• Nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

  10/05/2024

  20/05/2024

 • Nghị quyết 35/2024/NQ-HĐND

  Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/05/2024

  20/05/2024

 • Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND

  Quy định mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/05/2024

  20/05/2024

 • Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/05/2024

  20/05/2024

 • Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND

  Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  10/05/2024

  20/05/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị

  19/04/2024

  29/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  10/04/2024

  20/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/04/2024

  11/04/2024

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  21/03/2024

  31/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.