• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/2022
UBND QUẬN 3
Số: 01/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut T chc Chính ph và Lut T chc chính quyn địa phương năm 2019;

Căn cứ Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 3 tại tờ trình số 111/TTr-TP ngày 31 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 3.

Lý do: Thẩm quyền về nội dung chưa phù hợp quy định tại Điều 30 Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2020 và điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Quận 3, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Đức

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.