tuy Lộc

UBND xã Tuy Lộc

1,57

 

1,57

Đang thực hiện

 

Khu vực đồi 16, cây cọ, Đồng Răm (1,3 ha); khu chân Dốc Giang (0,39 ha), xã Chương Xá

UBND xã Chương Xá

1,69

1,09

0,60

Đang thực hiện

 

Khu 3, Khu 2: xã Thanh Nga

UBND xã Thanh Nga

0,57

 

0,57

 

Ao Sành, Đồng Cát, Bến Thang, Khu vực Ải, Khu sau ông Đồng, Khu vực trường mầm non cũ, xã Tình Cương

UBND xã Tình Cương

2,19

0,40

1,79

 

Khu Múc Giữa, Múc Trong, Lò Ngói, Xóm Bán, Dọc Hè, xã Cát Trù

UBND xã Cát Trù

1,90

1,40

0,50

Đang thực hiện

 

Khu Xóm Đông, Đường miền Tây, Bồng Cây Dân (1,14ha); Khu đập Cây Gáo, đồi Dộc Văn (0,5ha), xã Sơn Tình

UBND xã Sơn Tình

1,64

0,54

1,10

 

Khu Chùa Trang, Trũng Hương, Gò Lều (0,72ha); Khu Cửa Chùa (0,9ha), xã Phú Khê

UBND xã Phú Khê

1,62

1,22

0,40

 

Khu Đăng Cay, Tràn Mộ, Gò Tre, các khu xen ghép (1,25ha); Khu Cây Lụ, Đồng Khổng, Gò Mua (0,7ha), xã Phượng Vĩ

UBND xã Phượng Vĩ

1,95

1,10

0,85

 

Trại Bò, Đá Đen, Bãi Tế, xã Điêu Lương

UBND xã Điêu Lương

0,32

 

0,32

 

Bền Phà, Trại Cũ, xã Phú Lạc

UBND xã Phú Lạc

0,34

 

0,34

 

III

Huyện Thanh Sơn

 

 

26,48

14,38

12,10

 

 

6

Đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn (giai đoạn 2)

Xã Giáp Lai, Thạch Khoán

UBND huyện Thanh Sơn

21,00

9,80

11,20

Dự án đang thực hiện theo Văn bản số 2322/UBND-KT1 ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án: Đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn.

 

7

Xây dựng TBA 110kV TT Thanh Sơn - Hương Cần

TT Thanh Sơn, xã Hương Cần

Điện lực Phú Thọ

0,40

 

0,40

Dự án Đang thực hiện

 

8

Điểm thu gom, tập kết rác thải

Xã Cự Thắng

UBND huyện Thanh Sơn

0,50

 

0,50

Dự án đang thực hiện theo QĐ số 5120/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Thanh Sơn vv phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải huyện Thanh Sơn đến năm 2020

 

9

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn

Xã Thắng Sơn (1,2 ha); dọc tuyến đường GTNT Thanh Thủy-Thanh Sơn, xã Giáp Lai (2 ha)

UBND huyện Thanh Sơn

2,81

2,81

 

Dự án đang thực hiện

 

10

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

Thị trấn Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

1,77

1,77

 

Dự án đang thực hiện

 

IV

Huyện Đoan Hùng

 

 

0,55

0,25

0,30

 

 

11

Dự án xây dựng trường Mầm non Phúc Lai

Xã Phúc Lai

UBND xã Phúc Lai

0,25

0,25

 

Đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng; Quyết định 3640/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Mầm non Phúc Lai.

