• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 14/12/2015
HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 08/2014/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta trên địa bàn tỉnh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Phú Thọ.

Sau khi xem xét Tờ trình số 2623/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 và các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh như sau:

Tổng số dự án phải thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh là 264 dự án với tổng diện tích thu hồi 1.835,05 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 629,35 héc ta, đất rừng phòng hộ 10,07 héc ta.

Bao gồm các nhóm dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai                 như sau:

- Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 51 dự án, với diện tích 182,47 héc ta;

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 140 dự án, với diện tích 1.076,33 héc ta;

 - Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 26 dự án, với diện tích 248,33             héc ta;

- Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 47 dự án, với diện tích 327,92 héc ta.

(Chi tiết có Biểu 1 kèm theo)

2. Danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

Tổng số dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh là 228 dự án (trong đó: 07 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi theo Điều 61; 197 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi theo Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai, 24 dự án không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất), có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với tổng diện tích 1.338,57 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 426,69 héc ta, đất rừng phòng hộ 10,07 héc ta. Cụ thể như sau:

- Các dự án về quốc phòng, an ninh: 07 dự án, với tổng diện tích thu hồi 71,47 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 11,56 héc ta;

- Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 36 dự án, với diện tích 67,63 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 35,1 héc ta;

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 112 dự án, với diện tích 733,26 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 190,46 héc ta, đất rừng phòng hộ 3,47 héc ta;

- Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 19 dự án, với diện tích 241,75 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 45,63 héc ta, đất rừng phòng hộ 6,1 héc ta;

- Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 30 dự án, với diện tích 191,56 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 116,24 héc ta, đất rừng phòng hộ 0,5 héc ta;

- Các dự án sản xuất kinh doanh không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa dưới 10 héc ta trên địa bàn tỉnh: 24 dự án, với diện tích 32,9 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 27,7 héc ta.

(Chi tiết có Biểu 02 kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

 

TỈNH PHÚ THỌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 01

                         DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA,                                    CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 - ĐIỀU 62 -                                                            LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

( Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

S TT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RPH

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E): 264 dự án

1,835.05

629.35

10.07

 

A

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công của tỉnh Phú Thọ (I+II+III+IV+V: 51 dự án)

182.47

99.55

0.00

 

I

Dự ánxây dựng trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội  (13 dự án)

 

 

29.60

2.21

0.00

 

1

Dự án xây dựng trụ sở thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

Xã Trưng Vương, thành phố                Việt Trì

Cục thi hành án dân sự tỉnh             Phú Thọ

0.38

 

 

QĐ số 3851/QĐ - UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng              trụ sở

2

Dự án xây dựng phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm              thuỷ sản

Xã Sông Lô, thành phố    Việt Trì

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản

0.40

 

 

Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch và giới thiệu địa điểm

3

Dự án xây dựng trụ sở VKSND thành phố Việt Trì

Xã Trưng Vương, TP.                Việt Trì

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

0.99

0.99

 

Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 8/5/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; Văn bản số 1091/UBND-KT3 ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian giới thiệu địa điểm

4

Dự án xây dựng mở rộng trụ sở làm việc chi cục Thuế huyện             Đoan Hùng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

Chi cục Thuế huyện                       Đoan Hùng

0.49

0.12

 

Công văn số 3918/UBND-KT3 ngày 26/9/2013 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

5

 Dự án trụ sở Bảo           hiểm xã Hội huyện Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Bảo hiểm xã hội tỉnh                Phú Thọ

0.30

0.30

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

6

Dự án trụ sở Chi cục Thống Kê huyện            Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Cục Thống kê tỉnh

0.07

0.07

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

7

Dự án trụ sở làm việc Đội QLTT số 4         huyện Đoan Hùng, số 5 huyện Thanh Sơn, số 11 huyện Lâm Thao

Thị trấn Đoan Hùng, H Đoan Hùng; thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

2.10

 

 

Văn bản số 3424/UBND-KT3 ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ V/v Chủ trương giao đất xây dựng trụ sở làm việc cho Đội QLTT tại các huyện, thành, thị.

8

Dự án xây dựng trụ sở làm việc chi cục Thuế huyện Thanh Sơn

xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn

Chi cục Thuế huyện             Thanh Sơn

0.38

0.38

 

QĐ số 315/QĐ-UBND ngày 16/2/2009 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất; Công văn số 477/UBND-KT3 ngày 17/2/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

9

Dự án nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi tỉnh Phú Thọ

Xã Văn Khúc, huyện           Cẩm Khê

Trung tâm giống vật nuôi               Phú Thọ

16.87

 

 

Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 22/05/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình: nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi của Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh;

10

Dự án xây dựng Chi cục thi hành án dân sự

Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

Cục thi hành án dân sự tỉnh              Phú Thọ

0.30

0.30

 

Quyết định số 2958/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ

11

Mở rộng Huyện uỷ Thanh Thuỷ

Thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ

Huyện Uỷ Thanh Thuỷ

0.65

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

12

Xây dựng trụ sở làm việc xã Tân Sơn và xã Xuân Sơn

Xã Tân Sơn, Xuân Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.87

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt (đã bố trí vốn)

13

Dự án xây dựng mở rộng Trung tâm cai nghiện sau ma tuý

 Xã Trị Quận, huyện                  Phù Ninh

Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý

4.80

0.05

 

Văn bản số 4587/UBND-KT3 ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Trung tâm cai nghiện sau ma tuý nghiên cứu, lập dự án đầu tư mở rộng trung tâm  cai nghiện

II

Dự án xây dựng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng (11 dự án)

 

 

82.71

36.50

0.00

 

14

Dự án: Trung tâm lễ hội (giai đoạn 2) tại Khu di tích lịch sử            Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử                   Đền Hùng

32.26

11.86

 

Quyết định số 305/QĐ-UBND, ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

15

Dự án: Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Phù Ninh, xã An Đạo, huyện Phù Ninh và xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử                     Đền Hùng

10.96

3.98

 

Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

16

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan hồ Mẫu (giai đoạn 1) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử                    Đền Hùng

21.78

8.82

 

Quyết định số 3044/QĐ-UBND, ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

17

Dự án: Xây dựng một số hạng mục bổ sung Đồn công an Đền Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử                   Đền Hùng

1.58

0.79

 

Quyết định số 2439/QĐ-UBND, ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

18

Dự án: Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật (hồ Cây Khế) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử                   Đền Hùng

8.28

4.69

 

Quyết định số 4261/QĐ-UBND, ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

19

Dự án mở rộng khu di tích lịch sử văn hóa Đình Phương Châu

Phường Minh Phương, TP Việt Trì

UBND phường                         Minh Phương

0.23

0.23

 

Văn bản số 185/UBND -KT2 ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc mở rộng diện tích đình Phương Châu và xây dựng nhà văn hoá khu Hợp Phương, phường Minh Phương, TP Việt Trì.

20

 Công trình di tích lịch sử-văn Hóa Đình Hùng Lô tại khu 2, xã               Hùng Lô

Xóm Tứ, khu 2, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

UBND xã Hùng Lô

1.57

1.00

 

Quyết định số 10835/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND thành phố Việt Trì.

21

Dự án xây dựng khôi phục miếu Lãi Lèn

Xã Kim Đức, TP Việt Trì

Sở Văn hoá, thể thao, thể thao và du lịch

4.80

4.50

 

QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt BCKTKT đầu tư XD công trình; QĐ số 2375/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung BCKTKT công trình

22

Khôi phục Chùa xã           Phú Khê

Xã Phú Khê, huyện                 Cẩm Khê

UBND xã Phú Khê

0.13

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

23

Khôi phục Đình Cả xã Phượng Vỹ

Xã Phượng Vỹ, huyện              Cẩm Khê

UBND xã Phượng Vỹ

0.50

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

24

Dự án mở rộng khuân viên Đình Vàng,             Đình Ngoã

Xã Yển Khê, huyện               Thanh Ba

UBND xã  Yển Khê

0.62

0.62

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

III

Dự án xây dựng công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm (02 dự án)

 

28.16

28.11

0.00

 

25

Dự án Khu du lịch Văn Lang, thành phố Việt Trì

Xã Trưng Vương, Phường Tân Dân, Gia Cẩm, Tiên Cát, Thọ Sơn, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

28.11

28.11

 

Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: hồ công viên Văn Lang thuộc quần thể Khu du lịch Văn Lang, thành phố             Việt Trì

26

Dự án xây dựng đµi t­ưëng niÖm

Xã Minh Hoà, huyện Yên Lập

UBND x· Minh Hßa

0.05

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

IV

Dự án, công trình đất cơ sở y tế (06 dự án)

 

31.92

25.08

0.00

 

27

Dự án xây dựng cụm các bệnh viện

Phường Vân Phú, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

30.67

24.48

 

QĐ số 3174/QĐ-UBND ngày 7/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng cụm bệnh viện

28

Dự án đÇu t­ x©y dùng, mua s¾m thiÕt bÞ y tÕ cña bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H¹ Hoµ theo h×nh thøc x· héi ho¸

ThÞ trÊn H¹ Hoµ, huyện Hạ Hoà

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn                  H¹ Hoµ

0.25

 

 

V¨n b¶n sè 479/UBND-VX5 ngµy 17/2/2104 cña UBND tØnh Phó Thä vÒ viÖc chñ tr­¬ng lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, mua s¨m trang thiÕt bÞ y tÕ cña bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H¹ Hoµ theo h×nh thøc x·                 héi ho¸

29

Dự án mở rộng Trạm Y Tế xã              Yển Khê

Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba

UBND xã  Yển Khê

0.15

0.15

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

30

Dự án xây dựng trạm Y Tế xã  Quang Húc

Xã Quang Húc, huyện Tam Nông

UBND xã Quang Húc

0.12

0.12

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

31

 Dự án mở rộng bệnh viện đa
khoa huyện

 TT. Lâm Thao, huyện Lâm Thao 

Bệnh viện đa khoa huyện                Lâm Thao

0.33

0.33

 

 Văn bản số 2919/UBND-KT3 ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất lập dự án đấu tư mở rộng bệnh viện

32

Dự án x©y míi tr¹m y tÕ t¹i khu Chïa 12, thÞ trÊn Yên Lập

 UBND thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

UBND TT. Yªn LËp

0.40

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

V

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo (19 dự án)

 

 

10.08

7.65

0.00

 

33

 Dự án xây dựng Trường tiểu học Hòa Bình

 Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

UBND phường Bến Gót

0.61

0.61

 

Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt quy hoạch chi tiết phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1/2000

34

Dự án xây dựng trường mầm non

Các xã: Đồng Luận, Tu Vũ, Đào Xá, TT Thanh Thuỷ, H. Thanh Thuỷ

UBND các xã: Đồng Luận, Tu Vũ, Đào Xá, TT Thanh Thuỷ

0.59

0.59

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và         kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

35

Dự án xây dựng trường THCS           Hùng Vương và các hạng mục công trình phụ trợ

Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

1.20

0.70

 

Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND thị xã Phú Thọ về việc thành lập trường

36

Dự án xây dựng Trường THCS            Phú Hộ

Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

0.29

0.29

 

Quyết định số 103a/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của UBND thị xã Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

37

Mở rộng trường mầm non xã               Hiền Quan

Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông

UBND xã Hiền Quan

0.20

0.20

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

38

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn

Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.16

0.50

 

QĐ số 2732/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn

39

Më réng tr­ưêng mÇm non                       H­ư¬ng B­ưëi

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

UBND huyÖn §oan Hïng

0.75

0.45

 

QuyÕt ®Þnh 1831/Q§-UBND ngµy 6/7/2011 cña UBND huyÖnvề việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

40

X©y dùng Tr­ưêng mÇm non Sãc §¨ng vµ §ư­êng vµo trư­êng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

UBND x· Sãc §¨ng

1.25

0.71

 

QuyÕt ®Þnh 2039/Q§-UBND ngµy 29/7/2011 cña UBND huyÖn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

41

Dự án mở rộng trường Tiểu học Đồng Xuân

Xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba

UBND xã Đồng Xuân

0.18

0.16

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

42

Dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Phú

Xã Vĩnh Phú, huyện                  Phù Ninh

UBND xã Vĩnh Phú

0.30

0.30

 

QuyÕt ®Þnh sè 1413/Q§-UBND ngµy 24/6/2011 cña UBND huyÖn V/v phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt

43

Dự án xây dựng trường THCS xã Lệ Mỹ và Sân thể dục trường Tiểu học Lệ Mỹ

Xã Lệ Mỹ, huyện                   Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.65

0.65

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

44

Dự án xây dựng trường mầm non  Lệ Mỹ

Xã Lệ Mỹ,
huyện                 Phù Ninh

UBND xã Lệ Mỹ

0.16

0.16

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

45

 Dự án xây dựng trường mầm non Sơn Vi

 Xã Sơn Vi, huyện                 Lâm Thao 

UBND xã Sơn Vi

0.50

0.50

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

46

Dự án xây dựng trường mầm non xã Thạch Sơn

Xã Thạch Sơn, huyện                 Lâm Thao

UBND xã Thạch Sơn

0.15

0.15

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được             phê duyệt

47

Xây dựng mở rộng trường trung học phổ thông Phương Xá

Xã Phương Xá, Tuy Lộc, huyện                               Cẩm Khê

Sở Giáo dục và Đào tạo

1.00

1.00

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

48

Dự án XD điểm trường tiểu học và trường mầm non Yên Kỳ

Xã Yên Kỳ, H. Hạ Hòa

UBND xã Yên Kỳ

0.61

0.40

 

QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND H. Hạ Hòa v/v phê duyệt QHSDĐ chi tiết Trường tiểu học, mầm non Yên Kỳ (phân hiệu 2) thuộc khu 2, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hoà

49

Dự án mở rộng trường mầm non trung tâm xã Võ Lao

Xã Võ Lao, H. Thanh Ba

UBND xã Võ Lao

0.16

0.16

 

QĐ số 1356/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND H. Thanh Ba v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án

50

Dự án xây dựng trường Mầm Non Tăng Nhi

Xã Đỗ Xuyên, huyện              Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

0.12

0.12

 

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án

51

Më réng tr­ưêng mÇm non

 Xã Minh Hoà, huyện Yên Lập

UBND x· Minh Hoµ

0.20

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

B

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải (I+II+III+IV+V: 140 dự án)

1,076.33

307.28

3.47

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông (78 dự án)

 

 

651.82

185.30

3.20

 

52

Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới

Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì

Bộ Giao thông vận tải

22.90

8.19

 

QĐ số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BOT.

53

Dự án đường Mai An Tiêm

Xã Trưng Vương, TP Việt Trì

UBND TP              Việt Trì

1.20

0.23

 

QĐ số 4066/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

54

§­êng Trường Chinh (®o¹n tõ nót giao Quốc lộ 2 đến đê sông Lô), thµnh phè ViÖt Tr×.

 Xã Kim Đức, xã Hùng Lô, phường Vân Phú, xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì

UBND TP             Việt Trì

22.80

5.07

 

Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

55

Đường vào bệnh viện đa khoa thực hành vùng

Phường Vân Phú và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND TP             Việt Trì

6.00

3.90

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được             phê duyệt

56

Đường Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa

Xã Thụy Vân, Thanh Đình, Chu Hóa thành phố Việt Trì

UBND TP              Việt Trì

32.62

14.00

 

Quyết định 598/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa, thành phố Việt Trì.

57

§­êng nèi tõ Quèc lé 2 qua khu C«ng nghiÖp Thuþ V©n ®Õn ®ª S«ng Hång, thµnh phè ViÖt Tr×.

