• Hiệu lực:
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 1843/CTUBND-HC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 21 tháng 11 năm 2011

                                                                                     Kính gửi:

                                                                                      - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

                                                                                      - Giám đốc Sở Tài chính,  tỉnh Sóc Trăng.

 

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 1214/SGTVT-KHTC ngày 27/10/2011) về việc phê duyệt mức thu đơn giá dịch vụ cấp phù hiệu hợp đồng, phù hiệu cố định, phù hiệu taxi và sổ nhật trình xe chạy tuyến cố định,

          Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

          Đồng ý cho Sở Giao thông Vận tải thu tiền dịch vụ cấp phù hiệu hợp đồng, phù hiệu cố định, phù hiệu taxi và sổ nhật trình xe chạy tuyến cố định để bù đắp chi phí, với mức thu đơn giá như sau:

          - Phù hiệu hợp đồng (xanh, đỏ): 5.000 đồng/ cái.

          - Phù hiệu cố định (xanh, đỏ): 5.000 đồng/ cái.

          - Phù hiệu Taxi: 5.000 đồng/ cái.

          - Sổ nhật trình: 5.000 đồng/ cái.

          Hàng năm, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm lập dự toán chi tiết từ nguồn thu tiền cấp phù hiệu và sổ nhật trình nêu trên, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

  

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thành Nghiệp

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.