• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2017
UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Số: 03/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huyện Nhà Bè, ngày 10 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè tại Công văn số 140/PTP ngày 25 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ các văn bản sau đây:

1. Quyết định số 262/2006/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2006 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội bảo vệ cơ quan Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện.

2. Quyết định số 262/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

3. Quyết định số 263/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Nhà Bè.

4. Quyết định số 384/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

5. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2011 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Nhà Bè.

6. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất – kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nhà Bè.

7. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Nhà Bè.

8. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh Huyện.

9. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Huyện.

10. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý Đô thị Huyện.

11. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức huyện Nhà Bè.

12. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè với Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam huyện Nhà Bè.

13. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội huyện Nhà Bè.

14. Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

15. Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

- Lý do: Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tư pháp Huyện, Trưởng phòng Nội vụ Huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lưu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.