• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 17/07/2009
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 62/2000/CT-UB-VX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2000

CHỈ THỊ

Về thực hiện Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành phố.

__________________

 

Để thống nhất trong việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành phố (gọi tắt là Quỹ sắp xếp doanh nghiệp thành phố) theo Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau:

1.Chủ tịch Hội đồng quản trị các Công ty cổ phần (kể cả các Công ty cổ phần không còn vốn Nhà nước tham gia); Chủ nhiệm hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị các Hợp tác xã chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thành viên các Công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn Nhà nước; người mua doanh nghiệp Nhà nước, Trưởng Ban thanh lý, giải thể hoặc Chủ tịch Hội đồng giải thể doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm tích cực thực hiện:

1.1- Việc thu hồi phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền như: Thu nhượng bán tiếp cổ phần thuộc vốn Nhà nước, thu tiền cổ phần bán trả chậm cho người lao động , thu tiền chuyển nhượng cổ phần của người lao động ở các doanh nghiệp sau 3 năm thực hiện hình thức giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động, các nguồn thu khác do chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước, thu hồi phần vốn Nhà nước còn lại sau khi trừ các chi phí cho hoạt động giải thể và thanh toán các khoản nợ theo đúng chế độ tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước;

1.2- Việc phân phối và trích chuyển kịp thời các khoản thu nhập được chia tương ứng với phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp;

1.3-Việc xử lý các tồn tại từ doanh nghiệp Nhà nước như công nợ khó đòi, tài sản không cần dùng,… đã được giao tiếp tục theo dõi, quản lý, để nộp vào tài khoản như Quỹ sắp xếp doanh nghiệp thành phố;

1.4- Việc báo cáo định kỳ và giải trình những vấn đề có liên quan đến các khoản thu nộp vào Quỹ theo yêu cầu của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố (Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố).

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan thẩm định phương án giải quyết chính sách và hỗ trợ cho người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp và chuyển đổi sở hữu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

3. Sở Tài chánh-Vật giá thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, các sở-ngành chức năng, các Tổng Công ty 90 của thành phố kiểm tra các khoản chi phí cho việc chuyển đổi sở hữu ở các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý, thẩm định phương án hỗ trợ và đầu tư vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

4.Thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá thành phố lập kế hoạch thu và dự kiến các khoản chi từ Quỹ sắp xếp doanh nghiệp thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

5.Sở Tài chánh-Vật giá thành phố có trách nhiệm đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các khoản thu nộp vào Quỹ sắp xếp doanh nghiệp và báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, quyết toán Quỹ sắp xếp doanh nghiệp thành phố theo đúng quy định tại Quyết định 95/2000/QĐ-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính.

6. Các vấn đề khác về quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ sắp xếp doanh nghiệp thành phố thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 95/2000/ QĐ-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ảnh về Sở Tài chánh-Vật giá thành phố (Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố) để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Lê Thanh Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.