• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
HĐND
Số: 111/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 3793/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 503/BC-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất với nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016 - 2020.

Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2016 - 2020:

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5%; chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% - 58%.

(2) Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 từ 35% trở lên.

(3) Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

(4) GRDP bình quân đầu người đến cuối 2020 đạt 9.800 USD.

(5) Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng lao động làm việc.

(6) Trong 5 năm tạo việc làm mới cho 625.000 người lao động (bình quân có 125.000/năm); phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

(7) Đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

(8) Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

(9) Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/ người.

(10) Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

(11) Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh đạt chuẩn của Bộ Y tế/10.000 dân.

(12) Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

(13) Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền: phấn đấu thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

II. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:

1. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố

Tập trung thực hiện Chương trình đột phá nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế đáp ứng yêu cầu hội nhập. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng chất lượng tăng trưởng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định (GRDP đạt từ 8 - 8,5%); đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh, kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh, chủ động hội nhập quốc tế; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đẩy mạnh phát triển 9 ngành dịch vụ. Đa dạng các loại hình thương mại bán lẻ hiện đại kết hợp du lịch mua sắm, phát triển nhanh thương mại điện tử, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong nước mở rộng thị trường bán lẻ; phát triển mạnh thị trường tài chính, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, hướng đến áp dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt; quan tâm phát triển, khai thác tốt dịch vụ cảng, vận tải đa phương thức, xây dựng hệ thống kho, bãi hiện đại; hoàn thiện dịch vụ hậu cần hàng hải và xuất - nhập khẩu. Thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh.

Tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên cơ sở xác định chiến lược ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của một số sản phẩm lợi thế của thành phố, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khuyến khích đầu tư trang thiết bị có công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch, tiết kiệm, từng bước hiện đại hóa các ngành, sản xuất công nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Nâng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Phát triển nông nghiệp đô thị hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, an toàn của khu vực; xây dựng các chuỗi liên kết và chuỗi cung ứng trong nông nghiệp; khuyến khích và tạo điều kiện để thu hút đầu tư gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh; bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, kết hợp du lịch sinh thái.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Áp dụng triệt để công nghệ thông tin, xây dựng các quy trình liên thông để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, kiên quyết xử lý các cán bộ gây phiền hà cho doanh nghiệp. Chủ động và có giải pháp tổng thể trong quá trình hội nhập, thực hiện chính sách thương mại từ các Hiệp định quốc tế. Ban hành các cơ chế, chính sách đồng bộ, hiệu quả, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng phát triển của các thành phần kinh tế. Hoàn thành cổ phần hóa, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2018; thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hỗ trợ mạnh mẽ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phát triển đồng bộ và quản lý hiệu quả 5 thị trường chính yếu: hàng hóa, tài chính, khoa học - công nghệ, bất động sản và lao động.

Phát huy vai trò động lực của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh Vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phối hợp thực hiện thống nhất quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, quản lý, sử dụng nguồn nước, bảo vệ môi trường, phân bổ lực lượng sản xuất, phân bổ dân cư, đào tạo nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động toàn Vùng; phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực với các vệ tinh cung cấp sản phẩm hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố trong Vùng.

2. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tập trung triển khai thực hiện các chương trình đột phá về chỉnh trang và phát triển đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường. Hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch, công khai minh bạch và quản lý tốt việc thực hiện quy hoạch; phối hợp quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất để phát triển bền vững.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công trình giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; di dời toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch; xây dựng hạ tầng các lĩnh vực trọng tâm: giao thông, cảng biển, thủy lợi, chống ngập nước và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin, hướng đến đô thị thông minh. Sử dụng hợp lý và hiệu quả vốn đầu tư công. Bổ sung chính sách khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác nguồn vốn từ mặt bằng, nhà xưởng, quyền sử dụng đất; đẩy mạnh kêu gọi và tập trung thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Phát huy tốt hơn vai trò của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố, tạo bước đột phá trong huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông cửa ngõ, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông; kết nối liên thông các loại hình vận tải; kiên quyết chấn chỉnh trật tự đô thị và trật tự lòng, lề đường; có lộ trình và giải pháp khả thi kiểm soát phương tiện giao thông cá nhân gắn với phát triển giao thông công cộng sức chở lớn; huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh đường sắt đô thị. Tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý; xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Điều khiển giao thông thành phố.

Tạo cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn xã hội hóa của các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời kêu gọi nguồn vốn ODA cho đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, các công trình hồ điều tiết, đê bao và các cống kiểm soát triều; hoàn thành các dự án chống ngập đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tăng cường quản lý việc san lấp và xây dựng công trình không phép, trái phép trên sông, kênh, rạch; nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch; tăng cường liên kết, hợp tác, nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại trung tâm thành phố và cơ bản các điểm ngập do mưa tại 5 lưu vực ngoại vi.

Tập trung di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch; tập trung nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên,... Tạo cơ chế đột phá về quy hoạch, đất đai, tài chính; hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Xây dựng nâng cấp các khu dân cư hiện hữu gắn với chỉnh trang đô thị; xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại; hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Khu đô thị cảng Hiệp Phước, Khu đô thị Tây Bắc và Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa.

Kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ cháy nổ ra khỏi khu dân cư; đầu tư hệ thống quan trắc chất lượng nguồn nước, không khí; xã hội hóa mạnh mẽ các dự án xử lý rác, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại; tổ chức hợp lý và nhân rộng mô hình phân loại rác từ nguồn, xử lý, tái chế rác thải; phối hợp các địa phương kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải trực tiếp ra sông Sài Gòn; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân.

3. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tập trung thực hiện Chương trình đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một Thành phố học tập, trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Bổ sung các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện công bằng và thuận lợi để mọi người dân thành phố được học tập suốt đời. Hỗ trợ giáo dục, đào tạo cho các học sinh có điều kiện khó khăn.

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phân cấp quản lý mạnh mẽ cho các nhà trường trên nguyên tắc tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực, thu hút các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư các cơ sở giáo dục chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Đảm bảo đầy đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn quy định ở các cấp học, ngành học. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp học tập theo hướng phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học. Tạo cơ chế để thực hiện đào tạo nghề theo yêu cầu, tiêu chí của doanh nghiệp, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế,

4. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ làm nền tảng phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Hoàn thiện chính sách để thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là tài chính doanh nghiệp để đầu tư phát triển khoa học - công nghệ. Bổ sung chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, sáng tạo để đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị sản xuất - kinh doanh. Nâng tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; bảo hộ sở hữu trí tuệ trong chuyển giao công nghệ, tạo bước phát triển mới của thị trường khoa học - công nghệ. Xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các Quỹ đầu tư mạo hiểm, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực triển khai ứng dụng công nghệ mới; khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo công nghệ, hình thành các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao... Nghiên cứu đổi mới chính sách tài trợ đầu ra của Nhà nước đối với sản phẩm khoa học công nghệ. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, từng bước tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của thế giới, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố.

5. Phát triển y tế, thể dục - thể thao, văn hóa, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhất là ở tuyến cơ sở, phát triển mô hình khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, bác sĩ gia đình; từng bước giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến thành phố. Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống y tế chuyên sâu; tăng tính tự chủ cho các cơ sở y tế. Khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi đầu tư các bệnh viện, các cơ sở y tế bằng nhiều nguồn vốn. Đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế; nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình mới; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các Bệnh viện cửa ngõ thành phố. Phát triển hệ thống y tế dự phòng; chủ động phòng chống các dịch bệnh. Triển khai Đề án đảm bảo An toàn thực phẩm, thành lập cơ quan quản lý thống nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Nâng cao chất lượng các phong trào thể dục - thể thao quần chúng, thể thao học đường nâng cao thể chất của nhân dân. Xã hội hóa các hoạt động thể thao; đầu tư phát triển thể thao thành tích cao và các môn thể thao mà thành phố có truyền thống, ưu thế; bổ sung chính sách đào tạo và thu hút huấn luyện viên, vận động viên có thành tích cao, triển vọng. Khẩn trương đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng, Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc.

Xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nếp sống thị dân, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp để xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Khuyến khích sáng tạo, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Phát triển, nâng cao giá trị nhân văn của văn học - nghệ thuật, góp phần tích cực xây dựng nhân cách, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa của nhân dân. Đầu tư những công trình văn hóa trọng điểm mang tính biểu trưng và có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, tương xứng với lịch sử, vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt. Hoàn thành Khu tưởng niệm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Khuyến khích xã hội hóa thực hiện các công trình, chương trình văn hóa - nghệ thuật. Đẩy nhanh tiến độ dự án Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang... Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, thiết thực, hướng cuộc vận động về cơ sở; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhất là ở nông thôn.

6. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

Tăng cường cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho người có công, bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng địa bàn. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào vận động đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người đều có việc làm và thu nhập ổn định, đủ điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động; chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Triển khai có hiệu quả các chương trình cải thiện và nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

7. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tập trung thực hiện Chương trình đột phá về cải cách hành chính. Xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, chuyển sang nền hành chính phục vụ, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức; giảm tối đa những phiền hà, nhũng nhiễu, từ đó nâng cao phúc lợi xã hội và nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với chính quyền.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính không phù hợp; công khai, minh bạch rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, cấp giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, kê khai nộp thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm xã hội... Xây dựng quy định người đứng đầu phải xin lỗi nhân dân và doanh nghiệp khi hồ sơ trễ hẹn. Xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công một cửa cấp thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông suốt, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, xây dựng chính quyền điện tử.

Nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện phát triển của một đô thị đặc biệt; phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các sở ngành, quận, huyện tự quyết định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền. Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công; thực hiện chủ trương xã hội hóa các dịch vụ công. Thực hiện thí điểm cơ chế cấp ngân sách theo kết quả công việc đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất tốt và năng lực; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ. Nghiên cứu, thực hiện thi tuyển một số chức danh quản lý ở cấp phòng thuộc sở, ngành, quận, huyện và tương đương.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người, giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng.

8. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với khu vực phòng thủ thế trận an ninh nhân dân; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia với thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, nhận thức về bảo vệ an ninh trật tự trong điều kiện nước ta hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới. Xây dựng lực lượng vũ trang, công an trong sạch, vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo chủ động phối hợp, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý kịp thời tình hình tụ tập đua xe trên đường phố; giải quyết triệt để các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Nắm chắc lực lượng, phương tiện tại chỗ để kịp thời huy động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

Đón tiếp chu đáo và trọng thị các đoàn khách quốc tế, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới. Triển khai hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết với địa phương các nước. Phối hợp tốt các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, chính khách, cá nhân nước ngoài ủng hộ thành phố để tăng cường hiệu quả các quan hệ hợp tác đã có; chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hóa đối tác, lĩnh vực và chú trọng hiệu quả hợp tác, đặc biệt là hợp tác phát triển kinh tế. Phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân. Chú trọng công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động nhằm thu hút và phát huy nguồn lực, tri thức của kiều bào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chú trọng các hoạt động hỗ trợ kiều bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng thành phố, đất nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo và điều hành các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân Thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng nhận thức đúng, hiểu rõ, đồng thuận, chia sẻ, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 05 tháng 08 năm 2016./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.