• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
UBND QUẬN BÌNH CHÁNH
Số: 07/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận Bình Chánh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động

của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân

huyện Bình Chánh

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="106" />

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ TTLT số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Kôi trường – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quyết định ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 2121/TTr-NV ngày 31 tháng 10 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 1831/BC-TP ngày 26 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Bình Chánh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  20  tháng  11  năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Phú Lữ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.