• Quyết định 14/2023/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  26/07/2023

  10/08/2023

 • Quyết định 13/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  20/07/2023

  08/08/2023

 • Quyết định 12/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  18/07/2023

  29/07/2023

 • Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  11/07/2023

  21/07/2023

 • Quyết định 10/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  06/07/2023

  20/07/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  13/06/2023

  26/06/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  24/05/2023

  09/06/2023

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý, bàn giao và tiếp nhận hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  16/05/2023

  26/05/2023

 • Quyết định 06/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 -2025

  05/05/2023

  15/05/2023

 • Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

  25/04/2023

  01/06/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.