• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2002
UBND QUẬN 12
Số: 5193/2002/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2002

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Công Luận

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.