Phường Vân Phú, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

UBND TP             Việt Trì

10.10

5.80

 

Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

58

Dự án §­êng Phï §æng (®o¹n tõ nót giao D8 ®Õn nót giao víi ®­êng Tr­êng Chinh), thµnh phè ViÖt Tr×

Xã Phượng Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

UBND TP              Việt Trì

23.52

14.60

 

Văn bản số 1484/TTg-KTN ngày 23/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

59

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai Đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ (mở rộng Ga  Việt Trì)

Phường Bến Gót, TP Việt Trì

Tổng cục đường sắt Việt Nam

0.18

0.18

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

60

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Cầu Róc (TL315) đến Gò Đồng; đoạn từ TL 315B đến Đồng Bân; Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Đồng Môm Mác đến              Đồng Chĩnh

Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

2.52

1.70

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

61

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ xóm Lý đến xóm Văn; đoạn từ Cống Đọi - Trầm Bưng đến đê tả thao

Xã Thanh Minh, thị xã                  Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

2.50

1.10

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

62

Dự án đường giao thông nối từ cầu sang Bãi Nổi qua Đài tưởng niệm nối đường HCM

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ

UBND huyện Thanh Thủy

2.71

2.71

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

63

Dự án đường từ cầu Trắng Ngòi Khai lên Ngẩn; đường giao thông, bê tông nối từ TL317 qua Trường THCS đi Ngòi Táo xã Đoan Hạ

Xã Đoan Hạ, huyện                   Thanh Thuỷ

UBND xã Đoan Hạ, H. Thanh Thuỷ

0.19

0.19

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

64

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông tuyến Phú Lạc - Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập

Sở NN và PTNT

1.05

1.05

 

QuyÕt ®Þnh sè 1970/Q§-UBND ngµy 19/7/2012 cña UBND TØnh

65

Dự án đường giao thông nối các xã Thượng Long - Nga Hoàng -                Hưng Long

Các xã: Thượng Long, Nga Hoàng, Hưng Long, huyện         Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

15.00

1.00

 

 Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng             công trình

66

C«ng tr×nh: TuyÕn ®­êng tõ trµn §ång M¨ng ®Õn b¶n ng­êi M«ng x· Trung S¬n, huyÖn Yªn LËp

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

3.05

0.70

 

 Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

67

Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài; tuyến đường Minh Đài - Tân Phú - Văn Luông; huyện Tân Sơn; tuyến đường giao thông Khu 9 xã Tân Phú

Các xã: Tân Phú, Xuân Đài, Minh Đài, Văn Luông huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

37.74

0.49

 

QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn; số 2103/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Minh Đài - Tân Phú - Văn Luông; QĐ số 5204/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND huyện Tân Sơn về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

68

 Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường L6 Tiên Kiên đi Hà Thạch

  Xã Tiên Kiên, huyện                   Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

8.00

0.12

 

Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường L6 Tiên Kiên đi Hà Thạch, huyện Lâm Thao

69

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL 32C đi Sơn Vi (đoạn từ xóm Thùy Nhật đến TT GDTX - Hướng Nghiệp và Công An huyên)

Thị trấn Lâm Thao, xã Sơn Vi

UBND huyện Lâm Thao

0.46

0.46

 

QĐ số 164/QĐ-UBND ngày 13/2/2014 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

70

Dự án cải tạo nâng cấp đường từ quốc lộ 2 đi Khu di tích lịch sử             Đền Hùng

Huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

5.19

 

 

Văn bản số 1640/UBND-KT1 ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

71

Dự án xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường Yển Khê - Đồng Xuân - Vĩnh Chân (Đoạn Yển Khê - Vĩnh Chân), huyện Thanh Ba

Huyện Thanh Ba

Sở Nông nghiệp và PTNT

4.15

0.10

 

Quyết định số 1602/QĐ-UBND  ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nâng cấp, cải tạo đường Yển Khê - Đồng Xuân - Vĩnh Chân.

72

Dự án đường GTNT Xã Đông Thành tuyến Đồng Xẩm đi khu 4 và Gò Xoan - Đồng Tranh

Xã Đông Thành, H. Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

1.20

1.20

 

Quyết định số 490 ngày  25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

73

Dự án đường liên thôn xã Đỗ Xuyên tuyến khu 12 - trung tâm xã

Xã Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

1.10

1.10

 

Quyết định số 490 ngày  25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

74

Dự án xây dựng tuyến đường đến trung tâm xã Quảng Nạp đoạn Quốc Lộ 2 - Năng Yên - Quảng Nạp

Xã Năng Yên, Quảng Nạp, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

2.00

0.72

 

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 8/5/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

75

Dự án xây dựng đường GTNT liên xã Chí Tiên đi Hoàng Cương (Tuyến Thanh Xá - Hoàng Cương)

Xã Hoàng Cương, Thanh Xá, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

3.15

0.50

 

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

76

Dự án xây dựng tuyến đường thị trấn (ngã ba Đào Giã) đi Chân Mộng

Thị Trấn Thanh Ba, các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba

Sở Nông nghiệp và PTNT

3.50

3.50

 

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

77

Dự án xây dựng công trình nâng cấp cải tạo tuyến đường Đông Thành đến xã Sơn Cương

Xã Đông Thành, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

3.00

0.60

 

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình

78

Dự án đầu tư xây dựng công trình lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt đi qua địa bàn các xã

Các xã Sơn Cương, Hoàng Cương, Mạn Lạn, Phương Lĩnh, Vũ Yển, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.12

0.12

 

Văn bản số 614/UBND ngày 04/03/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình

79

Đường GT liên thôn xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên (tuyến khu 5 đi khu 8)

Các xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên, Huyện Thanh Ba

UBND xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên, Thanh Vân

10.20

9.10

 

Quyết định số 490 ngày  25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015; QĐ số 2510/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư XD công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông liên xã Đông Thành  - Sơn Cương

80

Đường giao thông liên xã                    Thanh Vân

Xã Thanh Vân, H. Thanh Ba

UBND xã Thanh Vân

1.90

1.90

 

Quyết định số 490 ngày  25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

81

Đường GT chương trình 135 ĐBKK

Xã Đồng Xuân, H. Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.24

0.24

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

82

Đường nội thị thị trấn Hưng Hóa (Lý trình: Km 0+00-Km1+479,8m)

TT Hưng Hóa, huyện                    Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

2.33

1.43

 

QuyÕt ®Þnh sè 1013/Q§-UBND ngµy 27/6/2012 cña UBND huyÖn Tam N«ng vÒ viÖc phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: §­êng giao th«ng néi thÞ, thÞ trÊn H­ng Hãa, huyÖn Tam N«ng (lý tr×nh: Km 0+00 - Km 1+479,8)

83

Đường sơ tán dân Hương Nộn -               Thọ Văn - QL32A

Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu

Së NN&PTNT Phó Thä

4.09

0.94

 

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân đoạn Hương Nộn - Thọ Văn - Quốc lộ 32A

84

Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: C¶i t¹o n©ng cÊp ®­êng giao th«ng tuyÕn Phó L¹c - §ång L¹c

Xã Phú Lạc, Yên Tập, Tạ Xá, Hương Lung, huyện Cẩm Khê

Së NN&PTNT Phó Thä

1.05

1.05

 

 Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án

85

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 314 đoạn Thanh Ba - Hạ Hòa -                   Đoan Hùng

Thuộc huyện Thanh Ba và             Hạ Hòa

Sở GTVT  Phú Thọ

16.07

4.29

 

Văn bản số 960/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ; số 499/UBND-KT1 ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

86

Dự án đầu tư xây dựng công trình: cầu Đồng Quang và đường dẫn lên cầu  theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội và huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn, tỉnh                    Phú Thọ

Sở GTVT  Phú Thọ

2.93

2.30

 

Quyết đinh số 1119/QĐ-UBND ngày 07/5/2013; số: 1669/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

87

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 (ngã 3 Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

Xã Hùng Lô, thành phố               Việt Trì

Sở GTVT    Phú Thọ

1.55

1.38

 

QĐ số 2499/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 (ngã 3 Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

88

Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C đoạn Lương Sơn - Phượng Vĩ

Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập và xã Phượng Vĩ, huyện              Cẩm Khê

Sở GTVT   Phú Thọ

0.51

0.05

 

QĐ số 4285/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C đoạn Lương Sơn - Phượng Vĩ

89

Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đến khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao và TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

Sở GTVT  Phú Thọ

5.92

0.90

 

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đến khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng

90

Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các bến xe khách trên địa bàn tỉnh

Các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hoà

Sở GTVT  Phú Thọ

1.27

1.14

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

91

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông liên xã Đào Xá - Hoàng Xá (bổ sung)

Huyện Thanh Thuỷ và huyện Thanh Sơn

Sở GTVT  Phú Thọ

29.70

18.10

 

Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự án đầu tư.

92

Cải tạo, nâng cấp đường nối từ nhà máy cấp nước Phú Thọ đi qua đập 54 về cổng A sới chọi trâu xã Phù Ninh.

Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

1.90

1.90

 

QĐ 161/QĐ-UBND  v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

93

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng
vµo khu d©n c­ vµ m« h×nh xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t x· Phó Léc

Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.03

0.03

 

Q§ sè 1805/Q§-UBND ngµy 25/6/2012 cña UBND huyÖn Phï Ninh

94

Đường giao thông nông thôn xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (đoạn từ ngã ba Cây Trám đi đường Âu Cơ).

Xã An Đạo, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.56

0.56

 

QĐ 3020/QĐ-UBND của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

95

CT, n©ng cÊp, ®­êng GTNT khu 9 ®i tØnh lé 323 C x· B×nh Bé

X· B×nh Bé, huyện Phù Ninh

UBND huyÖn Phï Ninh

0.70

0.29

 

Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

96

§ư­êng GTNT x· LÖ Mü ®o¹n ®ưêng chiÕn th¾ng s«ng L« ®i NVH khu 7

X· LÖ Mü, huyện Phù Ninh

UBND x· LÖ Mü

3.00

0.60

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

97

§­êng GTNT x· Gia Thanh ®o¹n HLP2 ®i HLP5 tõ khu 2 ®i khu 5

x· Gia Thanh, huyện Phù Ninh

UBND x·  Gia Thanh

5.00

0.20

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

98

Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 323C, huyện Phù Ninh (đoạn QL2 - Đê Hữu Lô).

Các xã: Phù Ninh, An Đạo, Tử Đà, Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

8.80

1.76

 

QĐ 1797/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

99

CT, NC đường giao thông liên xã tuyến từ TL 323 C đi miếu họ Phạm xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.45

0.22

 

QĐ 3688/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

100

CT, NC đường giao thông nông thôn tuyến từ nhà ông Oanh Lý đi nhà ông Vĩnh Tạo xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.20

0.04

 

QĐ 1296/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 của UBDN huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

101

Dự án cải tạo, nâng cấp đường HLP4 Phú Nham  - Tiên Du

Xã Phú Nham, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.25

0.80

 

Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

102

 Cải tạo, nâng cấp đường P2 huyện Phù Ninh, đoạn Km0+000-K11+668,4 qua các xã: Hạ Giáp, Gia Thanh, Trị Quận

 Các xã·: Hạ Giáp,
 Gia Thanh, Trị Quận, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.09

0.37

 

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND huyện Phù Ninh về việc duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần khối lượng công trình.

103

 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Liên Hoa

 Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.13

0.06

 

Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần khối lượng công trình.

104

 Cải tạo, nâng cấp đường tránh lũ P4 huyện Phù Ninh, đoạn Phú Lộc- Phú Nham-Tiên Du 

 Tại các xã: Phú Lộc, Phú Nham, Tiên Du, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

6.89

2.01

 

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch đấu thầu các gói thầu của công trình

105

 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xã Trị Quận

Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.84

0.15

 

Quyết định số 2911/QĐ-UBND của UBND huyện Phù Ninh ngày 16/11/2011 về việc duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC, kế hoạch đấu thầu công trình

106

Đường giao thông nông thôn xã Bình Bộ tuyến đường từ cổng UBND xã - đình Bình Bộ - đê sông Lô

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.30

0.11

 

QĐ 2892/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

107

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh - Bảo Thanh

Các xã Gia Thanh - Bảo Thanh huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.42

0.85

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

108

Đường từ Cầu Kim Xuyên
đến quốc lộ 2 và đường
Hồ Chí Minh

Xã Vụ Quang, Minh Phú và Chân Mộng, huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

27.17

5.40

3.20

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

109

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Yên Lãng (Đoạn từ QLộ 70B đến trung tâm xã)

Xã Yên Lãng, huyện                      Thanh Sơn

UBND xã Yên Lãng

0.65

 

 

QĐ số 3076/QĐ_UBND ngày  28/10/2013 v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

110

Dự án các đường giao thông nông thôn: xóm Nội xã Thạch Khoán; xóm Tân Long, xóm Mới, xóm Vinh xã Giáp Lai; Chuôi, xóm Sinh Trên, xóm Sinh Dưới xã Khả Cửu; xóm Cốc và xóm Liên Thành, xã Võ Miếu; xóm Đồi Bông, xóm Lở đi xóm Vũ, xã Lương Nha; khu Ngọc Sơn xã Sơn Hùng; xóm Tân và xóm Ấp Giáo, xóm Sính, xã Tinh Nhuệ; xóm Lóng đi Đồng Mè xã Địch Quả; xóm Mận đi xóm Chỏi xã Tân Lập

Các xã: Thạch Khoán, Giáp Lai, Khả Cửu, Võ Miếu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tinh Nhuệ, Địch Quả, Tân Lập và Tân Minh, huyện Thanh Sơn

UBND Các xã: Thạch Khoán, Giáp Lai, Khả Cửu, Võ Miếu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tinh Nhuệ, Địch Quả, Tân Lập và Tân Minh huyện Thanh Sơn

3.27

 

 

QĐ số 3103/QĐ-UBND ngày 30/10/2013, QĐ số 3082, 3083, 3086/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 và 29/10/2013; số 3088, 3090/QĐ-UBND ngày 29/10/2013; số 3077, 3078/QĐ-UBND ngày 28/10/2013; số 3027, 3097/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 và 29/10/2013; 3195/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

111

Dự án đường giao thông nông thôn liên xã (đoạn xóm Mít đi xóm Nưa xã Tân Lập); Đường giao thông nông thôn xã Văn Miếu

Xã Tân Lập, Văn Miếu , huyện Thanh Sơn

UBND xã Tân Lập, xã Văn Miếu

4.28

0.25

 

QĐ số 2783/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; QĐ số 3196/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

112

Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến Yên Lương- Thượng Cửu

xã Thượng Cửu, Khả Cửu, huyện Thanh Sơn

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13.53

 

 

QĐ 1782/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư

113

Đường giao thông nông thôn xã Thục Luyện (Đoạn phố Soi đi đội 8)

Xã Thục Luyện, huyện              Thanh Sơn

UBND xã Thục Luyện

0.37

 

 

QĐ số 3102/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

114

Mở rộng đường mới (từ ngã ba Cầu Khánh qua XN chè Phú Đa, qua khu tái định cư nối với đường tỉnh lộ 316 tại khu vực Dộc Ba Tăng, chạy tiếp theo đường tỉnh lộ 316, đến ngã tư chi cục thuế, nối với quốc lộ 32A đi cầu 19/5) dài 3,5km

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

9.26

9.26

 

QĐ số 126/QĐ-CTUBND ngày 17/6/2013 của UBND huyện Thanh Sơn v/v phê            duyệt đề cương khảo sát đầu tư xây dựng công trình

115

Dự án đường Giao thông nông thôn liên huyện Thanh Thuỷ - Thanh Sơn

Xã Giáp Lai, Thạch Khoán, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ

UBND huyện Thanh Sơn

42.70

9.80

 

Văn bản số 2322/UBND-KT1 ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn liên huyện Thanh Thuỷ-Thanh Sơn

116

Dự án xây dựng công trình tuyến đường nối từ Vườn Quốc gia Xuân Sơn đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Đoạn Km35+350 giao đường tỉnh 316C đến Km54+300 xóm Dù xã Xuân Sơn)

Xã Văn Luông, Long Cốc, Xuân Đài - Huyện Tân Sơn

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

100.78

9.80

 

Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

117

 Dự án nâng cấp cải tạo đường Minh Lương - Hà Lương (thuộc dự án GTNT3 tỉnh Phú Thọ)

Xã Minh Lương huyện Đoan Hùng và xã Hà Lương huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hoà

4.15

0.03

 

Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Minh Lương -             Hà Lương

118

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng giao th«ng n«ng th«n x· Êm H¹, huyÖn H¹ Hoµ (TuyÕn §T 314 ®i khu 8)

X· Êm H¹, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

4.10

0.30

 

QuyÕt ®Þnh sè 1241/Q§-UBND ngµy 07/4/2014 vÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh C¶i t¹i, n©ng cÊp ®­êng giao th«ng n«ng th«n x· Êm H¹, huyÖn H¹ Hoµ (TuyÕn §T314 ®i khu 8)

119

Dự án xây dựng công trình đường vào cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà

Thị trấn Hạ Hoà, huyện                           Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hoà

1.20

0.50

 

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND huyện Hạ hoà về việc phê duyệt báo cáo KTKT thiết kế BVTC-Dự toán công trình đường vào cụm công nghiệp thị trấn Hạ hoà, huyện Hạ Hoà.

