• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2015
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 20/2010/TTLT-BKH-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 21 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo đấu thầu

_____________________

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan khác có dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện việc cung cấp thông tin và chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của mình cung cấp các thông tin về đấu thầu cho Báo Đấu thầu để thực hiện việc đăng tải theo quy định.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu nhằm chuẩn hóa, thống nhất nội dung thông tin và tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu.

Điều 2. Cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu

1. Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu:

STT

Nội dung thông tin

Hạn mức

Thời hạn cung cấp/nhận thông tin

Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm gửi thông tin

Số kỳ đăng tải

1

2

3

4

5

A. Đối với các thông tin về lựa chọn nhà thầu

1

Kế hoạch đấu thầu dự án (hoặc của một, hoặc một số gói thầu) hoặc mua sắm thường xuyên

Tổng mức đầu tư hoặc dự toán đối với mua sắm thường xuyên từ 5 tỷ đồng trở lên

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký văn bản

Chủ đầu tư, bên mời thầu

1 kỳ

2

Thông báo mời sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC[1]

Tất cả các hạn mức

Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải

Chủ đầu tư, bên mời thầu

3 kỳ

3

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn1

4

Thông báo mời thầu1

5

Danh sách ngắn[2]

Tất cả các hạn mức

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký văn bản

Chủ đầu tư, bên mời thầu

1 kỳ

6

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Từ 2 tỷ đồng trở lên

7

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Từ 500 triệu đồng trở lên

Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải

Chủ đầu tư, bên mời thầu

3 kỳ

B. Đối với các thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

8

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư[3]

Tất cả các hạn mức

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký văn bản

Bên mời thầu[4]

3 kỳ

9

Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhà đầu tư đăng ký tham dự

1 kỳ

10

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất3

Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải

3 kỳ

11

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt

1 kỳ

C. Đối với các thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, dự án BTO, dự án BT

12

Danh mục Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT của ngành và địa phương

Tất cả các hạn mức

Trong tháng 1 hàng năm[5]

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án[6]

3 kỳ

13

Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án

1 kỳ

14

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT3

Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải

Bên mời thầu6

3 kỳ

15

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT3

16

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt

1 kỳ

D. Các thông tin văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm về đấu thầu

17

Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, văn bản hướng dẫn công tác đấu thầu của cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh[7]

Tất cả các văn bản

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

1 kỳ

18

Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Tất cả các hành vi vi phạm đã bị xử lý

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký quyết định xử lý vi phạm

Chủ đầu tư, bên mời thầu

1 kỳ

Trường hợp các gói thầu không thuộc diện phải đăng tải trên Báo Đấu thầu thì phải đăng tải trên một tờ báo viết được phát hành rộng rãi trong một ngành hoặc trong một tỉnh hoặc rộng rãi cả nước và phải đảm bảo số kỳ đăng tải như nêu tại Bảng trên.

2. Quy trình cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu:

Khi cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu xác định thông tin cần đăng tải thuộc nội dung nào và sử dụng các mẫu tương ứng tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Các thông tin đăng tải bằng tiếng Anh sử dụng các mẫu tiếng Anh tương ứng. Các chủ đầu tư, bên mời thầu truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ http://www.thongtindauthau.com.vn để tải các mẫu tiếng Anh về sử dụng.

Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), việc cung cấp thông tin được thực hiện theo mẫu do nhà tài trợ quy định.

Văn bản đăng tải thông tin gửi đến phải được đánh máy rõ ràng, có chữ ký và đóng dấu đầy đủ. Việc gửi thông tin đến Báo Đấu thầu được thực hiện như sau:

a) Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường công văn, bưu điện:

Thực hiện theo mẫu đề ngoài phong bì thư như dưới đây:

[Ghi tên và địa chỉ đơn vị gửi]

THÔNG TIN CUNG CẤP CHO BÁO ĐẤU THẦU

 

            Kính gửi:           Báo Đấu thầu

                                    [Ghi rõ địa chỉ Tòa soạn Báo Đấu thầu]

b) Gửi qua fax:

Gửi thông tin tới Báo Đấu thầu theo các số fax của Báo Đấu thầu.

Riêng đối với thông tin về kế hoạch đấu thầu, đơn vị cung cấp thông tin gửi thêm thư điện tử (email) có kèm theo tập tin (file) với tiêu đề (subject) theo quy định là “ke hoach dau thau” vào địa chỉ: baodauthau@mpi.gov.vn

Trường hợp các tổ chức, cá nhân gửi thông tin qua fax thì bản chính vẫn phải được gửi cho Báo Đấu thầu theo hướng dẫn tại điểm a của khoản này.