 

12

Dự án xây dựng Trạm y tế thị trấn Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng

UBND thị trấn Đoan Hùng

0,30

 

0,30

Đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng; Quyết định 107/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh v/v thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng 29 trạm y tế xã năm 2015 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2015

 

V

Huyện Yên Lập

 

 

21,04

2,30

18,74

 

 

13

Dự án: cải tạo, nâng cấp đường nối các xã vùng chương trình 299 huyện Yên Lập

Các xã: Phúc Khánh, Thượng Long, Nga Hoàng và Xuân Thủy

UBND huyện Yên Lập

21,04

2,30

18,74

Đang thực hiện chuyển tiếp để hoàn thiện thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định

 

VI

Huyện Tân Sơn

 

 

21,53

0,78

20,75

 

 

14

Xây dựng các tuyến đường: Đồng Hẹ đi xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn; Đồng Hẹ đi Văn Miếu, huyện Thanh Sơn; Đép đi xã Mỹ Thuận

Xã Văn Luông

UBND xã Văn Luông

1,41

0,16

1,25

Quyết định 2619/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

15

Chợ trung tâm tại xóm Đường II, xã Mỹ Thuận

Xã Mỹ Thuận

UBND xã Mỹ Thuận

0,12

0,12

 

Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND huyện Tân Sơn về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết Chợ Mỹ Thuận và Hạ tầng khu dân cư tại xóm Đường 2, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn

 

16

Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Phú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

Ban phát triển cụm công nghiệp và các công trình công cộng huyện

20,00

0,50

19,50

Đã có QĐ CMĐ và giao đất 11,8ha trong tổng số 20ha đã được HĐND tỉnh thông qua; đang tiếp tục thực hiện phần diện tích còn lại

 

VII

Huyện Phù Ninh

 

 

13,10

5,66

7,44

 

 

17

Dự án nâng cấp đường đoạn từ tỉnh lộ 323C đi cảng An Đạo

Xã An Đạo

UBND huyện Phù Ninh

2,40

2,00

0,40

Hiện đã giải phóng mặt bằng 90%, còn vướng 10 hộ đang giải quyết tranh chấp

 

18

Dự án khu tái định cư dự án cụm công nghiệp Phú Gia

Khu 1B, xã Phú Nham

UBND huyện Phù Ninh

1,10

 

1,10

Hiện nay đang thu hồi phần đất nông nghiệp, chưa thu hồi đến phần đất ở.

 

19

Dự án giao đất, đấu giá QSDĐ khu dân cư

Khu 2, Khu 9, khu 10, khu 11, Soi Làng (khu 8) và xen ghép các khu xã Phú Mỹ

UBND xã Phú Mỹ

1,20

0,55

0,65

Thông báo thu hồi đất số 171/TB-UBND ngày 09/11/2017 hiện đang tiến hành kiểm kê

 

Hồ Núi Ái, Chằm Tường, Núi Làng, Núi Giữa, Núi Bằng, Màng Tang, Núi Khiếm, Hốp Đá, Gò Đá, Cây Da, Núi Dỏm khu 6, khu 10 và xen ghép các khu, xã Phù Ninh

UBND xã Phù Ninh

4,00

1,00

3,00

Thông báo thu hồi đất số 49/TB-UBND ngày 20/4/2017 về việc thông báo thu hồi đất

 

Xóm Dăn, Đồng Phát, Đồng Dàn, khu 1, khu 2, khu 5 và xen ghép các khu xã Hạ Giáp

UBND xã Hạ Giáp

0,97

0,20

0,77

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1841/QĐ-UBND ngày 21/7/2017

 

Khu 1, khu 2, khu 3, khu 4 và xen ghép các khu, xã Vĩnh Phú

UBND xã Vĩnh Phú

0,91

0,54

0,37

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3419/QĐ-UBND ngày 27/10/2017

 

Đống Nếp Ngoài, Đồng Vây Dưới, Múc Sỏi, Nền Quán, Nhà Bò, Củ Cà, Rừng Cố, Nhà Già, Lải Trong, Bờ Chùa và xen ghép các khu, xã Lệ Mỹ

UBND xã Lệ Mỹ

1,02

0,67

0,35

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2277/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

 

Cây Vối, Dộc Núi, Đồng Lường và xen ghép các khu dân cư, xã An Đạo; Rừng Vầu, Cây Vàng, Cầu Cóc (khu 2), Giếng Vạn (khu 8), Làng Cũ (khu 6) và xem ghép các khu xã Gia Thanh

UBND xã An Đạo, Gia Thanh

1,50

0,70

0,80

Thông báo thu hồi đất số 124/TB-UBND ngày 03/8/2017; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1840/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 hiện đang tiến hành kiểm kê.

