• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/04/2015
UBND HUYỆN CỦ CHI
Số: 02/2015/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2015

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Củ Chi

______________

        

Căn cứ Chỉ thị số 29/2014/CT-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Trong những năm qua, từ khi Luật Thanh niên được ban hành, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các giải pháp chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung và huyện Củ Chi nói riêng.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại một số phòng, ban, ngành huyện và UBND xã, thị trấn còn khá mới mẻ; chưa phân định được nhiệm vụ thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực với chức năng của tổ chức Đoàn Thanh niên, do vậy công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật cho thanh niên còn mờ nhạt, chưa đi vào chiều sâu và chất lượng chưa cao.

          Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian qua để đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại phòng, ban, ngành huyện và UBND xã, thị trấn đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao UBND huyện chỉ đạo như sau:

          1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung sau:

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tập trung nghiên cứu, xây dựng trình UBND huyện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2011-2015; giai đoạn 2011-2020.

          b) Tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện tốt việc phối hợp với Huyện đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt;

          c) Bố trí, phân công công chức phụ trách công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vị (các phòng, ban bố trí 01 công chức kiêm nhiệm phụ trách; đối với UBND xã, thị trấn phải bố trí công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác thanh niên theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ  Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn);

          d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên trong phạm vi quản lý nhà nước.

2. UBND xã, thị trấn

a) Ban hành quyết định, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn xã, thị trấn;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi ban hành;

c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên cho thanh niên trên địa bàn xã, thị trấn;

d) Phối hợp với Huyện đoàn, Chi cục Thống kê huyện thống kê số lượng thanh niên trong độ tuổi theo Luật Thanh niên năm 2007 trên địa bàn và báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) định kỳ hàng quý vào các ngày 10/01; 10/4; 10/7; 10/10.

          3. Trách nhiệm của Phòng Nội vụ huyện

a) Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đối với các phòng, ban, ngành và UBND xã, thị trấn;

b) Phối hợp với Huyện đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt trong việc tham mưu cho huyện tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại lắng nghe nguyện vọng của thanh niên; góp ý, xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; vận động thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên;

c) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên trong công tác thanh niên, tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; xây dựng và thực hiện chương trình công tác thanh niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình; vận động thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật nhà nước.

4. Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Tham mưu UBND huyện xem xét bố trí kinh phí trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề xuất và ý kiến khác về các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Minh Tấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.