• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2011
UBND QUẬN BÌNH CHÁNH
Số: 10/2011/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 3 CỦA QUY CHẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2010/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án;
Căn cứ Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận- huyện;
Căn cứ Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Bình Chánh về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh;
Căn cứ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dụng công trình huyện Bình Chánh;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dụng công trình huyện Bình Chánh tại Công văn số 466/BQLĐTXDCT ngày 07 tháng 6 năm 2011; của Trưởng phòng Nội vụ, tại Tờ trình số 285/TTr-NV ngày 15 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh, như sau:

b. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện được tổ chức thành các Tổ:

- Tổ Quản lý dự án các công trình trọng điểm;

- Tổ Quản lý công trình dân dụng và quy hoạch;

- Tổ quản lý công trình giao thông - thủy lợi;

- Tổ Hành chính - văn thư;

- Tổ Tài chính - Kế toán;

- Tổ Kế hoạch - Tổng hợp

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010. Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định này vẫn thực thực hiện theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Trọng Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.