• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/2022
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 11/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Phú Thọ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

  Điều 1. Giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Phú Thọ (được thành lập theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Phú Thọ) trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để tổ chức lại thành Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

  Chuyển chức năng quản lý nhà nước về Văn thư sang phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ

a) Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ bàn giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, con dấu, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ và toàn bộ các hồ sơ, tài liệu có liên quan về Sở Nội vụ tiếp nhận theo quy định của pháp luật.

b) Phân công chức năng quản lý nhà nước về Văn thư cho phòng chuyên môn; bố trí nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc để đảm bảo hiệu quả công việc; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về Văn thư theo thẩm quyền.

c) Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Thọ và dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Thọ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành theo quy định.

 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh việc cấp kinh phí đảm bảo đúng nội dung, đối tượng và nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2022. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.