• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2013
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
Số: 03/2013/QĐ-UBND (TĐ)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỔ DÂN PHỐ 40, TỔ DÂN PHỐ 40A THUỘC KHU PHỐ 4, PHƯỜNG LINH CHIỂU

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Linh Chiểu tại tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 và của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 214/TTr-NV ngày 14 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu trên cơ sở chia tách tổ dân phố 40 cũ, cụ thể như sau:

1. Tên tổ dân phố: 40 (được thành lập trên cơ sở một phần diện tích của tổ dân phố 40 cũ)

- Diện tích tự nhiên: 0,81ha

- Tổng số hộ: 86

- Tổng số nhân khẩu: 343

- Vị trí tiếp giáp:

▪ Phía Đông giáp tổ 40A khu phố 4, phường Linh Chiểu.

▪ Phía Tây giáp tổ 41 và tổ 44 khu phố 4, phường Linh Chiểu.

▪ Phía Nam giáp tổ 39 khu phố 4, phường Linh Chiểu.

▪ Phía Bắc giáp tổ 44 khu phố 4, phường Linh Chiểu.

2. Tên tổ dân phố: 40A (được thành lập trên cơ sở một phần diện tích của tổ dân phố 40 cũ)

- Diện tích tự nhiên: 1,06 ha

- Tổng số hộ: 76

- Tổng số nhân khẩu: 302

- Vị trí tiếp giáp:

▪ Phía Đông giáp tổ 39 và tổ 46 khu phố 4, phường Linh Chiểu.

▪ Phía Tây giáp tổ 40 khu phố 4, phường Linh Chiểu.

▪ Phía Nam giáp tổ 39 và tổ 41 khu phố 4, phường Linh Chiểu.

▪ Phía Bắc giáp tổ 44, khu phố 4, phường Linh Chiểu.

Điều 2. Tổ dân phố 40, 40A hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Chiểu ban hành các Quyết định chỉ định Tổ trưởng lâm thời các tổ dân phố 40, 40A. Đến kỳ tổ chức Hội nghị nhân dân ở tổ dân phố sẽ tổ chức bầu cử Tổ trưởng theo quy trình quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định trước đây có nội dung trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Chiểu, Trưởng Khu phố 4 - phường Linh Chiểu và Tổ trưởng các tổ dân phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Thành Nhân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.