• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/06/2014
UBND QUẬN BÌNH CHÁNH
Số: 04/2014/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2012/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thảnh phố;

Xét Báo cáo thẩm định số 326/BC-TP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Phòng Tư pháp và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ, tại Tờ trình số 363/TTr-NV ngày 04 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân Huyện với Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện tham gia quản lý Nhà nước.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc Huyện, các đơn vị ngành dọc, Trưởng Công an Huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Huyện, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Quy chế này.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ trên địa bàn xã, thị trấn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Huyện, các đơn vị ngành dọc, Trưởng Công an Huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Huyện, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tươi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.