• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/06/2010
UBND QUẬN BÌNH THẠNH
Số: 07/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.
____________________________________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản;
Căn cứ Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành;
Căn cứ Công văn số 2212/STP-KTrVB ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo sơ kết tổng rà soát;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 325 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành từ năm 1976 đến năm 2008 hết hiệu lực thi hành, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, các ban, ngành, đoàn thể quận, các Chủ tịch UBND phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.