 

VIII

Thành phố Việt Trì

 

 

33,45

19,68

13,77

 

 

20

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới tiếp giáp băng 1- Hai Bà Trưng và khu du lịch Văn Lang

Phường Thọ Sơn, phường Tiên Cát

UBND Thành phố

0,77

0,77

 

DA được thông qua Nghị quyết số 07 với diện tích 1,77ha, Đã có QĐCMĐ 1,0ha, DT còn lại đang thực hiện

 

21

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hai bên đường Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa

Xã Thụy Vân, xã Thanh Đình, xã Chu Hóa

UBND Thành phố

12,82

9,02

3,80

DA đang triển khai thực hiện theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

22

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hai bên đường Vũ Thê Lang E4 -E7

Xã Trưng Vương

UBND Thành phố

13,50

5,80

7,70

Da đang triển khai thực hiện theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 về việc duyệt hồ sơ mời thầu

 

23

Dự án XD Hạ tầng kỹ thuật khu Đồng Đè Chảy, phường Thanh Miếu.

Phường Thanh Miếu

UBND phường Thanh Miếu

1,20

1,00

0,20

Đã thu hồi xong, còn 01 hộ đang thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

 

24

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để giao và đấu giá quyền sử dụng đất tại Đồng Vệ Lầy, xã Sông Lô

Xã Sông Lô

UBND xã Sông Lô

0,36

0,36

 

Đã ban hành thông báo thu hồi đất, QĐ thu hồi đất

 

25

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Hóc Cá- Hùng Vạng, phường Dữu Lâu

Phường Dữu Lâu

UBND phường Dữu Lâu

0,25

0,15

0,10

Đã ban hành thông báo thu hồi đất, QĐ thu hồi đất

 

26

Dự án đất ở dân cư tại khu Dốc Vỡ (0,5ha); khu Hóc Đài (3,55ha), xã Chu Hóa

Xã Chu Hóa

Xã Chu Hóa

4,55

2,58

1,97

Đã ban hành thông báo thu hồi đất

 

IX

Huyện Tam Nông

 

 

9,02

8,15

0,87

 

 

27

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình

Các xã: Thượng Nông, Dậu Dương

UBND huyện Tam Nông

5,47

5,30

0,17

Thông báo THĐ số 02/TB-UBND ngày 15/01/2016 của UBND huyện Tam Nông

 

28

Xây dựng chợ Hương Nộn

Khu 9, xã Hương Nộn

UBND xã Hương Nộn

0,60

0,60

 

Thông báo TH số 49/TB-UBND ngày 02/7/2018 của UBND huyện Tam Nông

 

29

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

Thị trấn Hưng Hóa (khu 6)

UBND huyện Tam Nông

1,50

1,50

 

Thông báo TH số 54/TB-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện Tam Nông

 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn

Khu 5,8, xã Hương Nộn

0,84

0,40

0,44

Thông báo TH số 111/TB-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Tam Nông

 

Khu 11, xã Tứ Mỹ

0,61

0,35

0,26

Thông báo THĐ số 69/TB-UBND ngày 14/9/2015 của UBND huyện Tam Nông

 

X

Huyện Thanh Thủy

 

 

15,56

8,98

6,58

 

 

30

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình

Xã Đào Xá

UBND huyện Thanh Thủy

10,00

8,00

2,00

Thông báo số 477/TB-UBND ngày 15/01/2016, Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình (giai đoạn 1), tại xã Đào Xá

 

