• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2008
UBND HUYỆN CẦN GIỜ
Số: 06/2008/QĐ-UBND (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;  
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;       
Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ thành phố về việc thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 16/TTr-UBND-NV ngày 23 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc; tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

Điều 2. Ban lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện bao gồm Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng theo quy định hướng dẫn của cấp trên. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Văn phòng trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định phân bổ trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.          

Chánh Văn phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng sắp xếp bộ máy tinh gọn, hợp lý, hoạt động có hiệu quả; phân công cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Trưởng Phòng Nội vụ huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan sắp xếp nhân sự theo quy định tại Quyết định này; chủ động xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Hiệp

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.