• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2009
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 223/2008/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dấu quân đội

hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

____________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 – 2010;

Căn cứ vào Quyết định số 1778/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án chuyến Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Xăng dầu quân đội/Tổng cục Hậu cần thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục Hậu cần, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

1. Tên gọi Công ty mẹ: Tổng công ty Xăng dầu quân đội.

2. Tên giao dịch quốc tế: MILITARY PETROLEUM CORPORATION.

3. Tên viết tắt: MIPE.CORP.

4. Trụ sở chính: Số 125, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

5. Vốn điều lệ: 390,075 tỷ đồng.

Điều 2. Công ty mẹ - Tổng công ty Xăng dầu quân đội là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Tổng cục Hậu cần; được hình thành trên cơ sở tổ chức lại khối cơ quan Công ty Xăng dầu quân đội và các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Công ty mẹ trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty do Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Điều 3. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Xăng dầu quân đội:

1. Xuất nhập khẩu; kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, mở, khí gas hóa lỏng; các loại khí tài xăng dầu, phụ tùng, thiết bị phục vụ quốc phòng và kinh tế.

2. Sản xuất, lắp dựng các công trình: Nhà kho, trạm xăng dầu; thi công giao thông vận tải và các hạng mục phụ trợ kèm theo kết cấu thép để sản xuất chế biến xăng dầu, khí gas hóa lỏng, xi măng, bê tông, chế biến than, chế biến thực phẩm, điện lực …

3. Cải tạo lắp ráp, sửa chữa cột tra nhiên liệu và thiết bị đo lường các sản phẩm khí tài xăng dầu khác …

4. Chế tạo các loại bồn, bể, phuy, can … chứa xăng dầu, bình, bồn áp lực.

5. Kinh doanh vận tải xăng dầu và hàng hóa quốc phòng và kinh tế.

6. Chế tạo các loại xi téc, vận chuyển chất lỏng có dung tích đến 50m3 lắp đặt trên các phương tiện cơ giới đường bộ, đường sắt theo thiết kế.

7. Kiểm định dung tích các loại xe xi téc, bồn chứa nhiên liệu và các thiết bị bồn, bình áp lực.

8. Sản xuất sửa chữa các loại doanh cụ, doanh trại bằng sắt (giường, tủ, cửa khung nhà bát …).

9. Sửa chữa và cung cấp phụ tùng thay thế cho các phương tiện giao thông vận tải đường bộ.

10. Kinh doanh cho thuê văn phòng, bãi đỗ xe.

11. Kinh doanh bán buôn, bán lẻ hàng tiêu dùng; vật tư, vật liệu xây dựng.

12. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ ăn uống, nhà hàng.

Điều 4. Tổ chức quản lý Tổng công ty Xăng dầu quân đội

1. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ - Tổng công ty Xăng dầu quân đội gồm:

a) Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, các Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng;

b) Bộ máy giúp việc gồm:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp;

- Phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu;

- Phòng Kỹ thuật – Vật tư;

- Phòng Tài chính – Kế toán;

- Phòng Tổ chức lao động;

- Phòng Quản lý dự án đầu tư;

- Phòng Chính trị;

- Văn phòng

2. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Xăng dầu quân đội.

a) Các đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty mẹ gồm:

- Công ty Xăng dầu quân đội Khu vực 1;

- Công ty Xăng dầu quân đội Khu vực 2;

- Công ty Xăng dầu quân đội Khu vực 3;

- Công ty Xăng dầu quân đội Khu vực 4;

- Công ty Vận tải – Xăng dầu 65.3;

- Chi nhánh khu vực Tây Nam bộ;

- Trung tâm Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm;

- Các tổng kho và các kho xăng dầu.

b) Các công ty con:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 165;

- Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường biển;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 1;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 2;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 3;

- Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản;

- Công ty cổ phần Sản xuất – Chế biến xăng, dầu, mỡ, gas.

Các công ty con có tư cách pháp nhân, tên gọi, tài sản, bộ máy quản lý riêng; tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con và quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Các công ty liên kết (công ty hợp danh) do Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty, gồm:

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 4;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 5;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 6;

Điều 5. Giao Tổng cục Hậu cần chỉ đạo Tổng công ty Xăng dầu quân đội xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quyết định số 1778/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con; Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức danh bộ máy giúp việc của Tổng công ty và các đơn vị thành viên báo cáo Bộ phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu quân đội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.