31

Dự án xây dựng Nhà văn hóa Khu 1, khu 4, khu 5 và khu 7, xã Sơn Thủy

Khu 1, 4, 5, 7, xã Sơn Thủy

UBND xã Sơn Thủy

0,25

0,15

0,10

Thông báo thu hồi đất số 1034/TB-UBND ngày 06/12/2017, Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu 1, xã Sơn Thủy; Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 vv Phê duyệt Phương án bồi thường thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu 6, 7, 8, xã Sơn Thủy

 

32

Dự án xây dựng nghĩa trang cát táng

Đồi Cao Lanh, xã Tân Phương

UBND xã Tân Phương

1,20

0,00

1,20

Dự án đang mắc 01 hộ dân chưa bố trí di chuyển được (hộ dân này gần với khu vực xây dựng nghĩa trang cát táng); nghĩa trang cát táng phải xa khu dân cư 500m

 

33

Dự án xây dựng khu dân cư

Gò Bông (Cửa Lung): 0,4ha; Khu Đồi Thị (0,38ha); Khu Tràng Điếm (0,3ha) xã Trung Nghĩa

UBND xã Trung Nghĩa

1,08

0,40

0,68

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Thanh Thủy về việc duyệt quy hoạch chi tiết vị trí Đồi Thị, xã Trung Nghĩa; Thông báo số 49/TB-UBND ngày 22/6/2018 Thông báo thu hồi đất tại xứ đồng Gò Bông (Cửa Lung), xã Trung Nghĩa; Thông báo số 81/TB-UBND ngày 08/6/2015 Thông báo thu hồi đất khu Tràng Điếm, xã Trung Nghĩa

 

Khu Đồng Lọng - Gò Quân (0,25ha); Khu Dộc Cạn (0,18), xã Đào Xá

UBND xã Đào Xá

0,43

0,43

0,00

Thông báo số 34/TB-UBND ngày 27/4/2018, Thông báo thu hồi đất xứ đồng Gò Quân, xã Đào Xá; Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết vị trí Dộc Cạn, xã Đào Xá

 

Khu Đồi Miếu (0,5ha); Khu Đồi ông Dục (0,2ha); Khu Bãi Chuối (0,5ha); Khu Tam Thanh (0,8ha); Xen ghép trong khu dân cư (0,6ha), xã Đồng Luận

UBND xã Đồng Luận

2,60

0,00

2,60

Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 06 vị trí giao đất ở nông thôn tại xã Đồng Luận

 

XI

Huyện Lâm Thao

 

 

58,51

13,64

44,87

 

 

34

Mở rộng trường THCS Supe (sân thể thao, nhà đa năng)

Thị trấn Hùng Sơn

UBND TT Hùng Sơn

0,86

0,86

 

Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

35

Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả sông Thao đoạn km64 - Km80,1 huyện Lâm Thao

TT Lâm Thao

Sở NN&PTNT

1,00

 

1,00

Đã thực hiện xong tại thị trấn Lâm Thao và xã Thạch Sơn; đang thực hiện tại xã Xuân Huy và Hợp Hải

 

Xã Hợp Hải

1,50

 

1,50

 

Xã Xuân Huy

1,50

 

1,50

 

Xã Thạch Sơn

1,00

 

1,00

 

36

Dự án Cụm công nghiệp Lâm Thao

Xã Tiên Kiên

UBND huyện Lâm Thao

45,00

5,24

39,76

QĐ số 1530 ngày 24/09/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Lâm Thao

 

37

Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất

Khu Đồng Nhà Lạnh, Đồng Nhà Lạnh (Dưới)

UBND thị trấn Lâm Thao

6,70

6,70

 

Thông báo số 114/TB-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện về việc THĐ

 

Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư

Đồng Giữa

UBND xã Cao Xá

0,15

0,15

 

Thông báo THĐ số 103/TB-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc THĐ

 

Ao Sẩm

0,25

0,25

 

 

Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất

Khu Đồng Lũy - Cội Lụ

UBND xã Hợp Hải

0,55

0,44

0,11

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

 

Biểu số 3

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN 10 HÉC TA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN 20 HÉC TA THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ THUỘC THẨM QUYỀN TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ thực hiện dự án

 

Tổng số

Trong đó

 

 

Đất lúa

Các loại đất khác

 

 

 

TỔNG CỘNG: 13 DỰ ÁN

4.178,11

710,03

2.663,05

 

 

1

Khu du lịch sinh thái Nam Đền Hùng

Xã Chu Hóa, Hy Cương, Vân Phú

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

270,00

30,00

240,00

Văn bản số 1151/SKH và ĐT về việc xác định ranh giới, phạm vi nghiên cứu

 

2

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí FLC

Huyện Tam Nông

Công ty cổ phần tập đoàn FLC

1.200,00

90,00

1.110,00

Công Văn số 4852/UBND-KTTH ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí FLC

 

3

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp FLC

Các xã: Phượng Mao, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy

Công ty cổ phần tập đoàn FLC

971,00

95,00

876,00

Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu thực hiện

 

490,00

75,00

415,00

 

Xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn

481,00

20,00

461,00

 

4

Khu đô thị mới Kim Đồng

Thị trấn Thanh Thủy và xã Bảo Yên

UBND huyện Thanh Thủy

160,00

144,00

16,00

Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu thực hiện

 

5

Khu đô thị mới FLC Việt Trì tại xã Trưng Vương và xã Sông Lô

Xã Trưng Vương, xã Sông Lô

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

150,00

50,00

100,00

Văn bản số 4988/UBND-KTN ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới FLC Việt Trì tại xã Trưng Vương và xã Sông Lô, thành phố Việt Trì

 

6

Khu đô thị mới hai bên đường Trường Chinh

Xã Kim Đức, Phượng Lâu, Vân Phú

Công ty cổ phần tập đoàn Cosy

154,36

30,00

124,36

Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

 

7

Khu đô thị mới hai bên đường Hai Bà Trưng kéo dài

Xã Trưng Vương

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập

70,00

40,00

30,00

Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

 

8

Dự án Đường nội thị trung tâm thị trấn Thanh Sơn và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hai bên đường

Thị trấn Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

51,92

49,13

2,79

Văn bản số 3090/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings. Việt Nam đề nghị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 1784/UBND-KTTH ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ

 

9

Khu đô thị mới Phong Châu

Thị trấn Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

14,60

11,00

3,60

Văn bản số 3090/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam đề nghị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

10

Khu đô thị mới tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ

Xã Hà Lộc

UBND thị xã Phú Thọ

18,00

17,50

0,50

Văn bản số 3090/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam đề nghị lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

11

Khu dân cư đô thị

Thị trấn Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

11,20

11,20

 

Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

 

12

Dự án: Tuyến đường nối từ cầu Đồng Quang đến QL.32 tại ngã ba Việt Tiến, xã Định Quả, huyện Thanh Sơn theo hình thức hợp đồng BOT

Huyện Thanh Thủy

Cơ quan NN thực hiện HĐ dự án Sở GTVT

29,60

19,00

10,60

Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường nối từ cầu Đồng Quang đến QL.32 tại ngã ba Việt Tiến, xã Định Quả, huyện Thanh Sơn

 

Huyện Thanh Sơn

64,00

23,20

40,80

 

13

Khu Công viên giải trí và Dịch vụ đô thị tổng hợp

Xã Sông Lô

Công ty cổ phần đầu tư và XD Dương Phú Thành

208,40

100,00

108,40

Văn bản số 2880/UBND-KTTH ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 1274-CV/TU ngày 10/9/2018 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc nghiên cứu, khảo sát lập QHCT 1/500 Khu công viên giải trí và dịch vụ đô thị tổng hợp tại xã Sông Lô, TPVT

 

 

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vi Trọng Lễ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.