120

N©ng cÊp, c¶i t¹o ®­êng giao th«ng liªn x· H­¬ng X¹- Êm H¹ - Minh H¹c kÕt hîp ®­êng c¬ ®éng Së chØ huy c¬ b¶n tØnh Phó Thä - AP05, huyÖn             H¹ Hoµ

X· Êm H¹, H­¬ng X¹, Minh H¹c, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

8.10

0.22

 

QuyÕt ®Þnh sè 1244/Q§-UBND ngµy 07/4/2014 vÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh N©ng cÊp, c¶i t¹o ®­ưêng giao th«ng liªn x· H­ư¬ng X¹- Êm H¹ - Minh H¹c kÕt hîp ®­êng c¬ ®éng Së chØ huy c¬ b¶n tØnh Phó Thä - AP05, huyÖn                 H¹ Hoµ

121

 N©ng cÊp, c¶i t¹o ®­ưêng giao th«ng liªn x· Yªn Kú, huyÖn H¹ Hoµ ®i V©n LÜnh, huyÖn Thanh Ba

X· Yªn Kú, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

9.60

 

 

QuyÕt ®Þnh sè 1243/Q§-UBND ngµy 07/4/2014 vÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh N©ng cÊp, c¶i t¹o ®­êng giao th«ng liªn x· Yªn Kú, huyÖn H¹ Hoµ ®i V©n LÜnh, huyÖn Thanh Ba

122

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng giao th«ng n«ng th«n tõ §T 314 ®Õn trung t©m x· C¸o §iÒn, huyÖn H¹ Hoµ, huyÖn H¹ Hoµ (§o¹n Km1+800 - Km3+605)

X· C¸o §iÒn, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

5.10

0.25

 

QuyÕt ®Þnh sè 1245/Q§-UBND ngµy 07/4/2014 vÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh C¶i t¹i, n©ng cÊp ®­êng giao th«ng n«ng th«n tõ DT314 ®Õn trung t©m x· C¸o §iÒn, huyÖn H¹ Hoµ (®o¹n Km1+800 - Km3+605)

123

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Yên Luật và kết hợp tránh lũ, sơ tán dân các xã phía Nam, huyện Hạ Hoà

Xã Minh Hạc, Lang Sơn,                Yên Luật, Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

20.50

1.40

 

QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

124

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã Đại Phạm đi xã Đan Hà (giai đoạn I)

Xã Đại Phạm, Đan Hà, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

1.50

0.90

 

QĐ số 1672/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

125

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hoà

Xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

3.00

0.96

 

QĐ số 1259/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ

126

Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông vùng đồi

Các xã: Gia Điền, Ấm Hạ,                Hà Lương, Phụ Khánh,               Lệnh Khanh

UBND huyện Hạ Hoà

5.40

1.00

 

QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 30/32011 của UBND tỉnh Phú Thọ

127

Dự án đường chuyên dụng đấu nối từ Cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Sai Nga đến Khu công nghiệp                        Cẩm Khê

Các xã: Sai Nga, Thanh Nga, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

UBND huyện Cẩm Khê

15.00

3.75

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

128

Đường nội thị nối tuyến đường trục chính nối trung tâm thị xã Phú Thọ với quốc lộ 2 (đường 35) với đường Hồ Chí Minh và điểm lên xuống đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao thông IC 09 thị xã Phú Thọ.

Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

27.70

15.00

 

Văn bản số 1615/UBND-KT2 ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.

129

Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ đoạn qua thành phố Việt Trì.

Phường Bến Gót; xã Sông Lô,Trưng Vương, Dữu Lâu, Phượng Lâu, Hùng Lô thành phố Việt Trì

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13.18

4.37

 

Quyết định: số 1118/QĐ-UBND ngày 27/4/2010; số 2473/QĐ-UBND ngày 13/8/2010; số 999/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 về duyệt dự án; duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình

II

Dự án xây dựng công trình thủy lợi    ( 37 dự án)

 

 

356.43

115.96

0.00

 

130

Cải tạo trục tiêu và xây dựng trạm bơm tiêu Cầu Gần

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

5.70

5.60

 

Văn bản số 1019/UBND-KT5 ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo trục tiêu và xây dựng trạm bơm tiêu  Cầu Gần

131

Dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải, thành phố Việt Trì tại xã Trưng Vương và Phường Dữu Lâu,

Phường Dữu Lâu và xã Trưng Vương, TP Việt Trì

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

4.40

3.50

 

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 02/02/2010, số 3706/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

132

Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tại khu đồng Hạ Ban trên thuộc Dự án hệ thống nước thải Việt Trì

Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

4.77

 

 

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 02/2/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì

133

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch, tại thị trấn Phong Châu

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

1.44

0.95

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

134

Dự án xây dựng công trình trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê

Các xã: Phú Khê, Yên Tập,             Tạ Xá - huyện Cẩm Khê

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5.41

0.48

 

Quyết định số 3148/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng                 công trình.

135

Dự án XD công trình nâng cấp đê tả sông Thao đoạn km0 đến km17 thuộc H. Hạ Hòa

TT Hạ Hòa, các xã: Y Sơn, Lệnh Khanh, Phụ Khánh, Đan Thượng, Liên Phương, Đan Hà, Hậu Bổng, H. Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8.20

2.00

 

VB số 9592/VPCP-KTN ngày 12/11/2013 của Văn phòng Chính Phủ v/v nâng cấp đê tả sông Thao đoạn km0 đến km17 thuộc H. Hạ Hòa

136

Dự án xây dựng công trình đắp tôn cao mở rộng và cứng hoá mặt đê tả sông Thao đoạn Km0 - Km17 kết hợp đường giao thông từ xã Hậu Bổng đến thị trấn Ấm Thượng, huyện Hạ Hoà

Các xã: Ấm Thượng, Đan Thượng, Liên Phương, Hậu Bổng, Lệnh Khanh, Phụ Khánh, Y Sơn - huyện Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26.61

10.45

 

Văn bản số 9592/VPCP-KTN ngày 12/11/2013  của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cấp đê tả sông Thao đoạn Km0-Km17 huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ..

137

Dự án cải tạo, gia cố đê tả sông Chảy kết hợp đường giao thông huyện Đoan Hùng

Xã Chí Đám, Vân Du, Hùng Quan, Nghinh Xuyên và Đông Khê, Huyện Đoan Hùng

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30.75

11.56

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

138

Dự án xây dựng công trình nâng cấp hệ thống tiêu ngòi Hiêng, ngòi Trang huyện Hạ Hòa

Các xã: Đan Hà, Lệnh Khanh, Đan Thượng, Phụ Khánh, Ấm Hạ, Minh Hạc, Lang Sơn, Yên Luật, Mai Tùng, Vĩnh Chân, TT Hạ Hòa - huyện Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

36.95

10.53

 

Văn bản số 8714/BKHĐT-KTĐPLT của Bộ Kế hoạch và đầu tư v/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

139

Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp huyện Thanh Ba

Xã Sơn Cương, Yên Nội, Quảng Nạp, Đồng Xuân, Võ Lao, Thanh Xá, huyện               Thanh Ba

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

72.60

2.98

 

Văn bản số 126 ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình.

140

Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống các trạm bơm huyện Thanh Ba

Phương Lĩnh, Hanh Cù, Hoàng Cương, Yên Nội, huyện             Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.80

0.04

 

Văn bản số 2254 ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình.

141

Dự án nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh các trạm bơm Lê Tính, Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

Xã Bản Nguyên, huyện                  Lâm Thao

Công ty TNHH MTV khai thác CT thủy lợi

6.78

6.09

 

Quyết định số 3714/QĐ-BNN-NL ngày 30/12/2009 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh các trạm bơm Lê Tính

142

Dự án xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp đường giao thông từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đi cầu Phong Châu

Huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì

UBND huyện Lâm Thao

14.70

4.60

 

Văn bản số 1576/UBND-KT1 ngày 8/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

143

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Dương

Xã Sơn Dương, huyện              Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

15.10

0.16

 

Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao

144

Dự án xây dựng Kênh tiêu úng Đồng Sào - Gốc Lụ - Đồng Bún - Cầu Dát

xã Tân Phương, H. Thanh Thuỷ

UBND xã Tân Phương

0.92

0.92

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

145

Dự án cấp nước sinh hoạt xã                Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện         Thanh Thuỷ

Së NN&PTNT Phó Thä

1.69

1.69

 

 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3005/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh

146

Dự án Trạm bơm nước tăng áp tại TT Hưng Hóa

TT Hưng Hóa, huyện                  Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

0.80

0.70

 

Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống mạng ống truyền dẫn và phân phối nước sạch thị trấn Hưng Hóa và các xã lân cận huyện Tam Nông, tỉnh              Phú Thọ

147

Dự án mở rộng và nâng hạ lưu cống tràn huyện lộ số 72

Xã Quang Húc, huyện                 Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

0.83

0.83

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

148

Dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông từ xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông đến cầu Trung Hà

Thị trấn Hưng Hóa, các xã: Hương Nộn, Dậu Dương, Thượng Nông, Hồng Đà - huyện Tam Nông

Së NN&PTNT Phó Thä

24.30

12.05

 

Văn bản số 490/UBND-KT5 ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng              công trình

149

Dù ¸n ®Çu t­ư x©y dùng c«ng tr×nh: H¹ tÇng phôc vô nu«i trång thñy            s¶n tËp trung t¹i khu vùc ®ång            L¸ng Chư¬ng

X· Phó L¹c, Chư­¬ng
X¸, V¨n Khóc, H. Cẩm Khê

Së NN&PTNT Phó Thä

8.50

8.50

 

Q§ sè 2947/Q§-UBND UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư

150

Dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh: N©ng cÊp c¶i t¹o tuyÕn ®ª t¶ h÷u Ngßi Cá kÕt hîp lµm ®­êng s¬ t¸n d©n huyÖn CÈm Khª

Xã §iªu L­¬ng
§ång Lư­¬ng, H. Cẩm Khê

Së NN&PTNT Phó Thä

13.38

0.50

 

Q§ sè 988/Q§-UBND UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư

151

Dù ¸n ®Çu tư­ x©y dùng ch­ư¬ng tr×nh ph¸t triÓn nu«i trång thñy s¶n huyÖn CÈm Khª t¹i c¸c x· Xư­¬ng ThÞnh, S¬n Nga, Phïng X¸

 Các xã: Sơn Nga, Phùng Xá, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

Tỉnh Đoàn Phú Thọ

5.50

2.64

 

QĐ số 2176/QĐ-TƯĐTN; số 2532/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

152

Dù ¸n ®Çu tư­ x©y dùng c«ng tr×nh hÖ thèng cÊp n­ưíc sinh ho¹t

T¹ X¸, H­ư¬ng
Lung, S¬n T×nh, H. Cẩm Khê

Së NN&PTNT Phó Thä

1.50

0.42

 

Q§ sè 2729/Q§-UBND và Q§ sè 1892/Q§-UBND UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư

153

Dự án nạo vét lòng ngòi từ cầu Bái Gà đến câu Yên, qua khu 6, khu 7, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

UBND xã Liên Hoa

1.25

0.77

 

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, KH 2015 của huyện được UBND tỉnh duyệt tại   Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

154

Xây dựng Trạm bơm tiêu Bình Bộ

Phú Nham, Phù Ninh, An Đạo, Vĩnh Phú, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

17.78

6.95

 

Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

155

Söa ch÷a, n©ng cÊp c«ng tr×nh ®Çu mèi ®Ëp Tiªn ¶, ®Ëp §ång Giµ x· Minh Phó

X· Minh Phó, H. §oan Hïng

C«ng ty TNHH Nhµ nư­íc MTV KTCT thñy lîi Phó Thä

0.73

0.63

 

Q§ sè 392/Q§-BNN-TL ngµy 11/12/2010 cña Bé NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư

156

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống ruột tiêu ngòi Vĩnh Mộ

Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

1.50

 

 

Văn bản số 5196/UBND-KT5 ngày 5/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

157

Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ

Các xã: Dậu dương, Thượng Nông, Tam Nông, Đoan Hạ, Bảo Yên, Trung Thịnh, H. Thanh Thuỷ

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

0.89

0.45

 

Quyết đinh số 2409/QĐ-BNN-HĐQT ngày 18/10/2003; số 977/QĐ-UBND ngày 5/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

158

Dự án kiên cố kênh mương xã            Võ Miếu

Xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

0.04

 

 

QĐ số 3079/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

159

Dự án mương tưới khu Ngọc Sơn, xã Sơn Hùng

Xã Sơn Hùng, huyện                    Thanh Sơn

UBND xã Sơn Hùng

0.05

 

 

QĐ số 3080/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Thanh Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

160

Dự án kênh nội đồng Lương Sơn II, xã Tinh Nhuệ và kênh nội đồng xã Tân Minh

Xã Tinh Nhuệ, Tân Minh huyện Thanh Sơn

UBND xã Tinh Nhuệ, xã Tân Minh

0.14

 

 

QĐ số 3103/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; QĐ số 3198/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Thanh Sơn v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

161

Dự án xây dựng đập Tràn khu Ú

Xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

0.21

0.08

 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND huyện Tân Sơn về việc phân bổ vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2014

162

Dự án xây dựng c«ng tr×nh: HÖ thèng thñy lîi §ång M¨ng -             Thµnh Xu©n

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND xã Trung Sơn

0.28

0.03

 

Q§ sè 619/Q§-UBND ngµy 20/6/2013 cña UBND huyÖn Yªn LËp vv phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n

163

Xây dựng tuyến kênh tiêu số 2 thuộc GĐ II dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì.

Phường Dữu Lâu, Thanh Miếu; xã Trưng Vương, Sông Lô thành phố Việt Trì

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

23.59

7.50

 

Quyết định: số 1840/QĐ-UBND ngày 24/7/2007; số 505/QĐ-UBND ngày 5/3/2009,  số 1929/QĐ-UBND ngày 08/6/2011; số 2716/QĐ-UBND ngày 24/8/2011, số 343/QĐ-UBND ngày 01/02/2013  của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án, duyệt điều chỉnh dự án ĐTXDCT

164

Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp

Xã Sơn Cương, huyện               Thanh Ba

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

1.20

0.83

 

Quyết định số 2410, 2411, 2412/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

165

Dự án Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng xã Thanh Đình, Thụy Vân, thành phố Việt Trì

Xã Thanh Đình, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

1.50

1.00

 

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng xã Thanh Đình, Thụy Vân, thành phố Việt Trì

166

Dự án đập Ngòi Lao và hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cấp nước sinh hoạt cho các huyện Yên Lập, Hạ Hoà, Cẩm Khê

Xã Mỹ Lung, Yên Lập, Vô Tranh, Bằng Giã, Minh Côi, Văn Lang, H. Hạ Hoà

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

15.64

10.53

 

Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 11/01/2010; số 1690/QĐ-UBND ngày 8/7/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng ( 13 dự án)

 

 

20.13

3.12

0.27

 

167

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn ngân hàng tái thiết đức (KFW)

Tại các xã thuộc các huyện: Phù Ninh, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Lâm Thao, Cẩm Khê,   Tân Sơn

Công ty điện lực Phú Thọ - Tổng Công ty điện lực miền Bắc

1.58

0.96

0.22

Q§ 1897/Q§-EVN-NPC ngµy 26/10/2010 cña Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §iÖn lùc Miền.B¾c về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt hướng tuyến đường dây và trạm biến áp.

168

Năng lượng nông thôn II tài trợ bổ sung Phần trung áp khu vực miền Bắc, vay vốn ngân hàng thế giới (WB)

Tại các xã thuộc các huyện: Thanh Ba, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Lâm Thao,           Cẩm Khê

Công ty điện lực Phú Thọ

1.51

0.66

0.05

QuyÕt ®Þnh 1198/Q§-UBND ngµy 9/5/2012 cña UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư

169

Đường dây 35KV cấp điện cho Khu sản xuất công nghiệp và dịch vụ (huyện Phù Ninh)

Xã Tử Đà, An Đạo, huyện          Phù Ninh

Công ty điện lực Phú Thọ

0.03

0.02

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

170

Dù ¸n XD c«ng tr×nh: §­ưêng d©y 10Kv CÈm Khª

C¸c x·: X­¬ng ThÞnh, CÊp DÉn,
S¬n Nga, Sai Nga, huyÖn             CÈm Khª

Tæng C«ng ty ®iÖn lùc miÒn B¾c

0.26

0.26

 

Q§ sè 193/Q§-EVN NPC cña Tæng c«ng ty ®iÖn lùc MB về việc phê duyệt dự án đầu tư

171

Đường dây 220 KV-500 KV từ huyện Phù Ninh đến Việt Trì

Thành phố Việt Trì và huyện Phù Ninh

Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia - NPT

3.00

 

 

Văn bản số 2236/UBND-CN ngày 8/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thoả thuận vị trí trạm biến áp 500KV Việt Trì và hướng tuyến các đường dây đấu nối

172

Trạm biến áp 500 KV Việt Trì và đấu nối

Thành phố Việt Trì và huyện Phù Ninh

Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia - NPT

8.20

 

 

Văn bản số 2236/UBND-CN ngày 8/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thoả thuận vị trí trạm biến áp 500KV Việt Trì và hướng tuyến các đường dây đấu nối

173

Cải tạo lưới điện trung áp nông thôn tỉnh Phú Thọ (Dự án IVO - phần  vốn dư)

Các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Công ty điện lực Phú Thọ

0.12

0.12

 

Quyết định số 1464/QĐ-PCI-P8 ngày 14/7/2008 của Công ty Điện lực I về việc phê duyệt TKBVTC-TDT công trình.

