• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
HĐND
Số: 14/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ CHI PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ THUỐC KHÁNG VI RÚT HIV CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS;

Xét Tờ trình số 4623/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 799/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về chế độ hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và chế độ hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.

2. Đối tượng và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế là các đối tượng bao gồm:

- Người nhiễm có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người nhiễm có tên trong sổ tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia điều trị HIV/AIDS tại các phòng khám ngoại trú công lập và ngoài công lập thuộc mạng lưới phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố từ 06 tháng trở lên.

b) Hỗ trợ toàn bộ chi phí còn lại sau khi trừ đi chi phí do bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại Điều 22 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 đối với thuốc kháng vi rút HIV (thuốc ARV) được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố phát hành tham gia điều trị tại các phòng khám ngoại trú công lập và ngoài công lập thuộc mạng lưới phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Nguồn tài trợ, viện trợ.

b) Nguồn ngân sách nhà nước.

c) Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lệ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.