• Quyết định 32/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh

  29/11/2023

  10/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 31/2023/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Quảng Ninh

  24/11/2023

  05/12/2023

 • Quyết định 29/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  08/11/2023

  20/11/2023

 • Quyết định 28/2023/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

  03/11/2023

  15/11/2023

 • Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ, sửa đổi một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

  31/10/2023

  10/11/2023

 • Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  31/10/2023

  10/11/2023

 • Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 248/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đối tượng ở các xã ra khỏi vùng khó khăn và các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

  31/10/2023

  10/11/2023

 • Quyết định 27/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 2778/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014, Quyết định số 2779/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh

  05/10/2023

  05/10/2023

 • Quyết định 26/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  06/09/2023

  25/09/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.