174

Công trình đường dây 35KV cấp điện cho Cụm công
nghiệp LN Sóc Đăng
huyện Đoan Hùng

xã Sóc Đăng, huyện                  Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0.07

0.07

 

Quyết định số 1779/QĐ-PCPT ngày 15/9/2011 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt BCKTKT thiết kế BVTC-DT công trình.

175

Xây dựng đường dây 10kv và trạm 250kvA cấp điện cho khu vực Đồng Mầu - Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0.01

0.01

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

176

Xây dựng công trình: cải tạo đường dây 6kv và trạm Thạch Sơn I sang vận hành cấp điện áp 35kv

Huyện Lâm Thao

Công ty điện lực Phú Thọ

0.01

0.01

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

177

Xây dựng công trình đường dây chống quá tải khu vực

TP Việt Trì, H. Thanh Ba,
H. Tam Nông, H. Thanh Sơn, H. Yên Lập

Công ty điện lực Phú Thọ

0.08

0.08

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

178

Dự án xây dựng đường dây 110KV và Trạm biến áp 110KV

Xã Đồng Xuân, Yển Khê, huyện Thanh Ba

Tæng C«ng ty ®iÖn lùc miÒn B¾c

3.50

0.07

 

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình.

179

Xây dựng đường điện cao thế

xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.76

0.86

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

IV

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc 01 dự án)

 

 

0.32

0.24

0.00

 

180

Nhà Trạm viễn thông xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba; Các xã: Tân Phương, Bảo Yên, Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thuỷ; Các xã: Hương Nộn, Xuân Quang, Tứ Mỹ, huyện Tam Nông

Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba; Các xã: Tân Phương, Bảo Yên, Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thuỷ; xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

Viễn thông Phú Thọ

0.32

0.24

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

V

Các công trình, dự án đất khu bãi thải, xử lý rác thải (11 dự án)

 

 

47.63

2.66

0.00

 

181

Dự án xây dựng điểm thu gom, tập kết, xử lý rác thải, xã Bản Nguyên

xã Bản Nguyên, H. Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

0.13

0.13

 

QĐ số 2291/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư

182

Dự án xây dựng lß ®èt r¸c t¹i xã Ngọc Lập

xã Ngọc Lập, Minh Hoà,     Hưng Long

 UBND huyện Yên Lập

0.15

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

183

Dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp vµ xö lý c¶i thiÖn m«i tr­êng b·i r¸c th¶i sinh ho¹t huyÖn CÈm Khª

ThÞ trÊn S«ng
Thao, H. Cẩm Khê

UBND huyện Cẩm Khê

3.42

 

 

Q§ sè 3243/Q§-UBND cña UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

184

Bãi thu gom rác thải huyện Tân Sơn

Xã Thạch Kiệt, H. Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

5.00

 

 

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn đến năm 2020

185

X©y dùng Nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t

x· V« Tranh, H. Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

1.50

 

 

QuyÕt ®Þnh sè 1428/Q§-UBND ngµy 20/5/2014 vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt c«ng tr×nh: x©y dõng nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i thuéc khu 5, x· V« Tranh, huyÖn H¹ Hoµ

186

XD bãi chôn lấp rác thải xã Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên

các xã: Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND các xã Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

1.36

1.36

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

187

Mở rộng bãi rác

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

UBND Thị trấn Thanh Ba

0.16

0.16

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

188

Xây dựng bãi rác thải tại xã Đoan Hạ, Xuân Lộc

xã Đoan Hạ, Xuân Lộc, H. Thanh Thuỷ

UBND xã Đoan Hạ, Xuân Lộc

0.71

0.71

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

189

Dự án điểm thu gom rác thải

Xã Hương Nộn, huyện               Tam Nông

UBND xã Hương Nộn

0.30

0.30

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

190

Khu liên hợp xử lý rác thải tại xã          Tề Lễ

Xã Tề Lễ, huyện Tam Nông

Công ty TNHH MTV xử lý rác thải Phú Thọ

31.40

 

 

 QĐ số 2032/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

191

Dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t huyÖn §oan Hïng

TT §oan Hïng,
x· Ngäc Quan, huyÖn                §oan Hïng

UBND huyÖn §oan Hïng

3.50

 

 

Q§ 2574/Q§-UBND ngµy 9/8/2011 cña UBND tØnh Phó Thä vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh

C

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (I+II+III+IV+V: 26 dự án)

248.33

45.63

6.10

 

I

Dự án tái định cư (11 dự án)

 

64.46

29.09

6.10

 

192

Khu tái định cư để xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2.

Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

10.00

5.40

 

QĐ số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ GTVT; QĐ số 2029/QĐ-UB ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ

193

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư khu du lịch Văn Lang và đường Mai An Tiêm

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

11.13

3.61

 

 Quyết định số 2497a/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND thành phố Việt Trì về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

194

Quy hoạch khu tái định cư dự án: Cứng hóa mặt đê - đê tả Sông Thao, đê hữu Sông Lô tại phường Bến Gót.

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

Së NN&PTNT Phó Thä

0.36

0.36

 

 Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh về việc duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình

195

Khu tái định cư thuộc dự án hợp phần đường đô thị (Đường Trường Chinh) do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại khu Gò Mả Da, xã Kim Đức.

Xã Kim Đức, thành phố            Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

2.68

 

 

Các Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 29/6/2012; số 3120/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

196

Khu tái định cư thuộc dự án hợp phần đường đô thị (Đường Trường Chinh) do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ: tại khu 1, khu 3, phường Vân Phú.

Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

0.93

 

 

Các Quyết định số 10348/QĐ-UBND ngày 06/11/2013; số 1529/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND thành phố Việt Trì; số 1812/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND thành phố Việt Trì; số 2746/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ.

197

Dự án xây dựng khu tái định cư thuộc dự án kênh tiêu Đông Nam Việt Trì tại khu Đồng Tôm, xã Trưng Vương.

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2.00

 

 

Công văn số 1473/UBND-KT5 ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.

198

Dự án quy hoạch khu tái định cư
đường Trường Chinh, xã Hùng Lô

Xã Hùng Lô, thành phố              Việt Trì

UBND xã Hùng Lô

6.70

6.70

 

Quyết định số 10186/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND thành phố Việt Trì.

199

Khu tái định cư thuộc dự án hợp phần đường đô thị (Đường Trường Chinh) do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại khu Đồi Sơn, xã Phượng Lâu.

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

2.33

0.54

 

Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 5437/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND thành phố Việt Trì.

200

Dự án khu tái định cư số 2 mở rộng tại xã Hy Cương.

Xã Hy Cương, thành phố            Việt Trì

UBND xã Hy Cương

9.86

0.57

 

Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

201

Dự án giao đất ở tái định cư

Thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ

UBND huyện Thanh Thuỷ

9.17

8.71

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Thọ và huyện Thanh Ba

202

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư cho 400 hộ dân ra khỏi khu vực lún sụt xã Ninh Dân

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

Së NN&PTNT Phó Thä

9.30

3.20

6.10

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) tỉnh Phú Thọ và huyện Thanh Ba

II

Dự án xây dựng cơ sở văn hóa (05 dự án)

 

 

1.22

0.23

0.00

 

203

Dự án xây dựng Nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng xã Đồng Sơn

Xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

0.40

0.11

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

204

Dự án xây dựng Nhà văn hóa Khu 3 và Khu 4, xã Hy Cương.

Xã Hy Cương, thành phố            Việt Trì

UBND xã           Hy Cương

0.35

0.12

 

Quy hoạch sử dụng đất 2011 - 2020.

205

Dự án xây dựng Nhà văn hoá khu 2

xã Bằng Luân, huyện                Đoan Hùng

UBND xã Bằng Luân

0.05

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

206

X©y míi vµ më réng 6 nhµ v¨n hãa

 X· Trung S¬n, huyÖn Yªn LËp

UBND x· Trung S¬n

0.38

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

207

Dự án xây dựng Nhà văn hoá khu 8

Xã Đoan Hạ, huyện                  Thanh Thuỷ

UBND xã Đoan Hạ

0.04

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

III

Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao (02 dự án)

 

 

172.05

9.30

0.00

 

208

XD sân vận động trung tâm xã                Đỗ Xuyên

khu 8 Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND xã              Đỗ Xuyên

0.40

0.40

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

209

Dự án sân golf thuộc Khu đô thị du lịch thể thao Tam Nông

xã Phương Thịnh, Quang Húc, Thọ Văn, H. Tam Nông

Công ty              Việt Hân

171.65

8.90

 

Quyết định số 3503/QĐ - UBND, ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái - Du lịch - Nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông

IV

Dự án xây dựng đất chợ (06 dự án)

 

 

5.98

4.53

0.00

 

210

Dự án xây dựng chợ Trung tâm xã Đỗ Sơn

Xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba

UBND xã              Đỗ Sơn

1.20

1.20

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

211

Dự án xây dựng chợ Tiên Kiên

Xã Tiên Kiên, huyện                      Lâm Thao

UBND xã Tiên Kiên

2.60

2.30

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

212

Dự án xây dựng Chợ xã Thọ Văn

Xã Thọ Văn, H. Tam Nông

UBND xã Thọ Văn

0.33

0.33

 

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt vị trí và bổ sung vào quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

213

Dự án xây dựng Chợ Tứ Mỹ

Xã Tứ Mỹ, H. Tam Nông

UBND xã Tứ Mỹ

0.60

0.60

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và          kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

214

Dù ¸n X©y dùng chî Tiªn Phó

Xã Tiên Phú, H. Phù Ninh

UBND x· Tiªn Phó

0.75

0.10

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

215

Dự án xây dựng chợ Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện                  Thanh Thủy

UBND xã Trung Nghĩa

0.50

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

V

Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa (02 dự án)

 

 

4.62

2.48

0.00

 

216

Dự án xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Năng Yên

Xã Năng Yên, H. Thanh Ba

UBND xã Năng Yên

0.15

0.07

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt  

217

Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa tại xã Xuân Lộc, xã Tân Phương, Hoàng Xá và thị trấn Thanh Thuỷ

Xã Xuân Lộc, Tân Phương, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện             Thanh Thuỷ

UBND xã Xuân Lộc, Tân Phương, TT Thanh Thuỷ

4.47

2.41

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

D

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (I+II: 47 dự án)

327.92

176.89

0.50

 

I

Dự án xây dựng khu đô thị (07 dự án)

 

 

117.24

69.44

0.00

 

218

Khu đô thị mới Tây nam, thành phố Việt Trì

Phường Minh Nông, TP.                 Việt Trì

Công ty CP đầu tư Dầu khí Toàn cầu

58.52

25.35

 

QĐ số 2306/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 về phê duyệt QHCT 1/500; QĐ số 523/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 về chấp thuận chủ đầu tư dự án

219

Dự án phát triển nhà ở

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

Công ty cổ phần Bia            Hà Nội -                  Hồng Hà

0.61

 

 

Văn bản số 2432/UBND-KT2 ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

220

Khu nhà ở đô thị  phía Nam đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, T.P Việt Trì

Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

Công ty CP đầu tư XD và phát triển đô thị LILAMA

6.11

4.89

 

Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 09/08/2012 về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500

221

Khu nhà ở đô thị tại đồng Đè Thèng, P. Tiên Cát, Tp Việt  Trì

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

C.ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam

5.30

4.40

 

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500

222

Dự án Khu nhà ở đô thị tại đồng Cả Ông, phường Dữu Lâu, T.P Việt Trì

Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

Công ty CP đầu tư               Lâm Hải

16.50

13.30

 

Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 22/03/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

223

Dự án nhà ở cao cấp Vương Cường

Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì

Công ty CPĐT
Hải Hà Lan

13.20

12.00

 

Quyết định số 2991/ ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ

1224

Dự án Hạ tầng hai bên đường Vũ Thê Lang đoạn từ nút E4 đến đường Nguyễn Tất Thành.

Xã Sông Lô, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

17.00

9.50

 

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Vũ Thê Lang (đoạn từ nút E4 đến đường Nguyễn Tất Thành)

II

Dự án xây dựng khu dân cư (36 dự án)

 

 

192.27

92.79

0.50

 

225

Dự án đấu giá QSD đất ở

xã Sơn Cương, huyện               Thanh Ba

UBND xã Sơn Cương

0.85

0.85

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

226

Dự án đấu giá QSD đất ở tạo vốn xây dựng cở hạ tầng các xã Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương

Các xã: Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND Các xã: Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương

8.91

5.96

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

227

Giao đất cho nhân dân tại các xã Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương

Các xã: Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND Các xã: Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương

2.27

2.27

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

228

Đấu giá QSDĐ các xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ

Xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ

UBND xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá

2.39

2.10

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và        kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

229

Giao đất ở cho nhân dân các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, Tân Phương, Phượng Mao

Các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, Tân Phương, Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ

UBND Các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, Tân Phương, Phượng Mao

31.84

9.50

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

230

Giao đất làm nhà ở cho nhân dân các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu, Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú

Các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

UBND các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu

12.36

7.71

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

231

Giao đất làm nhà ở cho nhân dân các xã Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp,  Vĩnh Phú

Các xã Phú Mỹ, Trị Quận,           Hạ Giáp, Vĩnh Phú, huyện         Phù Ninh

UBND Các xã Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú

4.10

3.00

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

232

§Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ë c¸c x·: Minh TiÕn, ChÝ §¸m, thÞ trÊn §oan Hïng, B»ng Lu©n, B»ng Do·n,            Sãc §¨ng

c¸c x·: Minh TiÕn, ChÝ §¸m, thÞ trÊn §oan Hïng, B»ng Lu©n, B»ng Do·n, H.               §oan Hïng

UBND huyÖn §oan Hïng

1.90

1.27

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

233

Giao ®Êt cho nh©n d©n lµm nhµ ë

UBND các xã, thị trấn, H. Đoan Hùng

UBND các xã, thị trấn, H. Đoan Hùng

8.20

3.60

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

234

Giao đất các xã Đồng Thịnh, Thượng Long, Ngọc Lập, Minh Hoà

Các xã: Đồng Thịnh, Thượng Long, Ngọc Lập, Minh Hoà, H. Yên Lập

UBND các xã: Đồng Thịnh, Thượng Long, Ngọc Lập, Minh Hoà

3.04

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

235

§Êu gi¸ QSD ®Êt khu lßng hå              thñy ®iÖn

Thị trấn Yên Lập, H. Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

0.90

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

236

Đấu giá QSD đất tại các xã: Tiên Kiên, Kinh Kệ, TT Lâm Thao

các xã: Tiên Kiên, Kinh Kệ, TT Lâm Thao, H. Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

6.24

5.87

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

237

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn

các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

UBND các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn

14.43

9.93

0.50

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

238

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá

Các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá, huyện Lâm Thao

UBND các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá

8.78

6.00

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

239

Xây dựng hạ tầng khu dân cư các xã Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên huyện               Lâm Thao

Các xã: Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

UBND Các xã: Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên

7.95

7.95

 

 Các Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 15/10/2012; số 1975/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; số 1974/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; số 1289/QĐ-UBND ngày 29/6/2012; số 826/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND huyện Lâm Thao về việc duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

240

§Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ë

§¹i Ph¹m, C¸o §iÒn, §an Thưîng, HiÒn Lư­¬ng,H­ư¬ng X¹, §an Hµ, ThÞ trÊn H¹ Hoµ,           Vô CÇu,

UBND huyÖn H¹ Hoµ

6.96

3.62

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

241

C«ng tr×nh: Giao ®Êt cho nh©n d©n lµm nhµ ë tại các xã, huyện Hạ Hoà

Liªn Phư­¬ng, Ph­ưng Viªn,VÜnh Ch©n, Yªn LuËt, V« Tranh, Hư¬ng X¹, §an Hµ, Yªn Kú, §¹i Ph¹m, Lệnh Khanh, ChÝnh C«ng, Minh H¹c, Qu©n Khª, HËu Bæng, H. Hạ Hoà

UBND các xã

12.50

8.95

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

242

Quy hoạch chi tiết 1/500 đất ở khu dân cư để giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Tràng, khu Đồi Măng, khu Ao Làng, khu 13, khu Ao Xanh, khu 9, phường Thanh Miếu; khu Khuôn Quãi, xã Phượng Lâu; Băng 2, đường Nguyễn Tất Thành, khu xóm Gạo, xã Trưng Vương; khu đồi Mả Son, xã Thụy Vân; khu Dướn 1 và khu Dướn 2, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì

Phường Thanh Miếu, xã Trưng Vương, Thuỵ Vân, Phượng Lâu, Thanh Đình, thành phố Việt Trì

UBND các phường, xã: Thanh Miếu, Trưng Vương, Thuỵ Vân, Phượng Lâu, Thanh Đình

15.63

 

 

Các QĐ số: 912/QĐ-UBND ngày 18/2/2014; số 3515 ngày 31/12/2013; số 1903 ngày 21/03/2014; 3312 ngày 13/5/2014; 7702 ngày 09/9/2013; 823 ngày 26/01/2011; 11642 ngày 5/12/2013; 1663 ngày 17/3/2014; 3221/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND TP Việt Trì

243

Quy hoạch chia lô đất ở để giao đất, đấu giá QSD đất phía sau trạm kiểm dịch tại xã Sông Lô và khu Quán Ngói, xã Hùng Lô

Xã Sông Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

UBND xã Sông Lô

1.05

 

 

Văn bản số 607/UBND-QLĐT ngày 14/4/2014 của UBND thành phố Việt Trì; Quyết định số 6588/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND thành phố Việt Trì.

