• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/2018
UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Số: 04/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huyện Nhà Bè, ngày 14 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhà Bè

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện;

Căn cứ Thông báo nội dung kết luận của Thành viên Ủy ban nhân dân Huyện tại cuộc họp ngày 01 tháng 11 năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế tại Văn bản số 311/PYT ngày 17/9/2018, của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 546 /TTr-PNV ngày 09 tháng 10 năm 2018 và ý kiến thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp Huyện Nhà Bè tại Báo cáo số      53/BC-TP ngày 02 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhà Bè.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 137/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Y tế huyện Nhà Bè.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Y tế Huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lưu

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.