• Quyết định 39/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  31/12/2020

  11/01/2021

 • Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  31/12/2020

  11/01/2021

 • Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

  24/12/2020

  21/01/2021

 • Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  18/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

  07/12/2020

  20/12/2020

 • Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  30/10/2020

  12/11/2020

 • Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  21/10/2020

  10/11/2020

 • Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  15/10/2020

  26/10/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quy trình khảo sát, xác định giá đất thực tế trên thị trường để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  06/10/2020

  20/10/2020

 • Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  29/09/2020

  10/10/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.