244

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư để giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại Núi Sõng Con, khu Mả Da, xã Kim Đức

Xã Kim Đức, thành phố            Việt Trì

UBND xã Kim Đức

1.79

 

 

Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 20/5/2014; QĐ số 3583/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

245

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 đất ở dân cư tại khu Rừng Tre, khu Lá Bàn, khu Đục Trò, xã                  Thanh Đình

Xã Thanh Đình, thành phố  Việt Trì

UBND xã Thanh Đình

0.76

 

 

Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 17/3/2014; số 2247/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

246

Quy hoạch xen ghép đất ở khu dân cư tỷ lệ 1/500 tại đồi Ông Mét - Cây vối và tại một số khu vực trên địa bàn xã Trưng Vương.

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

UBND xã Trưng Vương

10.26

0.90

 

Quyết định số 156/QĐ- UBND ngày 11/01/2011, số 3061/QĐ- UBND ngày 29/4/2014, số 2164/QĐ- UBND ngày 9/3/2011 của UBND thành phố Việt Trì

247

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất ở tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thọ Sơn.

Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì

UBND phường
Thọ Sơn

0.14

 

 

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

248

Quy hoạch đất ở để giao cho các hộ mua nhà thanh lý và xen ghép đất ở dân cư, tại khu 17, Khu 3, Khu 4, phường Gia Cẩm

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

UBND phường            Gia Cẩm

0.17

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

249

Quy hoạch chi tiết 1/500 đất ở để giao đất, công nhận QSD đất cho các hộ dân tại khu 5, khu 9, khu Đồng Chùa, phường Nông Trang.

Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì

UBND phường             Nông Trang

4.10

2.85

 

Văn bản số 3955/UBND-KT2 ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ; QĐ số 7719/QĐ-UBND ngày 20/8/2012, 378/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND thành phố Việt Trì; Văn bản số 1549/UBND-QLĐT ngày 15/7/2011 của UBND thành phố Việt Trì; Văn bản số 2461/UBND-KT2 ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ.

250

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Láng Cầu, phường Minh Nông

Phường Minh Nông, phường Gia Cẩm

UBND thành phố Việt Trì

5.50

5.00

 

Văn bản số 4099/UBND-KT2 ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

251

ĐiÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 khu chia l« ®Êt ë d©n c­ t¹i khu §åi Chïa, x· Ph­îng L©u; Quy hoạch đất ở để giao cho hộ bà Phùng Thị Khích tại xã Phượng Lâu

X· Ph­îng L©u, thành phố              Việt Trì

UBND x· Phư­îng L©u

0.67

0.58

 

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

252

Quy hoạch chia lô đất ở tại
 khu Chùa Chảu, xã Hùng Lô

Xã Hùng Lô, thành phố                  Việt Trì

UBND xã Hùng Lô

0.95

0.10

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

253

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư để giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Cày, khu 8, xã Kim Đức

Xã Kim Đức, TP Việt Trì

UBND xã Kim Đức

0.50

0.12

 

Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

254

Quy hoạch khu nhà ở đô thị tại Ao ông Thì, Ao ông Giám, phường Tiên Cát.

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

UBND phường Tiên Cát

1.50

1.50

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

255

Điểm quy hoạch dãn dân Đồng Dộc Tuấn phục vụ dự án nâng cấp thành phường Thanh Minh, khu 1, xã Thanh Minh; điểm quy hoạch dãn dân cây Tháp, khu 3, phường Trường Thịnh

Xã Thanh Minh và phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

1.60

1.60

 

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ

256

Đấu giá khu Đồng Vồi, khu 8, xã Hương Nộn; tại thị trấn Hưng Hoá

Xã Hương Nộn và thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông

UBND xã Hương Nộn và UBND thị trấn Hưng Hoá

0.56

0.56

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

257

Chia lô đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Yên Lương, Thục Luyện, Tinh Nhuệ, Sơn Hùng

Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

5.04

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

258

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Phú, xã Thu Cúc, xã Kiệt Sơn

Các xã: Tân Phú, Thu Cúc, Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.00

1.00

 

QĐ số 1224/QĐ-UBND ngày 12 thang 11 năm 2007 của UBND huyện Tân Sơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1 dến năm 2015

259

Giao ®Êt ë cho nh©n d©n

C¸c x·: Tïng Khª, §iªu Lư¬ng, §ång L­ư¬ng, T×nh Cư¬ng, huyÖn CÈm Khª

 UBND c¸c x· Tïng Khª, §iªu L­ư¬ng, §ång Lư­¬ng, T×nh C­ư¬ng

3.86

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

260

§Êu gi¸ QSD ®Êt t¹i c¸c x·: T×nh Cư¬ng, Ph­ư¬ng X¸, C¸t Trï, Ch­ư¬ng X¸, Thanh Nga, Tuy Léc, X­ư¬ng ThÞnh, Phïng X¸, §ång Cam, Hư­¬ng Lung, TT S«ng Thao

C¸c x·: T×nh C­ư¬ng, Phư­¬ng X¸, C¸t Trï, Ch­¬ng X¸, Thanh Nga, Tuy Léc, Xư­¬ng ThÞnh, Phïng X¸, §ång Cam, Hư­¬ng Lung, TT S«ng Thao, huyÖn CÈm Khª

UBND c¸c x·: T×nh Cư­¬ng, Phư­¬ng X¸, C¸t Trï, Chư¬ng X¸, Thanh Nga, Tuy Léc, Xư­¬ng ThÞnh, Phïng X¸, §ång Cam, H­ư¬ng Lung, TT S«ng Thao, huyÖn CÈm Khª

3.57

 

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

III

Công trình, dự án đất cụm công nghiệp (04 dự án)

 

 

18.41

14.66

0.00

 

261

Nhµ m¸y chÕ biÕn gç vµ Ðp nh©n t¹o côm CN lµng nghÒ x· Sãc §¨ng

X· Sãc §¨ng, huyÖn                    §oan Hïng

C«ng ty cæ phÇn Th¸i ThÞnh

2.25

0.08

 

VB giíi thiÖu ®Þa ®iÓm sè 3357/UBND-KT3 ngµy 23/8/2013 cña UBND tØnh Phó Thä

262

Dự án xây dựng Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C

Cụm công nghiệp làng nghề huyện Lâm Thao

Công ty CP chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C

4.58

4.58

 

Văn bản số 1637/UBND-TH4 ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh

263

Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao

Thị trấn Sông Thao, xã  Phương Xá, xã Tuy Lộc

UBND huyện Cẩm Khê

10.00

10.00

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và  kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

264

Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tại cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng

Xã Sóc Đăng, huyện               Đoan Hùng

Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam

1.58

 

 

Văn bản số 3357/UBND-KT3 ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

                             

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

 

TỈNH PHÚ THỌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ DƯỚI 20 HA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B- KHOAN 1 - ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

( Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND  ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Ha

S TT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RPH

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F): 228 dự án

1,338.57

426.69

10.07

 

A

Các dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (I+II: 07 dự án)

 

 

71.47

11.56

0.00

 

I

Các dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng (06 dự án)

 

 

69.71

9.91

0.00

 

1

DA thuốc nổ TEN, dự án đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất thuốc hỏa thuật

Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh

Công Ty TNHH một thành viên hóa chất 21

3.68

1.00

 

Văn bản số 2850/UBND-KT3 ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao đất cho Nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh

2

Xây dựng Bến vượt sông chiến lược tại địa bàn huyện Lâm Thao

Xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao

Bộ Tư  lệnh Quân khu 2

0.65

0.64

 

Văn bản số 578/ UBND-KT3 ngày 24/2/2014 của UBND tỉnh về việc chủ trương giới thiệu địa điểm lập dự án xây dựng Bến vượt sông chiến lược tại huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao

3

Trụ sở mới Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Nông

TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ

0.88

0.27

 

Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 7/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung thị trấn Hưng Hóa và giới thiệu địa điểm cho Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ

4

Mở rộng lữ đoàn 168

Xã Chí Tiên, H. Thanh Ba

Bộ Tư lệnh Quân khu 2

3.20

3.20

 

Văn bản số 5581/UBND-KT3 ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xin chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nông nghiệp thành đất quốc phòng tại huyện Thanh Ba

5

Xây mới nhà máy sản xuất pháo hoa thuộc Công ty TNHH MTV hoá chất 21

Võ Lao, Ninh Dân, Q.Nạp, huyện Thanh Ba

Tổng cục Quốc Phòng

60.00

3.50

 

Văn bản số 3096/BQP ngày 25/4/2014 của Bộ Quốc Phòng về việc quy hoạch đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng tại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

6

Dự án xây dựng trụ sở chỉ huy mới của BCH quân sự thành phố

Xã Trưng Vương, TP Việt Trì

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ

1.30

1.30

 

Văn bản số 2950/UBND - KT2 ngày 32/ 8/ 2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử             dụng đất

II

Các công trình, dự án đất an ninh (01 dự án)

 

 

1.76

1.65

0.00

 

7

Xây dựng trụ sở công an thị xã Phú Thọ và mở rộng công an huyện Thanh Ba

Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ và thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

Công an tỉnh Phú Thọ

1.76

1.65

 

Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ và giới thiệu địa điểm cho Công an tỉnh Phú Thọ nghiên cứu lập dự án đầu tư.

B

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công của tỉnh Phú Thọ (I+II+III+IV: 36 dự án)

67.63

35.10

0.00

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội  (07 dự án)

 

 

7.33

2.21

0.00

 

8

Dự án xây dựng trụ sở VKSND thành phố                 Việt Trì

Xã Trưng Vương, TP. Việt Trì

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

0.99

0.99

 

Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 8/5/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; Văn bản số 1091/UBND-KT3 ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian giới thiệu địa điểm

9

Dự án xây dựng mở rộng trụ sở làm việc chi cục Thuế huyện Đoan Hùng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng

0.49

0.12

 

Công văn số 3918/UBND-KT3 ngày 26/9/2013 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở             làm việc

10

 Dự án trụ sở Bảo hiểm xã Hội huyện Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ

0.30

0.30

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

11

Dự án trụ sở Chi cục Thống Kê huyện                  Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Cục Thống kê tỉnh

0.07

0.07

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

12

Dự án xây dựng trụ sở làm việc chi cục Thuế huyện Thanh Sơn

xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn

Chi cục Thuế huyện Thanh Sơn

0.38

0.38

 

QĐ số 315/QĐ-UBND ngày 16/2/2009 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất; Công văn số 477/UBND-KT3 ngày 17/2/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

13

Dự án xây dựng Chi cục thi hành án dân sự

Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

0.30

0.30

 

Quyết định số 2958/QĐ-UBND của UBND tỉnh                  Phú Thọ

14

Dự án xây dựng mở rộng Trung tâm cai nghiện sau ma tuý

 Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh

 Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý

4.80

0.05

 

Văn bản số 4587/UBND-KT3 ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Trung tâm cai nghiện sau ma tuý nghiên cứu, lập dự án đầu tư mở rộng trung tâm                  cai nghiện

II

Dự án xây dựng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng (08 dự án)

 

 

49.82

24.64

0.00

 

15

Dự án: Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng tại Khu di tích lịch sử  Đền Hùng

Xã Phù Ninh, xã An Đạo, huyện Phù Ninh và xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

10.96

3.98

 

Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

16

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan hồ Mẫu (giai đoạn 1) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

21.78

8.82

 

Quyết định số 3044/QĐ-UBND, ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

17

Dự án: Xây dựng một số hạng mục bổ sung Đồn công an Đền Hùng tại Khu di tích lịch sử                  Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

1.58

0.79

 

Quyết định số 2439/QĐ-UBND, ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

18

Dự án: Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật (hồ Cây Khế) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

8.28

4.69

 

Quyết định số 4261/QĐ-UBND, ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

19

Dự án mở rộng khu di tích lịch sử văn hóa Đình Phương Châu

Phường Minh Phương, TP Việt Trì

UBND phường Minh Phương

0.23

0.23

 

Văn bản số 185/UBND -KT2 ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc mở rộng diện tích đình Phương Châu và xây dựng nhà văn hoá khu Hợp Phương, phường Minh Phương, TP Việt Trì.

20

 Công trình di tích lịch sử-văn Hóa Đình Hùng Lô tại khu 2, xã Hùng Lô

Xóm Tứ, khu 2, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

UBND xã Hùng Lô

1.57

1.00

 

Quyết định số 10835/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND thành phố Việt Trì.

21

Dự án xây dựng khôi phục miếu Lãi Lèn

Xã Kim Đức, TP Việt Trì

Sở Văn hoá, thể thao, thể thao và du lịch

4.80

4.50

 

QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt BCKTKT đầu tư XD công trình; QĐ số 2375/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung BCKTKT công trình

22

Dự án mở rộng khuân viên Đình Vàng, Đình Ngoã

Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba

UBND xã  Yển Khê

0.62

0.62

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

III

Dự án, công trình đất cơ sở y tế (03 dự án)

 

0.60

0.60

0.00

 

23

Dự án mở rộng Trạm Y Tế xã Yển Khê

Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba

UBND xã  Yển Khê

0.15

0.15

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

24

Dự án xây dựng trạm Y Tế xã Quang Húc

Xã Quang Húc, huyện Tam Nông

UBND xã Quang Húc

0.12

0.12

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

25

 Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa huyện

 TT. Lâm Thao, huyện Lâm Thao 

 Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao

0.33

0.33

 

 Văn bản số 2919/UBND-KT3 ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất lập dự án đấu tư mở rộng bệnh viện

IV

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo (18 dự án)

 

 

9.88

7.65

0.00

 

26

 Dự án xây dựng Trường tiểu học Hòa Bình

 Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

UBND phường Bến Gót

0.61

0.61

 

Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt quy hoạch chi tiết phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1/2000

27

Dự án xây dựng trường mầm non

Các xã: Đồng Luận, Tu Vũ, Đào Xá, TT Thanh Thuỷ, H. Thanh Thuỷ

UBND các xã: Đồng Luận, Tu Vũ, Đào Xá, TT Thanh Thuỷ

0.59

0.59

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

28

Dự án xây dựng trường THCS Hùng Vương và các hạng mục công trình phụ trợ

Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

1.20

0.70

 

Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND thị xã Phú Thọ về việc thành lập trường

29

Dự án xây dựng Trường THCS Phú Hộ

Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

0.29

0.29

 

Quyết định số 103a/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của UBND thị xã Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

30

Mở rộng trường mầm non xã Hiền Quan

Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông

UBND xã Hiền Quan

0.20

0.20

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

31

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn

Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.16

0.50

 

QĐ số 2732/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn

32

Më réng trư­êng mÇm non Hư­¬ng B­ëi

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

UBND huyÖn §oan Hïng

0.75

0.45

 

QuyÕt ®Þnh 1831/Q§-UBND ngµy 6/7/2011 cña UBND huyÖnvề việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

33

X©y dùng Tr­ưêng mÇm non Sãc §¨ng vµ §­ưêng vµo trưêng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

UBND x· Sãc §¨ng

1.25

0.71

 

QuyÕt ®Þnh 2039/Q§-UBND ngµy 29/7/2011 cña UBND huyÖn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

34

Dự án mở rộng trường Tiểu học Đồng Xuân

Xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba

UBND xã Đồng Xuân

0.18

0.16

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-  2015 đã được phê duyệt

35

Dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Phú

Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh

UBND xã Vĩnh Phú

0.30

0.30

 

QuyÕt ®Þnh sè 1413/Q§-UBND ngµy 24/6/2011 cña UBND huyÖn V/v phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt

36

Dự án xây dựng trường THCS xã Lệ Mỹ và Sân thể dục trường Tiểu học Lệ Mỹ

Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.65

0.65

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

37

Dự án xây dựng trường mầm non Lệ Mỹ

Xã Lệ Mỹ,
huyện Phù Ninh

UBND xã Lệ Mỹ

0.16

0.16

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

38

 Dự án xây dựng trường mầm non Sơn Vi

 Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao 

UBND xã Sơn Vi

0.50

0.50

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

39

Dự án xây dựng trường mầm non xã Thạch Sơn

Xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao

UBND xã Thạch Sơn

0.15

0.15

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

40

Xây dựng mở rộng trường trung học phổ thông Phương Xá

Xã Phương Xá, Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê

Sở giáo dục và đào tạo

1.00

1.00

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

41

Dự án XD điểm trường tiểu học và trường mầm non Yên Kỳ

Xã Yên Kỳ, H. Hạ Hòa

UBND xã Yên Kỳ

0.61

0.40

 

QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND H. Hạ Hòa v/v phê duyệt QHSDĐ chi tiết Trường tiểu học, mầm non Yên Kỳ (phân hiệu 2) thuộc khu 2, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hoà

42

Dự án mở rộng trường mầm non trung tâm xã  Võ Lao

Xã Võ Lao, H. Thanh Ba

UBND xã Võ Lao

0.16

0.16

 

QĐ số 1356/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND H. Thanh Ba v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án

43

Dự án xây dựng trường Mầm Non Tăng Nhi

Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

0.12

0.12

 

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt báo cáo KTKT                dự án

C

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải (I+II+III+IV+V: 112 dự án)

733.26

190.46

3.47

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông (68 dự án)

 

 

505.67

123.60

3.20

 

44

Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới

Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì

Bộ Giao thông vận tải

22.90

8.19

 

QĐ số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BOT.

