• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 16/12/2019
HĐND TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 11/1999/NQ-HĐNDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 10 tháng 9 năm 1999

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Khóa V, kỳ hợp thứ 12

(Từ ngày 07 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 1999)

                          

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc

cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

         ________________          

 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi), ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 25/6/1996;

- Căn cứ Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg, ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/1998/TT-BVHTT, ngày 11/7/1998 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;

- Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Qua báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội; ý kiến thảo luận và đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh; phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng;

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1. Nhất trí ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, do Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin – Thừa ủy nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Tờ trình số 08/TT.UBT.99, ngày 16 tháng 8 năm 1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định hướng dẫn về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Những nội dung Pháp luật đã quy định thì không nhất thiết phải nêu và chi tiết hóa mà chỉ vận động nhân dân thực hiện theo quy định.

- Đối với những vấn đề có tính khả thi không cao hoặc không thể thực hiện được thì không quy định cụ thể mà chỉ nêu tính khái quát, định hướng để vận động nhân dân  thực hiện.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện, đồng thời phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các ngành và các cấp chính quyền ra sức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân và hộ gia đình trong tỉnh thực hiện Nghị quyết này, nhằm góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa V, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 9 năm 1999.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Vụ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.