• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2006
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 122/2006/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát biển

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

          Căn cứ Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày 28 tháng 3 năm 1998;

          Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

          Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1.

            Thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Lực lượng Cảnh sát biển, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp, tiêu chuẩn định lượng ăn và mức ăn theo quy định hiện hành, như sau:

          1. Lực lượng biên chế trên tàu Cảnh sát biển được hưởng các chế độ như lực lượng biên chế trên tàu chiến đấu Hải quân.

          2. Lực lượng Cảnh sát viên, Trinh sát, Nhân viên thu ngân trên biển thuộc Lực lượng Cảnh sát biển được hưởng:

          a) Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc gồm 3 mức: 0,1; 0,2 và 0,3 so với lương tối thiểu chung đối với người hưởng lương, tính trên phụ cấp Binh nhì đối với Hạ sĩ quan, binh sĩ;

          - Mức 2, hệ số 0,3 đối với Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ; Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm trinh sát;

          - Mức 3, hệ số 0,2 đối với Cảnh sát viên;

          - Mức 4, hệ số 0,1 đối với Trinh sát viên, Nhân viên thu ngân trên biển.

          b) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 4, hệ số 0,4 so với lương tối thiểu chung đối với người hưởng lương, tính trên phụ cấp Binh nhì đối với Hạ sĩ quan, binh sĩ.

          c) Trong thời gian làm nhiệm vụ trên biển được hưởng chế độ phụ cấp đi biển, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác hiện đang được hưởng theo quy định hiện hành (không hưởng chế độ công tác phí).

          3. Lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, nhân viên phân tích hóa học thuộc Lực lượng Cảnh sát biển được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 3, hệ số 0,3 so với lương tối thiểu chung đối với người hưởng lương, tính trên phụ cấp Binh nhì đối với Hạ sĩ quan, binh sĩ.

          4. Cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị của Lực lượng Cảnh sát biển và cơ quan, đơn vị cấp trên khi trực tiếp làm việc, kiểm tra Lực lượng Cảnh sát biển làm nhiệm vụ trên biển được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

          Điều 2.

          Giao Tổng cục Hậu cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiêu chuẩn định lượng ăn và mức ăn; bổ sung trang bị, tiêu chuẩn quân trang phù hợp với điều kiện hoạt động đặc thù của Lực lượng Cảnh sát biển.

          Điều 3.

            Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ được xem xét, xác nhận thương binh, liệt sĩ theo quy định hiện hành.

          Điều 4.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Cục Chính sách chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

          Điều 5.

          Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 
Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.