45

Dự án đường Mai An Tiêm

Xã Trưng Vương, TP Việt Trì

UBND TP Việt trì

1.20

0.23

 

QĐ số 4066/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

46

§ư­êng Trường Chinh (®o¹n tõ nót giao Quốc lộ 2 đến đê sông Lô), thµnh phè ViÖt Tr×.

 Xã Kim Đức, xã Hùng Lô, phường Vân Phú, xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

22.80

5.07

 

Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

47

Đường vào bệnh viện đa khoa thực hành vùng

Phường Vân Phú và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND TP              Việt Trì

6.00

3.90

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

48

§­êng nèi tõ Quèc lé 2 qua khu C«ng nghiÖp Thuþ V©n ®Õn ®ª S«ng Hång, thµnh phè ViÖt Tr×.

Phường Vân Phú, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

UBND TP             Việt Trì

10.10

5.80

 

Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

49

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai Đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ (mở rộng Ga Việt Trì)

Phường Bến Gót, TP Việt Trì

Tổng cục đường sắt Việt Nam

0.18

0.18

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

50

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Cầu Róc (TL315) đến Gò Đồng; đoạn từ TL 315B đến Đồng Bân; Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ               Đồng Môm Mác đến Đồng Chĩnh

Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

2.52

1.70

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

51

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ xóm Lý đến xóm Văn; đoạn từ Cống Đọi - Trầm Bưng đến đê tả thao

Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

2.50

1.10

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

52

Dự án đường giao thông nối từ cầu sang Bãi Nổi qua Đài tưởng niệm nối đường HCM

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ

UBND huyện Thanh Thủy

2.71

2.71

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

53

Dự án đường từ cầu Trắng Ngòi Khai lên Ngẩn; Đường giao thông, bê tông nối từ TL317 qua Trường THCS đi Ngòi Táo xã Đoan Hạ

Xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thuỷ

UBND xã Đoan Hạ, H. Thanh Thuỷ

0.19

0.19

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

54

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông tuyến Phú Lạc - Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập

Sở NN và PTNT

1.05

1.05

 

QuyÕt ®Þnh sè 1970/Q§-UBND ngµy 19/7/2012 cña UBND tØnh

55

Dự án đường giao thông nối các xã Thượng Long - Nga Hoàng - Hưng Long

Các xã: Thượng Long, Nga Hoàng, Hưng Long, huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

15.00

1.00

 

 Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

56

C«ng tr×nh: TuyÕn ®­êng tõ trµn §ång M¨ng ®Õn b¶n ng­êi M«ng x· Trung S¬n, huyÖn Yªn LËp

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

3.05

0.70

 

 Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

57

Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài; tuyến đường Minh Đài - Tân Phú - Văn Luông; huyện Tân Sơn; tuyến đường giao thông Khu 9 xã Tân Phú

Các xã: Tân Phú, Xuân Đài, Minh Đài, Văn Luông huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

37.74

0.49

 

QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn; số 2103/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Min

58

 Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường L6 Tiên Kiên đi Hà Thạch

  Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

8.00

0.12

 

Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường L6 Tiên Kiên đi Hà Thạch, huyện Lâm Thao

59

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL 32C đi Sơn Vi (đoạn từ xóm Thùy Nhật đến TT GDTX - Hướng Nghiệp và Công An huyên)

Thị trấn Lâm Thao, xã Sơn Vi

UBND huyện Lâm Thao

0.46

0.46

 

QĐ số 164/QĐ-UBND ngày 13/2/2014 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

60

Dự án xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường Yển Khê - Đồng Xuân - Vĩnh Chân (Đoạn Yển Khê - Vĩnh Chân), huyện Thanh Ba

Huyện Thanh Ba

Sở Nông nghiệp và PTNT

4.15

0.10

 

Quyết định số 1602/QĐ-UBND  ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nâng cấp, cải tạo đường Yển Khê - Đồng Xuân - Vĩnh Chân.

61

Dự án đường GTNT Xã Đông Thành tuyến Đồng Xẩm đi khu 4 và Gò Xoan - Đồng Tranh

Xã Đông Thành, H. Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

1.20

1.20

 

Quyết định số 490 ngày  25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

62

Dự án đường liên thôn xã Đỗ Xuyên tuyến khu 12 - trung tâm xã

Xã Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

1.10

1.10

 

Quyết định số 490 ngày  25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

63

Dự án xây dựng tuyến đường đến trung tâm xã Quảng Nạp đoạn Quốc Lộ 2 - Năng Yên - Quảng Nạp

Xã Năng Yên, Quảng Nạp, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

2.00

0.72

 

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 8/5/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

64

Dự án xây dựng đường GTNT liên xã Chí Tiên đi Hoàng Cương (Tuyến Thanh Xá - Hoàng Cương)

Xã Hoàng Cương, Thanh Xá, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

3.15

0.50

 

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

65

Dự án xây dựng tuyến đường thị trấn (ngã ba Đào Giã) đi Chân Mộng

Thị Trấn Thanh Ba, các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba

Sở Nông nghiệp và PTNT

3.50

3.50

 

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

66

Dự án xây dựng công trình nâng cấp cải tạo tuyến đường Đông Thành đến xã Sơn Cương

Xã Đông Thành, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

3.00

0.60

 

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình

67

Dự án đầu tư xây dựng công trình lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt đi qua địa bàn các xã

Các xã Sơn Cương, Hoàng Cương, Mạn Lạn, Phương Lĩnh, Vũ Yển, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.12

0.12

 

Văn bản số 614/UBND ngày 04/03/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình

68

Đường GT liên thôn xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên (tuyến khu 5 đi khu 8)

Các xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên, Huyện Thanh Ba

UBND xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên, Thanh Vân

10.20

9.10

 

Quyết định số 490 ngày  25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015; QĐ số 2510/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư XD công trình cải tạo nâng cấp đườn

69

Đường giao thông liên xã Thanh Vân

Xã Thanh Vân, H. Thanh Ba

UBND xã Thanh Vân

1.90

1.90

 

Quyết định số 490 ngày  25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

70

Đường GT chương trình 135 ĐBKK

Xã Đồng Xuân, H. Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.24

0.24

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

71

Đường nội thị thị trấn Hưng Hóa (Lý trình: Km 0+00-Km1+479,8m)

TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

2.33

1.43

 

QuyÕt ®Þnh sè 1013/Q§-UBND ngµy 27/6/2012 cña UBND huyÖn Tam N«ng vÒ viÖc phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: §­êng giao th«ng néi thÞ, thÞ trÊn H­ưng Hãa, huyÖn Tam N«ng (lý tr×nh: Km 0+00 - Km 1+479,8)

72

Đường sơ tán dân Hương Nộn - Thọ Văn - QL32A

Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu

Së NN&PTNT Phó Thä

4.09

0.94

 

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân đoạn Hương Nộn - Thọ Văn - Quốc lộ 32A

73

Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: C¶i t¹o n©ng cÊp ®­êng giao th«ng tuyÕn Phó L¹c - §ång L¹c

Xã Phú Lạc, Yên Tập, Tạ Xá, Hương Lung, huyện Cẩm Khê

Së NN&PTNT Phó Thä

1.05

1.05

 

 Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án

74

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 314 đoạn Thanh Ba - Hạ Hòa - Đoan Hùng

Thuộc huyện Thanh Ba và Hạ Hòa

Sở GTVT Phú Thọ

16.07

4.29

 

Văn bản số 960/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ; số 499/UBND-KT1 ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

75

Dự án đầu tư xây dựng công trình: cầu Đồng Quang và đường dẫn lên cầu  theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội và huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Sở GTVT Phú Thọ

2.93

2.30

 

Quyết đinh số 1119/QĐ-UBND ngày 07/5/2013; số: 1669/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

76

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 (ngã 3 Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

Sở GTVT Phú Thọ

1.55

1.38

 

QĐ số 2499/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 (ngã 3 Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

77

Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C đoạn Lương Sơn - Phượng Vĩ

Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập và xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê

Sở GTVT Phú Thọ

0.51

0.05

 

QĐ số 4285/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C đoạn Lương Sơn - Phượng Vĩ

78

Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đến khu di tích lịch sử Quốc gia             Đền Hùng

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao và TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

Sở GTVT Phú Thọ

5.92

0.90

 

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đến khu di tích lịch sử Quốc gia                Đền Hùng

79

Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các bến xe khách trên địa bàn tỉnh

Các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hoà

Sở GTVT Phú Thọ

1.27

1.14

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

80

Cải tạo, nâng cấp đường nối từ nhà máy cấp nước Phú Thọ đi qua đập 54 về cổng A sới chọi trâu xã Phù Ninh.

Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

1.90

1.90

 

QĐ 161/QĐ-UBND  v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

81

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­ưêng
vµo khu d©n cư­ vµ m« h×nh xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t x· Phó Léc

Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.03

0.03

 

Q§ sè 1805/Q§-UBND ngµy 25/6/2012 cña UBND huyÖn Phï Ninh

82

Đường giao thông nông thôn xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (đoạn từ ngã ba Cây Trám đi đường Âu Cơ).

Xã An Đạo, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.56

0.56

 

QĐ 3020/QĐ-UBND của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

83

CT, n©ng cÊp, ®ư­êng GTNT khu 9 ®i tØnh lé 323 C x· B×nh Bé

X· B×nh Bé, huyện Phù Ninh

UBND huyÖn Phï Ninh

0.70

0.29

 

Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

84

§ư­êng GTNT x· LÖ Mü ®o¹n ®ư­êng chiÕn th¾ng s«ng L« ®i NVH khu 7

X· LÖ Mü, huyện Phù Ninh

UBND x· LÖ Mü

3.00

0.60

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

85

§­ưêng GTNT x· Gia Thanh ®o¹n HLP2 ®i HLP5 tõ khu 2 ®i khu 5

x· Gia Thanh, huyện Phù Ninh

UBND x· Gia Thanh

5.00

0.20

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

86

Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 323C, huyện Phù Ninh (đoạn QL2 - Đê Hữu Lô).

Các xã: Phù Ninh, An Đạo, Tử Đà, Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

8.80

1.76

 

QĐ 1797/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

87

CT, NC đường giao thông liên xã tuyến từ TL 323 C đi miếu họ Phạm xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.45

0.22

 

QĐ 3688/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

88

CT, NC đường giao thông nông thôn tuyến từ nhà ông Oanh Lý đi nhà ông Vĩnh Tạo xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.20

0.04

 

QĐ 1296/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 của UBDN huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

89

Dự án cải tạo, nâng cấp đường HLP4 Phú Nham  - Tiên Du

Xã Phú Nham, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.25

0.80

 

Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

90

 Cải tạo, nâng cấp đường P2 huyện Phù Ninh, đoạn Km0+000-K11+668,4 qua các xã: Hạ Giáp, Gia Thanh, Trị Quận

 Các xã·: Hạ Giáp,
 Gia Thanh, Trị Quận, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.09

0.37

 

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND huyện Phù Ninh về việc duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần khối lượng công trình.

91

 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Liên Hoa

 Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.13

0.06

 

Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần khối lượng  công trình.

92

 Cải tạo, nâng cấp đường tránh lũ P4 huyện Phù Ninh, đoạn Phú Lộc - Phú Nham - Tiên Du 

 Tại các xã: Phú Lộc, Phú Nham, Tiên Du, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

6.89

2.01

 

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch đấu thầu các gói thầu của công trình

93

 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xã Trị Quận

Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.84

0.15

 

Quyết định số 2911/QĐ-UBND của UBND huyện Phù Ninh ngày 16/11/2011 về việc duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC, kế hoạch đấu thầu công trình

94

Đường giao thông nông thôn xã Bình Bộ tuyến đường từ cổng UBND           xã - đình Bình Bộ - đê sông Lô

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.30

0.11

 

QĐ 2892/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

95

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh -             Bảo Thanh

Các xã Gia Thanh - Bảo Thanh huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.42

0.85

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

96

Đường từ Cầu Kim Xuyên đến quốc lộ 2 và đường  Hồ Chí Minh

Xã Vụ Quang, Minh Phú và Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

27.17

5.40

3.20

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

97

Dự án đường giao thông nông thôn liên xã (đoạn xóm Mít đi xóm Nưa xã Tân Lập); Đường giao thông nông thôn xã Văn Miếu

Xã Tân Lập, Văn Miếu , huyện Thanh Sơn

UBND xã Tân Lập, xã Văn Miếu

4.28

0.25

 

QĐ số 2783/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; QĐ số 3196/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

98

Mở rộng đường mới (từ ngã ba Cầu Khánh qua XN chè Phú Đa, qua khu tái định cư nối với đường tỉnh lộ 316 tại khu vực Dộc Ba Tăng, chạy tiếp theo đường tỉnh lộ 316, đến ngã tư chi cục thuế, nối với quốc lộ 32A đi cầu 19/5) dài 3,5km

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

9.26

9.26

 

QĐ số 126/QĐ-CTUBND ngày 17/6/2013 của UBND huyện Thanh Sơn v/v phê duyệt đề cương khảo sát đầu tư xây dựng công trình

99

Dự án đường Giao thông nông thôn liên huyện Thanh Thuỷ - Thanh Sơn

Xã Giáp Lai, Thạch Khoán, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ

UBND huyện Thanh Sơn

42.70

9.80

 

Văn bản số 2322/UBND-KT1 ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng  đường Giao thông nông thôn liên huyện Thanh Thuỷ - Thanh Sơn

100

Dự án xây dựng công trình tuyến đường nối từ Vườn Quốc gia Xuân Sơn đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Đoạn Km35+350 giao đường tỉnh 316C đến Km54+300 xóm Dù xã Xuân Sơn)

Xã Văn Luông, Long Cốc, Xuân Đài - Huyện Tân Sơn

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

100.78

9.80

 

Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

101

 Dự án nâng cấp cải tạo đường Minh Lương - Hà Lương (thuộc dự án GTNT3 tỉnh Phú Thọ)

Xã Minh Lương huyện Đoan Hùng và xã Hà Lương huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hoà

4.15

0.03

 

Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Minh Lương - Hà Lương

102

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­ưêng giao th«ng n«ng th«n x· Êm H¹, huyÖn H¹ Hoµ (TuyÕn §T 314 ®i khu 8)

X· Êm H¹, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

4.10

0.30

 

QuyÕt ®Þnh sè 1241/Q§-UBND ngµy 07/4/2014 vÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh C¶i t¹i, n©ng cÊp ®­ưêng giao th«ng n«ng th«n x· Êm H¹, huyÖn H¹ Hoµ (TuyÕn §T314 ®i khu 8)

103

Dự án xây dựng công trình đường vào cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà

Thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hoà

1.20

0.50

 

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND huyện Hạ Hoà về việc phê duyệt báo cáo KTKT thiết kế BVTC - Dự toán công trình đường vào cụm công nghiệp thị trấn Hạ hoà, huyện              Hạ Hoà.

