• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/07/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 12/01/2017
UBND QUẬN BÌNH CHÁNH
Số: 08/2011/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2011

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Trọng Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.