• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 114/2007/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

Về Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện,

cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1389/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua Quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I - QUAN ĐIỂM VỀ QUY HOẠCH:

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của vùng, của tỉnh và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và các quy hoạch chuyên ngành khác.

- Đảm bảo sự kế thừa đường địa giới hành chính các cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đảm bảo sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội; tăng cường củng cố an ninh quốc phòng.

- Có bước đi phù hợp với quá trình đô thị hóa, quá trình đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở vật chất cho công tác quản lý phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức.

II - MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH:

- Phát triển hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách có hiệu quả. Đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị hành chính để thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm dần sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.

III - NỘI DUNG CHỦ YẾU QUY HOẠCH TỔNG THỂ CÁC ĐƠN VỊ 

 HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ ĐẾN NĂM 2020:

A - Giai đoạn từ 2006 đến 2010:

1. Điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã:

a) Đối với cấp huyện:

Đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết để sáp nhập xã Tân Đức huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây về thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ quản lý.

b) Đối với cấp xã:

- Huyện Phù Ninh:

Tách xã Phú Mỹ thành 2 xã.

- Huyện Thanh Ba:

Tách xã Thanh Vân thành 2 xã.

- Thị xã Phú Thọ:

Tách phường Trường Thịnh thành 2 phường.

 

2. Thực hiện nâng cấp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để vào cấp đô thị:

a) Đầu tư, xây dựng thị xã Phú Thọ trở thành đô thị loại III (hiện tại là đô thị loại IV).

b) Nâng cấp các xã thuộc thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ lên phường

- Thành phố Việt Trì:

+ Thành lập phường Minh Phương.

+ Thành lập phường Vân Phú.

- Thị xã Phú Thọ: Thành lập phường Thanh Vinh.

 

3. Thành lập một số thị trấn mới trên cơ sở nâng cấp thị tứ, các xã trung tâm:

- Thành lập thị trấn Thanh Thủy, thị trấn huyện lỵ của huyện Thanh Thủy.

- Thành lập thị trấn Tân Phú, thị trấn huyện lỵ của huyện Tân Sơn.

 Sau khi thực hiện quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2006 - 2010, tỉnh Phú Thọ sẽ có:

Số đơn vị hành chính cấp huyện là 13 đơn vị, gồm:

- 01 thành phố đô thị loại II (thành phố Việt Trì).

- 01 thị xã là đô thị loại III (thị xã Phú Thọ).

- 11 huyện (gồm các huyện Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn).

Số đơn vị hành chính cấp xã là 278 đơn vị (trong đó gồm: 248 xã, 18 phường, 12 thị trấn).

 

B - Giai đoạn từ 2001 đến 2020:

1. Tập trung xây dựng cập chuẩn để nâng cấp đô thị và vào cấp đô thị:

a) Nâng cấp đô thị trực thuộc tỉnh:

Nâng cấp thành phố  Việt Trì trở thành đô thị loại I.

b) Nâng cấp và mở rộng thị trấn để thành lập thị xã trực thuộc tỉnh:

- Thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh):

Nâng cấp và mở rộng thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh) thành đô thị loại IV (thị xã Phong Châu) trên cơ sở mở rộng thị trấn Phong Châu về phía Nam bằng cách điều chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của các xã: Phù Ninh, An Đạo, Tử Đà, Bình Bộ và Vĩnh Phú.

- Thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn):

Nâng cấp và mở rộng thị trấn Thanh Sơn lên thành thị xã, trên cơ sở điều chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của các xã: Thục Luyện, Địch Quả, Sơn Hùng, Giáp Lai, Thạch Khoán. Sau khi nâng cấp lên thị xã lấy tên là thị xã Vàng.

- Thị trấn Thanh Ba (huyện Thanh Ba):

Nâng cấp và mở rộng thị trấn Thanh Ba, trên cơ sở chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của các xã Ninh Dân, Yên Nội vào thị trấn Thanh Ba để đưa lên thành thị xã Thanh Ba.

 

2. Mở rộng quy mô thị xã Phú Thọ:

Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tam Nông, huyện Thanh Ba để mở rộng thị xã Phú Thọ:

- Về phía Nam: Điều chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của 2 xã Vực Trường, Hiền Quan của huyện Tam Nông về thị xã Phú Thọ quản lý.

- Về phía Tây Nam: Điều chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của 3 xã: Lương Lỗ, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn của huyện Thanh Ba về thị xã Phú Thọ quản lý.

3. Thành lập mới một số thị trấn và phường:

a) Thị xã Phú Thọ:

- Thành lập phường Phú Hộ.

- Thành lập phường Trầm Sắt trên cơ sở toàn bộ khu đô thị mới thuộc xã Thanh Minh.

- Thành lập 02 phường mới trên cơ sở toàn bộ khu đô thị mới thuộc xã Hà Lộc.

b) Thành phố Việt Trì:

- Thành lập phường Hùng Lô.

- Thành lập phường Hy Cương.

- Thành lập phường Minh Nông.

- Thành lập phường Trưng Vương.

- Thành lập 02 phường mới tại hai khu đô thị Minh Phương và Bắc thành phố Việt Trì.

c) Huyện Tam Nông:

- Thành lập thị trấn Vạn Xuân trên cơ sở toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Cổ Tiết.

- Thành lập thị trấn Trung Hà (thị trấn Khu công nghiệp Trung Hà) trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Hồng Đà và xã      Thượng Nông.

d) Huyện Thanh Sơn:

Thành lập thị trấn Hương Cần.

đ) Huyện Hạ Hòa:

Thành lập thị trấn Hiền Lương.

e) Huyện Đoan Hùng:

Thành lập thị trấn Tây Cốc.

g) Huyện Cẩm Khê:

Thành lập thị trấn Phương Xá.

h) Huyện Thanh Ba:

Thành lập thị trấn Đồng Xuân.

i) Huyện Tân Sơn:

Thành lập thị trấn Thu Cúc.

k) Huyện Phù Ninh:

Thành lập thị trấn Phú Lộc.

Sau khi thực hiện quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Phú Thọ sẽ có:

Số đơn vị hành chính cấp huyện là 16 đơn vị, gồm:

- 01 thành phố đô thị loại I (thành phố Việt Trì).

- 01 thị xã là đô thị loại III (thị xã Phú Thọ).

- 03 thị xã là đô thị loại IV (thị xã Vàng, thị xã Thanh Ba, thị xã Phong Châu).

- 11 huyện (gồm các huyện Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn).

Số đơn vị hành chính cấp xã là 290 (trong đó gồm: 233 xã, 39 phường, 18 thị trấn).

 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007.

                                                                                   

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Ngô Đức Vượng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.