• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2000
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 546/2000/QĐ-BKHCNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 05 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 05 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật;
Sau khi thống nhất ý kiến và được sự ủy nhiệm của Bộ Thương mại tại công văn số 1158/TM-XNK ngày 21 tháng 03 năm 2000;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường và Trưởng Ban chỉ đạo về Tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư liên bộ số 2880/KCM-TM ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Thương mại qui định tạm thời đối với việc nhập khẩu các phế liệu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Chu Tuấn Nhạ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.