104

N©ng cÊp, c¶i t¹o ®­ưêng giao th«ng liªn x· H­ư¬ng X¹ - Êm H¹ - Minh H¹c kÕt hîp ®­ưêng c¬ ®éng Së chØ huy c¬ b¶n tØnh Phó Thä - AP05, huyÖn               H¹ Hoµ

X· Êm H¹, Hư¬ng X¹, Minh H¹c, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

8.10

0.22

 

QuyÕt ®Þnh sè 1244/Q§-UBND ngµy 07/4/2014 vÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh n©ng cÊp, c¶i t¹o ®­ưêng giao th«ng liªn x· H­ư¬ng X¹ - Êm H¹ - Minh H¹c kÕt hîp ®­ưêng c¬ ®éng Së chØ huy c¬ b¶n tØnh Phó Thä - AP05, huyÖn H¹ Hoµ

105

C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng giao th«ng n«ng th«n tõ §T 314 ®Õn trung t©m x· C¸o §iÒn, huyÖn H¹ Hoµ, huyÖn H¹ Hoµ (§o¹n Km1+800 - Km3+605)

X· C¸o §iÒn, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

5.10

0.25

 

QuyÕt ®Þnh sè 1245/Q§-UBND ngµy 07/4/2014 vÒ viÖc phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh C¶i t¹i, n©ng cÊp ®ư­êng giao th«ng n«ng th«n tõ DT314 ®Õn trung t©m x· C¸o §iÒn, huyÖn H¹ Hoµ (®o¹n Km1+800 - Km3+605)

106

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Yên Luật và kết hợp tránh lũ, sơ tán dân các xã phía Nam, huyện Hạ Hoà

Xã Minh Hạc, Lang Sơn, Yên Luật, Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

20.50

1.40

 

QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

107

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã Đại Phạm đi xã Đan Hà (giai đoạn I)

Xã Đại Phạm, Đan Hà, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

1.50

0.90

 

QĐ số 1672/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

108

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hoà

Xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hoà

UBND huyÖn H¹ Hoµ

3.00

0.96

 

QĐ số 1259/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ

109

Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông vùng đồi

Các xã: Gia Điền, Ấm Hạ, Hà Lương, Phụ Khánh, Lệnh Khanh

UBND huyện Hạ Hoà

5.40

1.00

 

QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 30/32011 của UBND tỉnh  Phú Thọ

110

Dự án đường chuyên dụng đấu nối từ Cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Sai Nga đến Khu công nghiệp Cẩm Khê

Các xã: Sai Nga, Thanh Nga, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

UBND huyện Cẩm Khê

15.00

3.75

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

111

Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ đoạn qua thành phố            Việt Trì.

Phường Bến Gót; xã Sông Lô Trưng Vương, Dữu Lâu, Phượng Lâu, Hùng Lô thành phố Việt Trì

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13.18

4.37

 

Quyết định: số 1118/QĐ-UBND ngày 27/4/2010; số 2473/QĐ-UBND ngày 13/8/2010; số 999/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 về duyệt dự án; duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình

II

Dự án xây dựng công trình thủy lợi   ( 27 dự án)

 

 

215.68

60.84

0.00

 

112

Cải tạo trục tiêu và xây dựng trạm bơm tiêu                Cầu Gần

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

5.70

5.60

 

Văn bản số 1019/UBND-KT5 ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo trục tiêu và xây dựng trạm bơm tiêu Cầu Gần

113

Dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải, thành phố Việt Trì tại xã Trưng Vương và phường            Dữu Lâu,

Phường Dữu Lâu và xã Trưng Vương, TP Việt Trì

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

4.40

3.50

 

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 02/02/2010, số 3706/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

114

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch, tại thị trấn Phong Châu

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

1.44

0.95

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

115

Dự án xây dựng công trình trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê

Các xã: Phú Khê, Yên Tập, Tạ Xá - huyện Cẩm Khê

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5.41

0.48

 

Quyết định số 3148/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

116

Dự án XD công trình nâng cấp đê tả sông Thao đoạn km0 đến km17 thuộc H. Hạ Hòa

TT Hạ Hòa, các xã: Y Sơn, Lệnh Khanh, Phụ Khánh, Đan Thượng, Liên Phương, Đan Hà, Hậu Bổng, H. Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8.20

2.00

 

VB số 9592/VPCP-KTN ngày 12/11/2013 của Văn phòng Chính Phủ v/v nâng cấp đê tả sông Thao đoạn km0 đến km17 thuộc H. Hạ Hòa

117

Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp huyện             Thanh Ba

Xã Sơn Cương, Yên Nội, Quảng Nạp, Đồng Xuân, Võ Lao, Thanh Xá, huyện Thanh Ba

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

72.60

2.98

 

Văn bản số 126 ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình.

118

Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống các trạm bơm huyện Thanh Ba

Phương Lĩnh, Hanh Cù, Hoàng Cương, Yên Nội, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.80

0.04

 

Văn bản số 2254 ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình.

119

Dự án nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh các trạm bơm Lê Tính, Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

Xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

Công ty TNHH MTV khai thác CT thủy lợi

6.78

6.09

 

Quyết định số 3714/QĐ-BNN-NL ngày 30/12/2009 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh các trạm bơm Lê Tính

120

Dự án xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp đường giao thông từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đi cầu Phong Châu

Huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì

UBND huyện Lâm Thao

14.70

4.60

 

Văn bản số 1576/UBND-KT1 ngày 8/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

121

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Dương

Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

15.10

0.16

 

Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao

122

Dự án xây dựng Kênh tiêu úng Đồng Sào - Gốc Lụ - Đồng Bún - Cầu Dát

xã Tân Phương, H. Thanh Thuỷ

UBND xã Tân Phương

0.92

0.92

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

123

Dự án cấp nước sinh hoạt xã Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ

Së NN&PTNT Phó Thä

1.69

1.69

 

 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3005/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh

124

Dự án Trạm bơm nước tăng áp tại TT Hưng Hóa

TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

0.80

0.70

 

Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống mạng ống truyền dẫn và phân phối nước sạch thị trấn Hưng Hóa và các xã lân cận huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

125

Dự án mở rộng và nâng hạ lưu cống tràn huyện lộ số 72

Xã Quang Húc, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

0.83

0.83

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

126

Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: H¹ tÇng phôc vô nu«i trång thñy s¶n tËp trung t¹i khu vùc ®ång L¸ng Ch­¬ng

X· Phó L¹c, Ch­ư¬ng
X¸, V¨n Khóc, H. Cẩm Khê

Së NN&PTNT Phó Thä

8.50

8.50

 

Q§ sè 2947/Q§-UBND UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư

127

Dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh: N©ng cÊp c¶i t¹o tuyÕn ®ª t¶ h÷u Ngßi Cá kÕt hîp lµm ®­êng s¬ t¸n d©n huyÖn CÈm Khª

Xã §iªu Lư­¬ng
§ång Lư­¬ng, H. Cẩm Khê

Së NN&PTNT Phó Thä

13.38

0.50

 

Q§ sè 988/Q§-UBND UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư

128

Dù ¸n ®Çu t­ư x©y dùng ch­ư¬ng tr×nh ph¸t triÓn nu«i trång thñy s¶n huyÖn CÈm Khª t¹i c¸c x· Xư­¬ng ThÞnh, S¬n Nga, Phïng X¸

 Các xã: Sơn Nga, Phùng Xá, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

Tỉnh Đoàn Phú Thọ

5.50

2.64

 

QĐ số 2176/QĐ-TƯĐTN; số 2532/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

129

Dù ¸n ®Çu tư­ x©y dùng c«ng tr×nh hÖ thèng cÊp nư­íc sinh ho¹t

T¹ X¸, H­ư¬ng
Lung, S¬n T×nh, H. Cẩm Khê

Së NN&PTNT Phó Thä

1.50

0.42

 

Q§ sè 2729/Q§-UBND và Q§ sè 1892/Q§-UBND UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư

130

Dự án nạo vét lòng ngòi từ cầu Bái Gà đến câu Yên, qua khu 6, khu 7,           xã Liên Hoa, huyện            Phù Ninh

Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

UBND xã Liên Hoa

1.25

0.77

 

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, KH 2015 của huyện được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

131

Xây dựng Trạm bơm tiêu Bình Bộ

Phú Nham, Phù Ninh, An Đạo, Vĩnh Phú, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

17.78

6.95

 

Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

132

Söa ch÷a, n©ng cÊp c«ng tr×nh ®Çu mèi ®Ëp Tiªn ¶, ®Ëp §ång Giµ x· Minh Phó

X· Minh Phó, H. §oan Hïng

C«ng ty TNHH Nhµ n­íc MTV KTCT thñy lîi Phó Thä

0.73

0.63

 

Q§ sè 392/Q§-BNN-TL ngµy 11/12/2010 cña Bé NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư

133

Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ

Các xã: Dậu dương, Thượng Nông, Tam Nông, Đoan Hạ, Bảo Yên, Trung Thịnh, H. Thanh Thuỷ

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

0.89

0.45

 

Quyết đinh số 2409/QĐ-BNN-HĐQT ngày 18/10/2003; số 977/QĐ-UBND ngày 5/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

134

Dự án xây dựng đập Tràn khu Ú

Xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

0.21

0.08

 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND huyện Tân Sơn về việc phân bổ vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2014

135

Dự án xây dựng c«ng tr×nh: HÖ thèng thñy lîi §ång M¨ng - Thµnh Xu©n

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND xã Trung Sơn

0.28

0.03

 

Q§ sè 619/Q§-UBND ngµy 20/6/2013 cña UBND huyÖn Yªn LËp vv phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n

136

Xây dựng tuyến kênh tiêu số 2 thuộc GĐ II dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì.

Phường Dữu Lâu, Thanh Miếu; xã Trưng Vương, Sông Lô thành phố Việt Trì

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

23.59

7.50

 

Quyết định: số 1840/QĐ-UBND ngày 24/7/2007; số 505/QĐ-UBND ngày 5/3/2009,  số 1929/QĐ-UBND ngày 08/6/2011; số 2716/QĐ-UBND ngày 24/8/2011, số 343/QĐ-UBND ngày 01/02/2013  của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án, duyệt điều chỉnh dự án ĐTXDCT

137

Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp

Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

1.20

0.83

 

Quyết định số 2410, 2411, 2412/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

138

Dự án Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng xã Thanh Đình, Thụy Vân, thành phố Việt Trì

Xã Thanh Đình, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

1.50

1.00

 

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng xã Thanh Đình, Thụy Vân, thành phố Việt Trì

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng (11 dự án)

 

 

8.93

3.12

0.27

 

139

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn ngân hàng tái thiết đức (KFW)

Tại các xã thuộc các huyện: Phù Ninh, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tân Sơn

Công ty điện lực Phú Thọ - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

1.58

0.96

0.22

Q§ 1897/Q§-EVN-NPC ngµy 26/10/2010 cña Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §iÖn lùc miền B¾c về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt hướng tuyến đường dây và trạm biến áp.

140

Năng lượng nông thôn II tài trợ bổ sung Phần trung áp khu vực miền Bắc, vay vốn ngân hàng thế giới (WB)

Tại các xã thuộc các huyện: Thanh Ba, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Lâm Thao, Cẩm Khê

Công ty điện lực Phú Thọ

1.51

0.66

0.05

QuyÕt ®Þnh 1198/Q§-UBND ngµy 9/5/2012 cña UBND tØnh Phó Thä về việc phê duyệt dự án đầu tư

141

Đường dây 35KV cấp điện cho Khu sản xuất công nghiệp và dịch vụ (huyện Phù Ninh)

Xã Tử Đà, An Đạo, huyện Phù Ninh

Công ty điện lực Phú Thọ

0.03

0.02

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

142

Dù ¸n XD c«ng tr×nh: §ưêng d©y 10Kv               CÈm Khª

C¸c x·: X­ư¬ng ThÞnh, CÊp DÉn,
S¬n Nga, Sai Nga, huyÖn CÈm Khª

Tæng C«ng ty ®iÖn lùc MiÒn B¾c

0.26

0.26

 

Q§ sè 193/Q§-EVN NPC cña Tæng c«ng ty ®iÖn lùc MB về việc phê duyệt dự án đầu tư

143

Cải tạo lưới điện trung áp nông thôn tỉnh Phú Thọ (Dự án IVO - phần vốn dư)

Các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Công ty điện lực Phú Thọ

0.12

0.12

 

Quyết định số 1464/QĐ-PCI-P8 ngày 14/7/2008 của Công ty Điện lực I về việc phê duyệt TKBVTC-TDT công trình.

144

Công trình đường dây 35KV cấp điện cho Cụm công  nghiệp LN Sóc Đăng huyện Đoan Hùng

xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0.07

0.07

 

Quyết định số 1779/QĐ-PCPT ngày 15/9/2011 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt BCKTKT thiết kế BVTC-DT công trình.

145

Xây dựng đường dây 10kv và trạm 250kvA cấp điện cho khu vực Đồng Mầu - Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0.01

0.01

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

146

Xây dựng công trình: cải tạo đường dây 6kv và trạm Thạch Sơn I sang vận hành cấp điện áp 35kv

Huyện Lâm Thao

Công ty điện lực Phú Thọ

0.01

0.01

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

147

Xây dựng công trình đường dây chống quá tải khu vực

TP Việt Trì,
H. Thanh Ba,
H. Tam Nông,
H. Thanh Sơn,
H. Yên Lập

Công ty điện lực Phú Thọ

0.08

0.08

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

148

Dự án xây dựng đường dây 110KV và Trạm biến áp 110KV

Xã Đồng Xuân, Yển Khê, huyện Thanh Ba

Tæng C«ng ty ®iÖn lùc MiÒn B¾c

3.50

0.07

 

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình.

149

Xây dựng đường điện  cao thế

xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.76

0.86

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

IV

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc 01 dự án)

 

 

0.32

0.24

0.00

 

150

Nhà Trạm viễn thông xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba; Các xã: Tân Phương, Bảo Yên, Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thuỷ; Các xã: Hương Nộn, Xuân Quang, Tứ Mỹ, huyện Tam Nông

Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba; Các xã: Tân Phương, Bảo Yên, Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thuỷ; xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

Viễn thông Phú Thọ

0.32

0.24

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

V

Các công trình, dự án đất khu bãi thải, xử lý rác thải (05 dự án)

 

 

2.66

2.66

0.00

 

151

Dự án xây dựng điểm thu gom, tập kết, xử lý rác thải, xã Bản Nguyên

xã Bản Nguyên, H. Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

0.13

0.13

 

QĐ số 2291/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư

152

XD bãi chôn lấp rác thải xã Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên

các xã: Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND các xã Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

1.36

1.36

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

153

Mở rộng bãi rác

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

UBND Thị trấn Thanh Ba

0.16

0.16

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

154

Xây dựng bãi rác thải tại xã Đoan Hạ, Xuân Lộc

xã Đoan Hạ, Xuân Lộc, H. Thanh Thuỷ

UBND xã Đoan Hạ, Xuân Lộc

0.71

0.71

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

155

Dự án điểm thu gom               rác thải

Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

UBND xã Hương Nộn

0.30

0.30

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

D

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (I+II+III+IV+V: 19 dự án)

241.75

45.63

6.10

 

I

Dự án tái định cư (08 dự án)

 

58.85

29.09

6.10

 

156

Khu tái định cư để xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2.

Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

10.00

5.40

 

QĐ số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ GTVT; QĐ số 2029/QĐ-UB ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ

157

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư khu du lịch Văn Lang và đường Mai An Tiêm

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

11.13

3.61

 

 Quyết định số 2497a/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND thành phố Việt Trì về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

158

Quy hoạch khu tái định cư dự án: Cứng hóa mặt đê - đê tả Sông Thao, đê hữu Sông Lô tại phường Bến Gót.