Sau khi gửi thông tin cho Báo Đấu thầu, để biết tình trạng xử lý thông tin của đơn vị mình, các chủ đầu tư, bên mời thầu có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ http://www.thongtindauthau.com.vn để tra cứu thông tin hoặc gọi điện đến số tổng đài 1900571270 để được giải đáp thắc mắc liên quan đến đăng tải thông tin đấu thầu.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp thông tin

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu có trách nhiệm tuân thủ theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đấu thầu liên quan.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức không tuân thủ các quy định nêu trên hoặc khi có thông tin phản hồi từ phía Báo Đấu thầu yêu cầu điều chỉnh thông tin để phù hợp với quy định của pháp luật mà cơ quan, tổ chức không thực hiện việc điều chỉnh dẫn đến thông tin không được đăng tải thì cơ quan, tổ chức đó bị xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm của Báo Đấu thầu trong việc đăng tải thông tin

1. Báo Đấu thầu có trách nhiệm đăng tải các thông tin nhận được theo đúng quy định. Báo Đấu thầu sẽ tiến hành đăng tải thông tin trong thời gian chậm nhất là 3 ngày làm việc sau khi nhận được đối với các thông tin sau:

a) Thông báo mời sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, EPC;

b) Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;

c) Thông báo mời thầu;

d) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hoá;

đ) Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

e) Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT;

g) Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT.

Đối với các thông tin còn lại, Báo Đấu thầu tiến hành đăng tải trong thời gian chậm nhất là 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin.

2. Trường hợp Báo Đấu thầu không thể thực hiện đăng tải theo thời hạn như quy định tại khoản 1 nêu trên thì Báo Đấu thầu có trách nhiệm thông báo đến các đối tượng cung cấp thông tin.

3. Báo Đấu thầu không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, thất lạc hoặc bất kỳ lý do nào khác trong quá trình chuyển tải thông tin. Báo Đấu thầu chỉ tiến hành đăng tải các thông tin nhận được với nội dung đầy đủ, phù hợp theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Chế độ thu, quản lý và sử dụng chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu

1. Đối tượng và chi phí đăng tải trên Báo Đấu thầu

a) Đối tượng chịu chi phí là các cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng tải thông tin đấu thầu và các thông tin liên quan trên Báo Đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

b) Mức thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu thực hiện theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tổ chức nộp, quản lý và sử dụng chi phí

a) Chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu được thu bằng đồng Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp chi phí theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí đăng tải thông tin được nộp trực tiếp tại Toà soạn hoặc chuyển vào tài khoản của Báo Đấu thầu.

b) Cơ quan thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu được sử dụng nguồn thu để chi phí cho các công việc như sau:

- Chi in Báo để đăng tải thông tin về đấu thầu và phát hành trên toàn quốc;

- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp nhập, kiểm tra, rà soát dữ liệu thông tin về đấu thầu để đăng lên Báo, bao gồm: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, bồi dưỡng làm thêm giờ; các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công cho lao động theo chế độ hiện hành; công tác phí;

- Chi phục vụ trực tiếp cho việc đăng báo như: thuê nhà làm việc, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, các chi phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp tới việc đăng tải thông tin về đấu thầu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản làm việc của Báo, bảo hành, nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho các hoạt động thuộc lĩnh vực hoạt động của Báo;

- Chi cho việc kiểm tra, kiểm toán định kỳ theo quy định;

- Chi phí khác liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc đăng tải thông tin về đấu thầu.

Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) đơn vị được sử dụng trích lập các quỹ (mức trích lập và sử dụng các quỹ được tuân theo các quy định hiện hành).

Toàn bộ số tiền thu chi phí đăng tải về thông tin đấu thầu trên đây, Báo Đấu thầu phải sử dụng đúng mục đích, có đầy đủ các chứng từ hợp pháp theo các quy định của Luật Kế toán; nếu sử dụng không hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

2. Trường hợp các thông tin bắt buộc phải đăng tải trên Báo Đấu thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện đăng tải các nội dung đó thì sẽ bị cảnh cáo theo quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu. Khi có từ ba hành vi vi phạm trở lên bị cảnh cáo thì sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 6 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 65 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Trương Chí Trung

Đặng Huy Đông

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.