• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2008
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
Số: 02/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG NỘI VỤ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ thành phố về thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh, tại Tờ trình số 52/TTr-NV ngày 18 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội quần chúng, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 330/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc đổi tên Phòng Tổ chức chính quyền thành Phòng Nội vụ; Quyết định số 4416/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ủy quyền cho Trưởng Phòng Nội vụ được sử dụng con dấu Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ký các văn bản hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bình Chánh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Quyền Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Trọng Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.