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

Së NN&PTNT Phó Thä

0.36

0.36

 

 Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh về việc duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình

159

Dự án quy hoạch khu tái định cư đường Trường Chinh, xã Hùng Lô

Xã Hùng Lô, TP Việt Trì

UBND xã Hùng Lô

6.70

6.70

 

Quyết định số 10186/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND thành phố Việt Trì.

160

Khu tái định cư thuộc dự án hợp phần đường đô thị (Đường Trường Chinh) do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại khu Đồi Sơn, xã Phượng Lâu.

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

2.33

0.54

 

Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 5437/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND thành phố Việt Trì.

161

Dự án khu tái định cư số 2 mở rộng tại xã Hy Cương.

Xã Hy Cương, thành phố Việt Trì

UBND xã Hy Cương

9.86

0.57

 

Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

162

Dự án giao đất ở tái             định cư

Thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ

UBND huyện Thanh Thuỷ

9.17

8.71

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Thọ và huyện Thanh Ba

163

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư cho 400 hộ dân ra khỏi khu vực lún sụt xã Ninh Dân

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

Së NN&PTNT Phó Thä

9.30

3.20

6.10

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Thọ và huyện Thanh Ba

II

Dự án xây dựng cơ sở văn hóa (02 dự án)

 

 

0.75

0.23

0.00

 

164

Dự án xây dựng Nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng xã Đồng Sơn

Xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

0.40

0.11

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

165

Dự án xây dựng Nhà văn hóa Khu 3 và Khu 4, xã Hy Cương.

Xã Hy Cương, thành phố Việt Trì

UBND xã Hy Cương

0.35

0.12

 

Quy hoạch sử dụng đất 2011 -2020.

III

Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao (02 dự án)

 

 

172.05

9.30

0.00

 

166

XD sân vận động trung tâm xã Đỗ Xuyên

khu 8 Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

0.40

0.40

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

167

Dự án sân golf thuộc Khu đô thị du lịch thể thao Tam Nông

xã Phương Thịnh, Quang Húc, Thọ Văn, H. Tam Nông

Công ty Việt Hân

171.65

8.90

 

Quyết định số 3503/QĐ - UBND, ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái - Du lịch - Nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông

IV

Dự án xây dựng đất chợ (05 dự án)

 

 

5.48

4.53

0.00

 

168

Dự án xây dựng chợ Trung tâm xã Đỗ Sơn

Xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba

UBND xã Đỗ Sơn

1.20

1.20

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

169

Dự án xây dựng chợ             Tiên Kiên

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao

UBND xã Tiên Kiên

2.60

2.30

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

170

Dự án xây dựng Chợ xã Thọ Văn

Xã Thọ Văn, H. Tam Nông

UBND xã Thọ Văn

0.33

0.33

 

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt vị trí và bổ sung vào quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

171

Dự án xây dựng Chợ               Tứ Mỹ

Xã Tứ Mỹ, H. Tam Nông

UBND xã Tứ Mỹ

0.60

0.60

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

172

Dù ¸n X©y dùng chî            Tiªn Phó

Xã Tiên Phú, H. Phù Ninh

UBND x· Tiªn Phó

0.75

0.10

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

V

Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa (02 dự án)

 

 

4.62

2.48

0.00

 

173

Dự án xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Năng Yên

Xã Năng Yên, H. Thanh Ba

UBND xã Năng Yên

0.15

0.07

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

174

Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa tại xã Xuân Lộc, xã Tân Phương, Hoàng Xá và thị trấn Thanh Thuỷ

Xã Xuân Lộc, Tân Phương, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ

UBND xã Xuân Lộc, Tân Phương, TT Thanh Thuỷ

4.47

2.41

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

E

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (I+II: 30 dự án)

191.56

116.24

0.50

 

I

Dự án xây dựng khu đô thị (03 dự án)

 

 

28.41

18.79

0.00

 

175

Khu nhà ở đô thị  phía Nam đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, T.P Việt Trì

Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

Công ty CP đầu tư XD và phát triển đô thị LILAMA

6.11

4.89

 

Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 09/08/2012 về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500

176

Khu nhà ở đô thị tại đồng Đè Thèng, P. Tiên Cát, Tp Việt  Trì

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

C.ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam

5.30

4.40

 

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500

177

Dự án Hạ tầng hai bên đường Vũ Thê Lang đoạn từ nút E4 đến đường Nguyễn Tất Thành.

Xã Sông Lô, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

17.00

9.50

 

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Vũ Thê Lang (đoạn từ nút E4 đến đường Nguyễn Tất Thành)

II

Dự án xây dựng khu dân cư (25 dự án)

 

 

156.32

92.79

0.50

 

178

Dự án đấu giá QSD đất ở

xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND xã Sơn Cương

0.85

0.85

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

179

Dự án đấu giá QSD đất ở tạo vốn xây dựng cở hạ tầng các xã Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương

Các xã: Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND Các xã: Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương

8.91

5.96

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

180

Giao đất cho nhân dân tại các xã Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương

Các xã: Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND Các xã: Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương

2.27

2.27

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

181

Đấu giá QSDĐ các xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ

Xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ

UBND xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá

2.39

2.10

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

182

Giao đất ở cho nhân dân các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, Tân Phương, Phượng Mao

Các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, Tân Phương, Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ

UBND Các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, Tân Phương, Phượng Mao

31.84

9.50

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

183

Giao đất làm nhà ở cho nhân dân các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu, Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú

Các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

UBND các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu

12.36

7.71

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

184

Giao đất làm nhà ở cho nhân dân các xã Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp,             Vĩnh Phú

Các xã Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh

UBND Các xã Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú

4.10

3.00

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

185

§Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ë c¸c x·: Minh TiÕn, ChÝ §¸m, thÞ trÊn §oan Hïng, B»ng Lu©n, B»ng Do·n, Sãc §¨ng

c¸c x·: Minh TiÕn, ChÝ §¸m, thÞ trÊn §oan Hïng, B»ng Lu©n, B»ng Do·n, H. §oan Hïng

UBND huyÖn §oan Hïng

1.90

1.27

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

186

Giao ®Êt cho nh©n d©n lµm nhµ ë

UBND các xã, thị trấn, H. Đoan Hùng

UBND các xã, thị trấn, H. Đoan Hùng

8.20

3.60

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

187

Đấu giá QSD đất tại các xã: Tiên Kiên, Kinh Kệ, TT Lâm Thao

các xã: Tiên Kiên, Kinh Kệ, TT Lâm Thao, H. Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

6.24

5.87

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

188

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn

các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

UBND các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn

14.43

9.93

0.50

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

189

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá

Các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá, huyện Lâm Thao

UBND các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá

8.78

6.00

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

190

Xây dựng hạ tầng khu dân cư các xã Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên huyện Lâm Thao

Các xã: Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

UBND Các xã: Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên

7.95

7.95

 

 Các Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 15/10/2012; số 1975/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; số 1974/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; số 1289/QĐ-UBND ngày 29/6/2012; số 826/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND huyện Lâm Thao về việc duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

191

§Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ë

§¹i Ph¹m, C¸o §iÒn, §an Thư­îng, HiÒn Lư¬ng,H­ư¬ng X¹, §an Hµ, ThÞ trÊn H¹ Hoµ, Vô CÇu,

UBND huyÖn H¹ Hoµ

6.96

3.62

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

192

C«ng tr×nh: Giao ®Êt cho nh©n d©n lµm nhµ ë tại các xã, huyện Hạ Hoà

Liªn Phư­¬ng, Phư­¬ng Viªn, VÜnh Ch©n, Yªn LuËt, V« Tranh, H­ư¬ng X¹, §an Hµ, Yªn Kú, §¹i Ph¹m, Lªnh Khanh, ChÝnh C«ng, Minh H¹c, Qu©n Khª, HËu Bæng, H. Hạ Hoà

UBND các xã

12.50

8.95

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

193

Quy hoạch xen ghép đất ở khu dân cư tỷ lệ 1/500 tại đồi Ông Mét - Cây vối và tại một số khu vực trên địa bàn xã Trưng Vương.

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

UBND xã Trưng Vương

10.26

0.90

 

Quyết định số 156/QĐ- UBND ngày 11/01/2011, số 3061/QĐ- UBND ngày 29/4/2014, số 2164/QĐ- UBND ngày 9/3/2011 của UBND thành phố Việt Trì

194

Quy hoạch chi tiết 1/500 đất ở để giao đất, công nhận QSD đất cho các hộ dân tại khu 5, khu 9, khu Đồng Chùa, phường Nông Trang.

Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì

UBND phường Nông Trang

4.10

2.85

 

Văn bản số 3955/UBND-KT2 ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ; QĐ số 7719/QĐ-UBND ngày 20/8/2012, 378/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND thành phố Việt Trì; Văn bản số 1549/UBND-QLĐT ngày 15/7/2011 của UBND thành phố Việt Trì; Văn bản số 2461/UBND-KT2 ngày

195

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Láng Cầu, phường Minh Nông

Phường Minh Nông, phường Gia Cẩm

UBND thành phố Việt Trì

5.50

5.00

 

Văn bản số 4099/UBND-KT2 ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

196

ĐiÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 khu chia l« ®Êt ë d©n c­ t¹i khu §åi Chïa, x· Phư­îng L©u; Quy hoạch đất ở để giao cho hộ bà Phùng Thị Khích tại xã Phượng Lâu

X· Phưîng L©u, thành phố Việt Trì

UBND x· Ph­îng L©u

0.67

0.58

 

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

197

Quy hoạch chia lô đất ở tại khu Chùa Chảu, xã Hùng Lô

Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

UBND xã Hùng Lô

0.95

0.10

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

198

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư để giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Cày, khu 8, xã Kim Đức

Xã Kim Đức, TP Việt Trì

UBND xã Kim Đức

0.50

0.12

 

Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

199

Quy hoạch khu nhà ở đô thị tại Ao ông Thì, Ao ông Giám, phường             Tiên Cát.

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

UBND phường Tiên Cát

1.50

1.50

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

200

Điểm quy hoạch dãn dân Đồng Dộc Tuấn phục vụ dự án nâng cấp thành phường Thanh Minh, khu 1, xã Thanh Minh; điểm quy hoạch dãn dân cây Tháp, khu 3, phường Trường Thịnh

Xã Thanh Minh và phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

1.60

1.60

 

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ

201

Đấu giá khu Đồng Vồi, khu 8, xã Hương Nộn; tại thị trấn Hưng Hoá

Xã Hương Nộn và thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông

UBND xã Hương Nộn và UBND thị trấn Hưng Hoá

0.56

0.56

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

202

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Phú, xã Thu Cúc, xã Kiệt Sơn

Các xã: Tân Phú, Thu Cúc, Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.00

1.00

 

QĐ số 1224/QĐ-UBND ngày 12 thang 11 năm 2007 của UBND huyện Tân Sơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1 dến              năm 2015

III

Công trình, dự án đất cụm công nghiệp (02 dự án)

 

 

6.83

4.66

0.00

 

203

Nhµ m¸y chÕ biÕn gç vµ Ðp nh©n t¹o côm CN lµng nghÒ x· Sãc §¨ng

X· Sãc §¨ng, huyÖn §oan Hïng

C«ng ty cæ phÇn Th¸i thÞnh

2.25

0.08

 

VB giíi thiÖu ®Þa ®iÓm sè 3357/UBND-KT3 ngµy 23/8/2013 cña UBND tØnh Phó Thä

204

Dự án xây dựng Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C

Cụm công nghiệp làng nghề huyện Lâm Thao

Công ty CP chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C

4.58

4.58

 

Văn bản số 1637/UBND-TH4 ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh

F

CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHẢI THOẢ THUẬN:  (I+II): 24 dự án

 

32.90

27.70

0.00

 

I

Các công trình dự án sản xuất kinh doanh              (19 dự án)

 

 

23.35

18.15

0.00

 

205

Trung tâm kinh doanh nội thất, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, hàng công nghệ, kho hàng

Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông

Công ty TNHH Bình Minh

0.88

0.71

 

Văn bản so 2175/UBND-KT3 ngày 7/6/2012 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho công ty TNHH Bình Minh

206

Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ tại cụm công nghiệp Tam Nông, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông

Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông

Công ty cổ phần Phú Hưng

2.26

2.26

 

Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho Công ty cổ phần Phú Hưng nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ

207

Dự án mở rộng cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh

Công ty TNHH Đồng Lực

0.80

0.80

 

Văn bản số 3987/UBND-KT3 ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh về việc chủ trương đồng ý mở rộng diện tích sử dụng đất xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Đồng Lực

208

Văn phòng đại diện và đại lý phân phối xi măng Bút Sơn

Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì

Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn

0.51

0.39

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

209

Cơ sở sản xuất Hương

Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì

Công ty CP thương mại Bảo Thắng

2.02

1.84

 

 Văn bản số 2226/UBND-KT2 ngày 11/6/2012 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình

210

Dự án xây dựng Bãi tập kết vật liệu xây dựng

khu 10, xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy

Hộ gia đình cá nhân

1.50

0.75

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

211

Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống

TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng

Nguyễn Văn Sỹ, TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng

0.40

0.40

 

Văn bản số 644/UBND-TNMT ngày 27/8/2012 của UBND huyện Đoan Hùng về giới thiệu địa điểm cho hộ ông Nguyễn Văn Sỹ lập dự án đầu tư

212

Mở rộng cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng

Xã Sóc Đăng,
H. Đoan Hùng

Công ty TNHH Bình Minh

0.60

0.60

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

213

Mở rộng cửa hàng kinh doanh ô tô

Xã Sóc Đăng, H. Đoan Hùng

Công ty TNHH MTV Bảo Tiến

0.45

0.45

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

214

§Êt s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c hé gia ®×nh

11 xã, H Đoan Hùng

11 hộ gia đình cá nhân

5.00

2.00

 

11 x·, thÞ trÊn (ChÝ §¸m, V©n Du, ThÞ trÊn §oan Hïng, Sãc §¨ng, Ngäc Quan, T©y Cèc, Tiªu S¬n, Sãc §¨ng, Hïng Long, Vô Quang, Phong Phú)

215

Khu giết mổ gia súc,              gia cầm

khu Quang Giang, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy

Hộ gia đình cá nhân

0.30

0.30

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

216

 Dự án xây dựng siêu thị Primer Mart Lâm Thao

Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao

Công ty TNHH Thái Hưng

0.50

0.40

 

Văn bản số 5402/UBND-KT3 ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình

217

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

Xã Phú Hộ,
TX Phú Thọ

Xã Phú Hộ,
TX Phú Thọ

2.99

2.99

 

Văn bản số 5045/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình

218

Trụ Sở làm việc và               kho bãi

Phường Minh phương thành phố Việt Trì

Công ty CP xây lắp cơ khí Phương Nam

1.91

1.91

 

Văn bản  số 5603/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình

219

Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất than hoạt tính

xã Đông Thành, huyện Thanh Ba

Công ty TNHH TM Hồng Phong

0.05

0.05

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

220

Xây dựng trụ sở HTX nông nghiệp

khu 4, xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao

HTX nông nghiệp

0.12

0.07

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

221

C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt
 vµ ph©n bãn S«ng Hång ®Ó lËp dù ¸n ®Çu tư ­x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt ho¸ chÊt vµ ph©n bãn

Đồng Xuân và Phương Lĩnh

C«ng ty cæ phÇn ho¸ chÊt

0.22

0.22

 

V¨n b¶n sè 3816/UBND-KT3, ngµy 19/9/2013, cña UBND tØnh Phó Thä về việc giới thiệu địa điểm

222

Dự án xây dựng xưởng đóng, sửa chữa phương tiện vận tải thủy

Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì

 Công ty TNHH Hằng Hải Đăng

1.04

0.21

 

 Văn bản số 735/UBND-QH ngày 21/3/2008 của UBND tỉnh về thuê đất của Công ty TNHH Hằng Hải Đăng

223

Dự án mở rộng Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Việt Trì

Xã Kim Đức, TP Việt Trì

CTY TNHH MTV Thu Mai

1.80

1.80

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

II

Các dự án khác (05 dự án)

 

 

9.55

9.55

0.00

 

224

Chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất NTTS

khu 4,8 xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba

UBND xã Đồng Xuân

0.28

0.28

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

225

Chuyển mục đích sử  dụng đất lúa sang đất cây lâu năm

khu 5,6,7,8  xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba

UBND xã Đồng Xuân

0.54

0.54

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

226

Chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất NTTS

xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

2.71

2.71

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

227

Xây dựng Trang trại NTTS tại xã Xuân Lộc

xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

5.50

5.50

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

228

Xây dựng trang trại NTTS

xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy

Hộ bà Phạm thị Minh Thuấn

0.52

0.52

 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 đã được phê duyệt

                   

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Dân Mạc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.